Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu 2024
15.02.2024 -

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku uskutočnia 8. júna 2024.

Mám záujem o prenosný hlasovací preukaz

O vydanie prenosného hlasovacieho preukazu môžete požiadať e-mailom na podatelna@banm.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko.

Žiadosť o prenosný hlasovací preukaz je potrebné doručiť najneskôr 15 pracovných dní pred konaním volieb, t.j. do 20.05.2024

ŽIADOSŤ O VYDANIE HLASOVACIEHO PREUKAZU
Ako vybaviť prenosný hlasovací preukaz

Kto môže voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu

Na voľbách do Európskeho parlamentu sa môžu zúčastniť občania a občianky Slovenskej republiky, ktorí a ktoré najneskôr v deň volieb dosiahli vek 18 rokov, a tiež občania iného členského štátu EÚ, ktorí majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Občan iného členského štátu Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, zapisuje do zoznamu voličov obec, v ktorej má občan iného členského štátu Európskej únie trvalý pobyt, na základe jeho žiadosti a vyhlásenia. Žiadosť spolu s vyhlásením sa musí predložiť najneskôr 40 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 29. 4. 2024), inak právo na zápis do zoznamu voličov zaniká.

Žiadosť je možné poslať e-mailom na podatelna@banm.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91, Bratislava, Slovensko.

Volič, ktorý požiada pre voľby do Európskeho parlamentu o zápis do zoznamu voličov v inom členskom štáte Európskej únie a zároveň požiada o zápis do zoznamu voličov v Slovenskej republike sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 100 eur.

Žiadosť občana iného členského štátu Európskej únie o zapísanie do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu 2024 na území Slovenskej republiky

Application of the citizen of the European Union Member State for entry into the Electoral Register for The European Parliament elections 2024 on the territory of the Slovak Republic

Užitočné informácie

ZOZNAM OKRSKOV A K NIM PRISLÚCHAJÚCICH MIESTNOSTÍ

Zoznam ulíc, vchodov a k nim prislúchajúcich okrskov a volebných miestností 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený 

Information for the voter 

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 9. februára 2024 o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Ďalšie informácie k voľbám do Európskeho parlamentu sú uverejnené na webovej stránke: https://www.minv.sk/?volby-ep

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do OVK môže byť doručené emailom na podatelna@banm.sk alebo poštou na adresu sídla Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1.


Vytvorené: 11.04.2024 14:45, Slahučka David Filip
Hore
Hore
Hore