Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestny poplatok za rozvoj

Čo vybavíte

1) Predmetom poplatku za rozvoj je pozemná stavba na území obce uvedená v :
  • právoplatnom stavebnom povolení , ktorým sa povoľuje stavba
  • oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe ,
  • právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením
  • právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby
Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1) ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.
Odstránením stavby sa podlahová plocha nadzemnej časti pôvodnej stavby odpočítava od novovzniknutej podlahovej plochy realizovanej stavby za predpokladu, že nadväzujúce stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť najneskôr do štyroch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby.
1) Poplatková povinnosť vzniká dňom právoplatnosti stavebného povolenia, dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom doručenia oznámenia stavebného úradu k ohlásenej stavbe.
2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, ktorým stavebné povolenie stratilo platnosť, ak súčasne poplatník nezačal stavbu realizovať.
3) Obec môže po vzniku poplatkovej povinnosti vyzvať poplatníka na podanie oznámenia o výmere podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej stavby v štruktúre podľa prílohy č. 1, zákona, pričom výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby potvrdí aj projektant stavby.
4) Ak má stavba slúžiť na viaceré účely, poplatník je povinný oznámiť mestskej časti najneskôr v deň vzniku poplatkovej povinnosti výmeru podlahovej plochy nadzemnej časti stavby podľa príslušného využitia podlahovej plochy.

Oznamovacia povinnosť k stavbe na viaceré účely
Príloha k zákonu č. 447/2015 Z. z. v znení zákona č. 379/2019 Z. z.
 
Poplatníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je ako stavebník uvedená v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe. Postúpenie práv a povinností stavebníka a prevod vlastníckeho práva k stavbe a k projektovej dokumentácii nemá vplyv na zmenu osoby poplatníka, ak poplatník má právneho nástupcu .
Miestny poplatok za rozvoj, ktorý vyrubí správca dane, je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Predmetom poplatku za rozvoj nie je:
a) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu, pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,
b) údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,
c) stavba, alebo časť stavby:
1. sociálneho bývania alebo slúžiaca na vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
2. zdravotníckeho zariadenia,
3. slúžiaca materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie, na vyššie odborné vzdelávanie, na vysokoškolské vzdelávanie vo verejných vysokých školách, výlučne dielňam a pracoviskám vyučovania alebo špecializovanému výučbovému zariadeniu verejnej vysokej školy,
4. slúžiaca zariadeniu sociálnych služieb,
5. slúžiaca na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností registrovaných štátom,
6. slúžiaca na obranu štátu,
7. slúžiaca na účely múzea, knižnice, galérie a kultúrneho strediska,
8. slúžiaca na športové účely,
9. s osvedčením o významnej investícii podľa osobitného predpisu v deň vzniku poplatkovej povinnosti podľa § 4 ods. 1 Zákona č. 447/2015 Z. z.
d) stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2,
e) stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,
f) stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.

Písm. d) až f) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.
 
Viac informácií: Informácie o výške poplatku za rozvoj a jeho použití 

Sadzba poplatku za rozvoj za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby  
(v eurách)*:
 
stavby na bývanie 35,00
stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 15,00
priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 35,00
stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 35,00

* Úhradu poplatku je možné vykonať poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto. V prípade platby v pokladni poplatok do 300 € možno uhradiť v hotovosti, nad 300 € bezhotovostne platobným terminálom.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Eva Chalániová -
 referent miestneho poplatku za rozvoj
kancelária č. 213/2. poschodie
telefón: 02/49 253 207
e-mail: eva.chalaniova@banm.sk


 


Vytvorené: 23.05.2017 08:29, webman
Hore
Hore
Hore