Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referát životného prostredia

Vedúci referátu životného prostredia 

Ing. Ondrej Chott
kancelária č. 504/5. poschodie
telefón: 02/49 253 181
e-mail: ondrej.chott@banm.sk


Odborní referenti v oblasti životného prostredia:

Ing. Marcela Dargajová
kancelária č. 505/5. poschodie
telefón: 02/49 253 777
e-mail: marcela.dargajova@banm.sk
 • vydáva súhlas na výrub drevín v zastavanom území obce;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

Ing. Renáta Hurbanová
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 335
e-mail: renata.hurbanova@banm.sk
 • vydáva súhlas na výrub drevínv zastavanom území obce;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

Ing. Sláva Plačková
kancelária č. 514/5. poschodie
telefón: 02/49 253 514
e-mail: slava.plackova@banm.sk
 • vydáva súhlas na výrub drevínv zastavanom území obce;
 • v rámci súhlasu na výrub drevín ukladá náhradnú výsadbu a finančnú náhradu;
 • prijíma oznámenia o výrube kalamitných drevín;
 • vykonáva štátny dozor vo veciach, v ktorých rozhoduje;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.  

Ing. Dana Pořízková
kancelária č. 506/5. poschodie
telefón: 02/49 253 221
e-mail: dana.porizkova@banm.sk
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • zabezpečuje pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
 • zabezpečuje vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje návrh optimalizačných riešení v rámci potrieb pasportizácie zelene a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje tvorbu návrhu "Dokument starostlivosti o dreviny" podľa dokončenej pasportizácie zelene v jednotlivých UO a koncepcie starostlivosti o zeleň.
Mgr. Dagmar Timková
kancelária č. 517/5. poschodie
telefón: 02/49 253 381
e-mail: dagmar.timkova@banm.sk
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto;
 • vyjadruje sa k umiestneniu kontajnerových stojísk na zberné nádoby na komunálny odpad a vytriedené zložky komunálneho odpadu;
 • vedie evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonáva opatrenia na jeho likvidáciu;
 • zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vodenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti;
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN č. 4/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto;
 • zabezpečuje plošnú deratizáciu verejných priestranstiev;
 • zabezpečuje dezinsekciu verejných priestranstiev podľa potreby;
 • spolupracuje s hlavným mestom a Slobodou zvierat pri odchyte túlavých zvierat a odstraňovaní uhynutých zvierat na území mestskej časti;
 • vydáva záväzné stanoviská o súlade sústavy tepelných zariadení s Koncepciou hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov;
 • zabezpečuje pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
 • zabezpečuje vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje návrh optimalizačných riešení v rámci potrieb pasportizácie zelene a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje tvorbu návrhu "Dokument starostlivosti o dreviny" podľa dokončenej pasportizácie zelene v jednotlivých UO a koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zastupuje mestskú časť pri optimalizácii riešenia trvalo udržateľného stavu mestských lesov a zabezpečuje všetky stanoviská, vyjadrenia mestskej časti súvisiace s touto problematikou.
Mgr. Barbara Lichtman
kancelária č. 517a/5. poschodie
telefón: 02/49 253 595
e-mail: barbara.lichtman@banm.sk
 • vedie evidenciu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti a v prípadoch kedy je obec povinná podľa ustanovení zákona odstrániť tento odpad, vykonáva opatrenia na jeho likvidáciu;
 • zabezpečuje zber a likvidáciu psích exkrementov na území mestskej časti a zákazový informačný systém vodenia psov na verejných priestranstvách mestskej časti;
 • spolupracuje s hlavným mestom a Slobodou zvierat pri odchyte túlavých zvierat a odstraňovaní uhynutých zvierat na území mestskej časti;
 • kontroluje dodržiavanie ustanovení VZN č. 4/2017 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava–Nové Mesto;
 • zabezpečuje dezinsekciu verejných priestranstiev podľa potreby;
 • zabezpečuje plošnú deratizáciu verejných priestranstiev;
 • riadi údržbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
 • zabezpečuje vytváranie podkladov pre tvorbu koncepcie starostlivosti o zeleň;
 • zabezpečuje pasportizáciu zelene podľa UO v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
 • zabezpečuje vydávanie rybárskych lístkov


Posledná aktualizácia: 19.03.2024 11:14
Hore
Hore
Hore