Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Dane


Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie automaty
Daň z nehnuteľností - informácia
Miestny poplatok za rozvoj

Vrátenie pomernej časti dane

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Vrátenie pomernej časti dane (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty), Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať
  • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Žiadosť môžete podať:

Ochrana osobných údajov

V zmysle článku 13 Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vám prevádzkovateľ Mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytuje tieto informácie:
 
Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa: Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: zodpovednaosoba@banm.sk
Účely spracúvania osobných údajov: Evidencia obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto za účelom správy miestnych daní (daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva)
Správa miestneho poplatku za rozvoj
Príjemcovia osobných údajov: Finančné riaditeľstvo SR, Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Exekútorský úrad v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Právny základ spracúvania osobných údajov: Článok 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov – výkon verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 1/2017 zo dňa 14. 2. 2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 9/2017 zo dňa 12.12.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Doba uchovávania osobných údajov: V zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Práva dotknutej osoby:

Informujeme Vás o Vašom práve:

  • na prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú,
  • práve na opravu týchto osobných údajov,
  • práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ak sú splnené podmienky podľa nariadenia EÚ 2016/679, má dotknutá osoba ďalej právo: 

  • na vymazanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov.
Poskytnutie osobných údajov: Je požiadavkou potrebnou pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi


Vytvorené: 11.01.2012 10:11, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore