Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ohlasovanie závad

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov
Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Ohlasovanie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa nedostatkov v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách jej zverených do správy a prejazdných úsekoch ciest cez hlavné mesto alebo mestskú časť, ako aj nedostatkov v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov a nedostatky v rámci cestnej zelene.   Mestská časť je povinná bez prieťahov nedostatky odstraňovať.
Hlásenia musia obsahovať tieto údaje: dátum, ulica, popis, fotografia.
Hlásenia môžete podať: Všetky  doručené hlásenia sú evidované v registratúre a je im pridelené registratúrne číslo. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.

U koho vybavíte

Bc. Zuzana Somorovská - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 704/7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: zuzana.somorovska@banm.sk

Ing. Dominik Hlinka - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: dominik.hlinka@banm.sk
 

Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií

Čo vybavíte

Mestská časť Bratislava-Nové Mestoprijíma od občanov sťažnosti a podnety týkajúce sa nedostatkov v zjazdnosti miestnych komunikácií III. a IV. triedy, ktoré jej boli zverené do správy a nedostatky v rámci cestnej zelene. Mestská časť je povinná bez prieťahov nedostatky odstraňovať.
Ďalšie možnosti nahlásenia nedostatkov sú: telefonicky, písomne poštou, osobne v podateľni, z webových portálov, ústne referentovi a prostredníctvom podnetov pre starostu. Podanie mailom môže byť anonymné.
Hlásenia musia obsahovať tieto údaje: dátum, ulica, popis, fotografia.
Hlásenia môžete podať:
  • elektronicky cez elektronickú službu Ohlasovanie závad zjazdnosti komunikácií (pre odoslanie podania elektronicky nie je potrebné prihlásenie pomocou eID karty)
  • elektronickou formou na emailovú adresu:podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
Všetky  doručené hlásenia sú evidované v registratúre a je im pridelené registratúrne číslo. Proces ohlasovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný.
Rozdelenie správy ciest v Bratislave a v mestských častiach je nasledovné:
  • Mesto Bratislava má v správe miestne komunikácie I – II. triedy a miestne komunikácie III. a IV. triedy ktoré nezverila do správy mestskej časti
  • Mestská časť Bratislava-Nové Mesto má v  správe miestne komunikácie III- - IV. triedy, ktoré jej boli zverené do správy.
Dôležité pojmy
  • cestné teleso - pozemnú komunikáciu tvorí cestné teleso a jej súčasti. Cestné teleso je ohraničené vonkajšími hranami priekop, rigolov, násypov a zárezov svahov, zárubných a obkladových múrov, pätou oporných múrov a pri miestnych komunikáciách pol metra za zvýšenými obrubami chodníkov alebo zelených pásov. Súčasťou diaľnic, ciest a miestnych komunikácií sú všetky zariadenia, stavby, objekty a diela, ktoré sú potrebné pre úplnosť, na zabezpečenie a ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a na zaistenie bezpečnej, rýchlej, plynulej a hospodárnej premávky na nich. Súčasťami diaľnic, ciest a miestnych komunikácií nie sú zariadenia na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta, najmä stavby, portály, brány, stožiare, technológie určené na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta. Súčasťami diaľníc,  ciest a  miestnych komunikácií  sú najmä mosty (nadcestia), po ktorých je komunikácia vedená, včítane chodníkov na nich, strojové vybavenie sklápacích mostov, ľadolamy, vozovky, priepusty, tunely, oporné, zárubné, obkladové a parapetné múry,  tarasy,  cestné  svahy,  cestné  pomocné  pozemky, priekopy a ostatné povrchové odvodňovacie zariadenia, zábradlia, odrazníky, prievozy,   zvádzadlá,  pružidlá,   smerové  stĺpiky,   staničníky a medzníky,  zásnežky, cestná  zeleň, odpočívadlá,  odstavné pruhy a plochy pre zastávky hromadnej  verejnej dopravy, dopravné značky a zariadenia (s výnimkou svetelných znamení slúžiacich na riadenie dopravy  a  stanovíšť  dopravných  orgánov),  zásobníky  a skládky údržbových  látok,  ochranné   zelené  pásy,  dopravné  ostrovčeky a hlásnice. Súčasťami diaľníc, ciest a miestnych komunikácií sú aj ich   privádzače   a   vetvy   križovatiek   a  protihlukové  múry a protihlukové  valy vyvolané  výstavbou komunikácie  a pokiaľ  sú umiestnené na cestnom pozemku. Súčasťami miestnych  komunikácií sú aj  priľahlé chodníky, verejné  parkoviská   a  obratiská,  zariadenia   na  zabezpečenie a zaistenie priechodov pre chodcov, podchody a priechodové lávky. Kanalizácia včítane  úprav na odvádzanie  vody sú súčasťou diaľnice,  cesty alebo  miestnej komunikácie  len vtedy,  ak slúži výlučne na odvádzanie povrchových vôd z tejto komunikácie. Súčasťami prejazdných úsekov,  s výnimkou na  mostoch, však nie  sú priľahlé chodníky,  zábradlia,   reťaze  a  iné   zariadenia  na  zaistenie a zabezpečenie priechodov  pre chodcov a  stromovia, aj keď  sú na telese prejazdných úsekov. Dopravné  značky   a  zariadenia  s   výnimkou  svetelných signalizačných zariadení  slúžiacich na riadenie  dopravy zriaďujú a udržiavajú   správcovia   komunikácií.    Dopravné   značky   na priecestiach  zriaďuje  dráhový  podnik,  ktorý  ich  odovzdáva do údržby správcovi komunikácií a prípadné zmeny je povinný správcovi komunikácií  ohlásiť.  O  druhu,  úprave  a  umiestnení dopravných značiek a zariadení platia osobitné predpisy.
  • výtlk je narušenie povrchu vozovky. Výtlky sa tvoria už pri nepatrných zmenách na povrchu vozovky. Pokiaľ nie sú včas opravené, stávajú sa príčinou vzniku väčších trhlín zasahujúcich do hlbších vrstiev vozovky. Pri otvorenom povrchu vozovky v zimnom období vniká voda do trhlín v obrusnej vrstve vozovky. Počas mrazov dochádza k rýchlemu poškodeniu, degradácii poškodeného miesta a je tak vytvorený základ pre výtlk nielen v obrusných vrstvách, ale následne v ložných a konštrukčných vrstvách vozovky. Stav poškodeného miesta sa zhoršuje v súvislosti s dopravnou záťažou, ktorá spôsobuje drolenie hrany výtlku a tým jeho ďalšiemu rozširovaniu. Oprava výtlkov počas zimného obdobia sa vykonáva predovšetkým z dôvodu zaistenia bezpečnosti premávky a často v nepriaznivých klimatických podmienkach. Po ukončení zimy sa pri likvidácii škôd využívajú technológie, ktoré umožňujú opravu za účelom predĺženia životnosti vozovky. V súčasnosti je možné kvalitne opravovať trhliny v obrusnej vrstve a obnovovať celistvosť povrchu vozovky použitím náterov, mikrokobercov alebo frézovaním obrusnej vrstvy. Údržba by mala zaistiť aby bol povrch vozovky celistvý a uzavretý.


U koho vybavíte


Ing. Dominik Hlinka - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 208
e-mail: dominik.hlinka@banm.sk

Mgr. Jana Rafajdusová - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 708
e-mail: jana.rafajdusova@banm.sk

Bc. Zuzana Somorovská - referent pre správu miestnych ciest III. a IV. triedy
kancelária č. 704/7. poschodie
telefón: 02/49 253 126
e-mail: zuzana.somorovska@banm.sk
 


Vytvorené: 29.09.2017 08:01, webman
Hore
Hore
Hore