Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytového priestoru č. 005 nachádzajúcom sa na prízemí administratívnej budovy, súp. č. 2953 na Hálkovej ul. 11 v Bratislave 07.09.2020 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne
Stiahnuť súbor
Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽA STREDISKA KULTÚRY BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 02.09.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Čsl. Parašutistov“ umiestnenej na streche bytového domu a časti strešnej nadstavby so súpisným číslom 211, na ul. Čsl. Parašutistov č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Midband rekonfigurácia ZS a RR bodu BA Kyjevská“ umiestnenej na streche bytového domu so súpisným číslom 1633, na ul. Kyjevská č. 2 a 4 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11796/1 a 11796/2, k. ú. Nové Mesto 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„TH Bratislava Nové Mesto - Rekonštrukcia sekundárne rozvody ÚK a TV 1. etapa“, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
V lokalite Železnej studničky bude uskutočnený výrub krovinatých porastov a stromov v blízkosti vedenia vysokého napätia a v jeho ochrannom pásme z dôvodu ohrozovania a sťažovania prevádzky vedenia VN 27.08.2020 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
V lokalite Koziarka bude uskutočnený výrub krovinatých porastov a stromov v blízkosti vedenia vysokého napätia a v jeho ochrannom pásme z dôvodu ohrozovania a sťažovania prevádzky vedenia VN 27.08.2020 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
„Administratívne budovy - blok A až D a sklady“ v areáli Palma na Račianskej ulici v Bratislave, súpis. č. stavieb 10193 na pozemkoch parc. č. 13203/1, 13207/4 a 13203/6 a stavby súpis. č. 10439 na pozemku parc. č. 13208/22 v k.ú. Nové Mesto 26.08.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie po vydanom územnom rozhodnutí: „Bytový dom LE FAN“ na Vajnorskej ulici v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 13635/3, 13634/1 a 13634/2 katastrálne územie Nové Mesto 26.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1,3„ na Plzenskej ulici č. 1,3, na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena účelu užívania nebytového priestoru na „Stomatologickú kliniku MDD. Openko“ so stavebnými úpravami, na ulici Sliačska ulica 1A v Bratislave, na pozemku parc.č. reg. 12100/137, katastrálne územie Nové Mesto 24.08.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Odstránenie porúch, obnova a zateplenie bytového domu„ na ulici Kominárska č.6, súpisné č. 142 na pozemkoch parc. č. 11462/8 a 21996/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 8 na 4.NP, v bytovom dome na ulici Pri starej prachárni 131/2, súpisné číslo 131, na pozemku parc. č. 11263/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“, so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 21.08.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výrub drevín v ochrannom pásme veľmi vysokého napätia v lokalite Sliačska – Laurotová sa uskutoční v predpokladanom termíne: 1.09.2020 – 31.10.2010 z dôvodu ohrozovania a sťaženia prevádzky VVN 20.08.2020 Oznamy o oreze a výrube drevín v ochranných pásmach sietí a stavieb
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
„Výmena vnútorných rozvodov“ v bytom dome so súpisným číslom 1659, na ul. Šuňavcova č. 1-3 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 11828/5 a 11828/6, v katastrálnom území Nové Mesto 19.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 3102, na ul. Plzenská č. 4 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11314/3, v katastrálnom území Nové Mesto 19.08.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby: „Oporný múr“ na Pyrenejskej ul.11 v Bratislave na pozemku parc.č. 18200/2, 18201/6, katastrálne územie Vinohrady 18.08.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA_PLA ZS a RR bod Bratislava, PLATAN, obmena pasívnych antén a modernizácia existujúcej technológie“ nachádzajúcej sa na streche bytového domu, vchod č. 5, blok A, na ul. Bajkalská č. 5 v Bratislave 18.08.2020 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín 2 ks stromov cestnej zelene na Kominárskej ul. na pozemkoch parc. č. 11462/3,11462/5 a 11462/101, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 17.08.2020
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaPosledná aktualizácia: 25.08.2023 10:39
Hore
Hore
Hore