Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestny poplatok za rozvoj

Čo vybavíte

Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce, na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie, ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“), ktorá je ohlásená stavebnému úradu, na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá je dodatočne povolená.
Predmetom poplatku za rozvoj je stavba vtedy, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu. Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.
Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť mestskej časti najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušnéhovyužitia podlahovej plochy.

Odporúčané tlačivo k oznamovacej povinnosti k stavbe na viaceré účely:
Oznamovacia povinnosť k stavbe na viaceré účely
 
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo ako stavebníkovi vydané stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu. 
Miestny poplatok za rozvoj, ktorý vyrubí správca dane, je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia

Predmetom poplatku za rozvoj nie je:
a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
c) drobná stavba, nadstavba a prístavba s výmerou podlahovej plochy do 25 m2,
d) stavba alebo časť stavby:
1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. vstavanej garáže a parkovacieho státia v rámci existujúcej stavby,
3. zdravotníckeho zariadenia,
4. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne strediskám praktického vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
5. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
6. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
7. slúžiaca na obranu štátu,
8. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,
9. slúžiaca na športové účely,
10. významnej investície podľa osobitného predpisu.
e) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2,
f) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,
g) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.
Písm. e) až g) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.
 
Viac informácií: Informácie o výške poplatku za rozvoj a jeho použití 

Sadzba poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby  
(v eurách)*:
 
stavby na bývanie 35,00
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 15,00
priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35,00
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35,00
ostatné stavby 20,00

* Úhradu poplatku je možné vykonať poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. V prípade platby v pokladni poplatok do 300 € možno uhradiť v hotovosti, nad 300 € bezhotovostne platobným terminálom.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Eva Chalániová -
 referent miestneho poplatku za rozvoj
kancelária č. 213/2. poschodie
telefón: 02/49 253 207
e-mail: eva.chalaniova@banm.sk


 


Vytvorené: 23.05.2017 08:29, webman
Hore
Hore
Hore