Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného, orientačného čísla, číslovanie stavby

Čo vybavíte

Legislatíva:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto podľa § 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb, ďalej podľa zákona č. 125/2015 o registri adries, vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 142/2015 Z.z. a vyhlášky č. 141/2015 Z.z.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľnosti a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami, o zrušení alebo zmene súpisného čísla a orientačného čísla
 • evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb,
 • výmenu evidenčných čísel za súpisné,
 • pripravuje návrhy na pomenovanie ulíc, premenovanie alebo prečíslovanie ulíc

Oznam o prijatí Zákona č. 125/2015 Z. z. o registri adries, vyhláške MV SR č. 142/2015 Z. z. a vyhlášky MV SR č. 141/2015
Zoznam ulíc mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k 10.07.2020
 

Žiadosť môžete podať:

 • elektronicky cez elektronickú službu Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty). Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
 • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
 • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
 • osobne v podateľni Miestneho úradu MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32


Čo potrebujete

Novostavba

 • Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Zameranie adresných bodov stavby geodetom
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať

V ojedinelých prípadoch (dvojdom, bytový dom a pod.) je potrebné doložiť potvrdenie (resp. výkresy pôdorysu), z ktorých bude jasné, že ide o jednu, resp. viac samostatných stavieb.

Stavba, ktorej bolo pridelené evidenčné číslo(modro-biele)
Stará garáž, chata, prístrešok a pod.

 • Žiadosť o zrušenie evidenčného a určenie súpisného čísla
 • Právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. rozhodnutie o prípustnosti stavby (pre stavby postavené do 30. 09. 1976)
 • Rozhodnutie o určení evidenčného čísla (ak sa zachovalo)
 • Geometrický plán so zameraním stavby, resp. kópiu z katastrálnej mapy
 • Zameranie adresných bodov stavby geodetom
 • List vlastníctva na pozemok pod stavbou (v prípade, že stavebník nie je vlastníkom pozemku, na ktorom je stavba postavená je potrebné doložiť doklad o inom práve k pozemku – nájomnú zmluvu s vlastníkom, resp. súhlas s umiestnením trvalej stavby a pod.)
 • V prípade, že prišlo k zmene vlastníka stavby po vydaní kolaudačného rozhodnutia je potrebné doložiť doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva
 • Výpis z obchodného registra
 • Splnomocnenie v prípade, že sa stavebník nechá zastupovať


Ak sa k stavbe nezachovali žiadne doklady o povolení stavby, resp. povolení jej užívania, je potrebné požiadať o Potvrdenie o existencii stavby, ktoré potvrdzuje, že stavba sa používa na ten účel, na ktorý bola vybudovaná. Toto potvrdenie vydáva odd. územného konania a stavebného poriadku (tunajší Stavebný úrad, Junácka 1, Bratislava) po doložení nimi požadovaných podkladov. To platí aj pre stavby, ktorým doteraz nebolo pridelené súpisné číslo a nezachovali sa k nim žiadne doklady.

Odstránená stavba

Žiadosť o vydanie potvrdenia o pridelení súpisného a orientačného čísla
Žiadosť o vydanie potvrdenia o nepridelení súpisného čísla

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00

U koho vybavíte

Mgr. Alexandra Neuwirthová
kancelária č. 317/3. poschodie
telefón: 02/49 253 201
e-mail: alexandra.neuwirthova@banm.sk
e-mail: podatelna@banm.sk
 


Posledná aktualizácia: 23.10.2023 13:26
Hore
Hore
Hore