Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Vedúci Matričného úradu 03.04.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Kalinčiakova 2-4, Bratislava“ so súp. č. 115, na pozemku parc. č. 11275 v katastrálnom území Nové Mesto 03.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy a rekonštrukcia bytu č. 4“ na 2. poschodí v bytovom dome so súp.č. 3107, na pozemku parc.č. 13444/14, v k.ú. Nové Mesto, na Odborárskej ul. č. 46-48, vo vchode č. 46 v Bratislave 03.04.2019 Oznámenie o začatí konania vo veci dodatočného povolenia zmeny stavby pred jej dokončením spojeného s konaním vo veci kolaudácie dokončenej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Kalinčiakova 12 v Bratislave PRENAJAŤ nebytové priestory: veľká telocvičňa a šatne za účelom zabezpečenia technického zázemia 83. ročníka Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2019 na dobu určitú od 08.05.2019 do 27.05.2019 03.04.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
„Rekreačný dom“ na Sovej ulici, Koliba – Vtáčnik, na pozemku parc. č. 18052/32 v kat. území Vinohrady v Bratislave 02.04.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Peter Petrovský, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 17.04.2019 02.04.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe hnuteľných veci, 339 Ex 0060/19, dátum konania dražby 01.04.2019 o 14:00 hod., miesto konania: Elekrárenská ul. 1394/4, Bratislava - skladové priestory povinného 01.04.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku 29.03.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zmena dokončenej stavby bytového domu Škultétyho 2 prístavbou a stavebnými úpravami s názvom „ Rekonštrukcia bytu č. 8 s prístavbou dvoch balkónov“ na pozemku parc. č. 11364 katastrálne územie Nové Mesto 28.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odstránenie súboru stavieb „Rodinného domu, drobnej architektúry záhradných domov, garáže a časti plného oplotenia,“ súp. č. domu 127, na ul. Rozvodná/Magurská v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 5643, 5644/1, 5647/23, v katastrálnom území Vinohrady 27.03.2019 Rozhodnutie o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 4 ks drevín na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11285/2 k. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ulici v Bratislave 26.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania: SO 01 Prístupová komunikácia, ktorá je súčasťou stavby: “Obytná zóna Nobelova“ 26.03.2019
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava zrejmej chyby v rozhodnutí č. 2267/2019/UKSP/VIDM-14 "Prekládka linky VN č. 476" 26.03.2019 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozemkoch parc. č. 4793/1, 4793/22, 22296/2, 4431/6, 4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7, 4796/1, 4798/1, 4800/9 a 4800/12 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/1 26.03.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jakub Lesaj, rok narodenia: 1991, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.04.2019 25.03.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Johann Fadlalla, rok narodenia: 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.04.2019 22.03.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) 21.03.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. B1.108 v bytovom dome na Frankovskej ulici 1A, súp. č. 13162 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 4855, 4848/2, 4853/4, 4854/5 v katastrálnom území Vinohrady 20.03.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Do prezidentských volieb sa nesmú meniť názvy ulíc ani číslovanie stavieb 20.03.2019 Voľby a referendá
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 17 ks drevín na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 12781/2, 12780/1 k. ú. Nové Mesto na ulici Zátišie v Bratislave 20.03.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore