Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie financií

Poverený vedením oddelenia 

Ing. Julián Lukáček - poverený vedením oddelenia
kancelária č. 507/5. poschodie
telefón: 02/49 253 170
e-mail: julian.lukacek@banm.sk

 

Mgr. Svetlana Engliová - asistentka
kancelária č. 507/5. poschodie
telefón: 02/49 253 170, 02/44 458 158
e-mail: svetlana.engliova@banm.sk
 
Oddelenie financií a účtovníctva zabezpečuje úlohy súvisiace s ekonomickou činnosťou mestskej časti, finančnými vzťahmi k štátnemu rozpočtu SR, k právnickým a fyzickým osobám ako aj k občanom žijúcim na území mestskej časti. Plní úlohy spojené s tvorbou a čerpaním rozpočtu, finančným hospodárením a účtovnou evidenciou.
V rámci oddelenia sú zriadené dva referáty: referát rozpočtu a  daní a referát účtovníctva

Referát rozpočtu a daní

Katarína Nagyová - referent rozpočtu
kancelária č. 512/5. poschodie
telefón: 02/49 253 227
e-mail: katarina.nagyova@banm.sk

Ing. Petra Strejčková - referent rozpočtu
kancelária č. 213/2. poschodie
telefón: 02/49 253 172
e-mail: petra.strejckova@banm.sk

Bc. Karina Škodová - referentka rozpočtu
kancelária č. 512/5. poschodie
telefón: 02/49 253 143
e-mail: karina.skodova@banm.sk

Mgr. Martina Valčeková  - referentka rozpočtu 
kancelária č. 512/5 poschodie
telefón: 02/49 253 143
e.mail: martina.valcekova@banm.sk


Eva Chalániová - referent miestneho poplatku za rozvoj, poskytovanie dotácií
kancelária č. 206/2. poschodie
telefón: 02/49 253 207
e-mail: eva.chalaniova@banm.sk

Ing. Katarína Adámková - referent rozpočtu - školské zariadenia
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 353
katarina.adamkova@banm.skskolskyekonom@banm.sk
            
Kvetoslava Pažitná  – referent miestnych daní (daň za psa)
kancelária č. 225/2. poschodie
telefón: 02/49 253 347
e-mail: kvetoslava.pazitna@banm.sk 

Helena Tokáriková - referent miestnych daní a front office
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 254
e-mail: helena.tokarikova@banm.sk

Referát: 

 • koordinuje a spracováva podklady rozpočtu mestskej časti, zabezpečuje rozpis rozpočtu v súlade s ekonomickou klasifikáciou a jeho rozpracovanie na oddelenia a organizácie zriadené mestskou časťou,
 • mesačne a priebežne kontroluje a vyhodnocuje čerpanie a plnenie rozpočtu,
 • pripravuje návrhy na zmeny rozpočtu, spracováva rozpočtové opatrenia starostu,
 • zabezpečuje a realizuje financovanie všetkých oblastí činnosti mestskej časti podľa jednotlivých oddelení, útvarov, zriadených organizácií a to zvlášť za bežné a kapitálové príjmy a výdavky,
 • sleduje a hodnotí vývoj rozpočtového hospodárenia v priebehu roka a konečné výsledky vrátane finančného usporiadania a navrhuje spôsob finančného usporiadania výsledku hospodárenia, pripravuje do Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva záverečný účet Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a iné materiály,
 • zabezpečuje rozpis finančných prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy a vykonáva zúčtovanie hospodárenia so štátnym rozpočtom na všetkých úsekoch prenesených kompetencií,
 • spracováva výplaty miezd a nemocenských dávok všetkých zamestnancov miestneho úradu a poslancov, vypracováva mesačné výkazy do jednotlivých poisťovní a zabezpečuje odvody platieb poistného a daní, na požiadanie vykonáva ročné zúčtovanie pre zamestnancov,
 • vykonáva predbežnú finančnú kontrolu, odsúhlasuje oprávnenosť úhrady všetkých faktúr vo vzťahu k platnej ekonomickej klasifikácii,
 • vykonáva správu miestnych daní zverených mestskej časti Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy, v rámci toho zabezpečuje evidenciu a registráciu daňových subjektov, vyhľadávaciu a kontrolnú činnosť v predmetnej oblasti,
 • vykonáva príjem daňových priznaní a realizuje daňové konanie k dani za psa, dani za užívanie verejného priestranstva, dani za nevýherné hracie prístroje, dani za predajné automaty.

Referát účtovníctva

Eva Friebertová - vedúca referátu
kancelária č. 513/5. poschodie
telefón: 02/49 253 180
email: uctaren@banm.sk, friebertova@banm.sk

Dagmar Pilková – referent fakturácie
kancelária č. 512b/5. poschodie
telefón: 02/49 253 251
e-mail: dagmar.pilkova@banm.sk

Ing. Aneta Danková - referent účtovníctva
e-mail: aneta.dankova@banm.sk
kancelária č. 511/5. poschodie
telefón: 02/49 253 371

Marta Nétryová - referent účtovníctva
kancelária č. 511/5. poschodie
telefón: 02/49 253 604
e-mail: marta.netryova@banm.sk

Mária Porubská – referent účtovníctva
kancelária č. 510/5. poschodie
telefón: 02/49 253 186
e-mail: maria.porubska@banm.sk

Mgr. Anna Švecová - referent účtovníctva
kancelária č. 509/5. poschodie
telefón: 02/49 253 217
e-mail: anna.svecova@banm.sk

Anna Vrbíková - referent  financovania školských zariadení
kancelária č. 515/5. poschodie
telefón: 02/49 253 354
e-mail: anna.vrbikova@banm.sk; skolskyekonom@banm.sk

Anna Jánošíková - referent pokladne
kancelária č. 5/prízemie
telefón: 02/49 253 127
e-mail: anna.janosikova@banm.sk

Referát:

 • zabezpečuje komplexné vedenie účtovníctva v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov, koordinuje práce týkajúce sa účtovnej evidencie mestskej časti,
 • metodicky usmerňuje vedenie účtovníctva organizácií mestskej časti,
 • predkladá účtovné výkazy za mestskú časť a organizácie mestskej časti a vykonáva spracovanie štatistiky,
 • pripravuje podklady z účtovnej evidencie pre potreby inventarizácie hmotného a nehmotného majetku,
 • zabezpečuje komplexnú realizáciu bezhotovostného platobného styku mestskej časti,
 • zabezpečuje prijímanie platieb do pokladne v hotovosti za miestne dane a poplatky a realizuje hotovostné vyplácanie sociálnych dávok.
Výročná správa
Výročná správa k individuálnej účtovnej uzávierke a konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2022
Výročná správa k individuálnej účtovnej uzávierke a konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2021
Výročná správa k individuálnej účtovnej uzávierke a konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2020
Výročná správa k individuálnej účtovnej uzávierke a konsolidovanej účtovnej uzávierke za rok 2019
Výročná správa za rok 2018
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017
Konsolidovaná výročná správa za rok 2016
Konsolidovaná výročná správa za rok 2015
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013
Konsolidovaná výročná správa za rok 2012
Konsolidovaná výročná správa za rok 2011
Výročná správa za rok 2017
Výročná správa za rok 2016
Výročná správa za rok 2015
Výročná správa za rok 2014
Výročná správa za rok 2013
Výročná správa za rok 2012
Výročná správa za rok 2011

Záverečný účet
Záverečný účet za rok 2022
Záverečný účet za rok 2021
Záverečný účet na rok 2020
Záverečný účet za rok 2019
Záverečný účet za rok 2018
Záverečný účet za rok 2017 
Záverečný účet za rok 2016
Záverečný účet za rok 2015
Záverečný účet za rok 2014
Záverečný účet za rok 2013
Záverečný účet za rok 2012
Záverečný účet za rok 2011
Záverečný účet za rok 2010

Čerpanie rozpočtu
Čerpanie rozpočtu rok 2024
Čerpanie rozpočtu rok 2023
Čerpanie rozpočtu rok 2022
Čerpanie rozpočtu rok 2021
Čerpanie rozpočtu rok 2020
Čerpanie rozpočtu rok 2019
Čerpanie rozpočtu rok 2018
Čerpanie rozpočtu rok 2017
Čerpanie rozpočtu rok 2016
Čerpanie rozpočtu rok 2015
Čerpanie rozpočtu rok 2014
Čerpanie rozpočtu rok 2013
Čerpanie rozpočtu rok 2012
Čerpanie rozpočtu rok 2011

Schválený rozpočet
Rozpočet 2024 - 2026
Rozpočet 2023 - 2025
Rozpočet 2022 - 2024
Rozpočet 2021 - 2023
Rozpočet 2020 - 2022
Rozpočet 2019 - 2021
Rozpočet 2018 - 2020
Rozpočet 2017 - 2019
Rozpočet 2016 - 2018
Rozpočet 2015 - 2017
Rozpočet 2014 - 2016
Rozpočet 2013 - 2015
Rozpočet 2012 - 2014
Rozpočet 2011 - 2013

Rozpočtové opatrenia
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2024
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2018
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2017
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2016
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2015
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2014
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2013
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2012
Rozpočtové opatrenia starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2011

Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2024
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2023
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2022
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2020
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2019
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2018
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2017
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2016
Rozpočtové opatrenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2015

Poplatok za rozvoj
Katastrálne územie Nové Mesto 2023
Katastrálne územie Vinohrady 2023
Katastrálne územie Nové Mesto 2022
Katastrálne územie Vinohrady 2022
Katastrálne územie Nové Mesto 2021
Katastrálne územie Vinohrady 2021
Katastrálne územie Nové Mesto 2020
Katastrálne územie Vinohrady 2020
Katastrálne územie Nové Mesto 2019
Katastrálne územie Vinohrady 2019
Katastrálne územie Nové Mesto 2018
Katastrálne územie Vinohrady 2018

Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2023
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2022
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2021
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2020
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2019
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2018
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2017
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2016
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2015
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2014
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2013
Dary poskytnuté mestskej časti Bratislava - Nové Mesto za rok 2012

Ako vybaviť: 
Daň za psa
Daň za užívanie verejného priestranstva
Daň za predajné automaty
Daň za nevýherné hracie automaty
Daň z nehnuteľností - Správca dane je hlavné mesto SR Bratislava
Poskytovanie dotácií


Posledná aktualizácia: 20.06.2024 08:46
Hore
Hore
Hore