Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie sociálnych služieb

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Marčíková
kancelária č. 311/3. poschodie
telefón: 02/49 253 601
e-mail: iveta.marcikova@banm.sk
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava

PhDr. Paulína Kováčová - asistentka oddelenia
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 304
e-mail: paulina.kovacova@banm.sk 

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2022 – 2027 schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava- Nové Mesto dňa 27. 9. 2022 uznesením č. 40/17


Referát denných centier a komunitného centra

Mgr. Jana Beňová - poverená vedením referátu
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 440
e-mail: jana.benova@banm.sk

Andrea Tomšů 
kancelária č. 310/3. poschodie
telefón: 02/49 253 377
e-mail:andrea.tomsu@banm.sk

Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Úplné znenie zásad poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v znení Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom MČ BNM dňa 27.09.2022 uznesením č.14/15
Príloha č.2 = prosím používať žiadosť zverejnenú samostatne
Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na stravovanie

Pavlyna Petiurenko - koordinátor pre komunitné centrum Ovručská 5
 

Referát sociálnych vecí

Bc. Andrea Jakubčiaková – poverená vedením referátu
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail:andrea.jakubciakova@banm.sk

Sociálne príspevky

Vladislava Janovičová 
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

Bc. Miriam Bednárová (zastupovanie)
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: miriam.bednarova@banm.sk

Úplné znenie zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválených dňa 6.10.2020 uznesením č. 18/21 s účinnosťou od 22.10.2020 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30 a Dodatku č. 2 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.09.2022 uznesením č. 40/16, v znení Dodatku č. 3 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.06.2023 uznesením č. 05/16 

Úplné znenie zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 12.4.2022 uznesením č. 37/13 v znení Dodatku č. 1 schváleného zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 27.9.2022 uznesením č. 40/14

Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Sociálna pomoc - Žiadosti a súvisiace dokumenty o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni
Sociálne príspevky

Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru 

Bc. Ján Molnár - koordinácia sociálnej výdajne
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 0907 977 537
e-mail: jan.molnar@banm.sk

 

Agenda pochovávania zomrelých občanov; agenda opatrovníctva a opatrenia SPOD a SK

Mgr. Mária Kopecká
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: maria.kopecka@banm.sk

Mgr. Vladimíra Svíteková
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 202
e-mail: vladimira.svitekova@banm.sk

Sociálne posudzovanie


Mgr. Mária Hullová / klienti s priezviskom od A- K
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 613
e-mail:maria.hullova@banm.sk


Mgr. Mária Sečanská / klienti s priezviskom od L­- Z
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413
e-mail:maria.secanska@banm.skSociálne posudzovanie

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.


Pozn.: Pri bezodkladnom poskytnutí alebo bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov fyzická osoba uvedie údaje podľa § 8 ods.1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (t. j. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej narodenia a adresu jej pobytu) a písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predloží dodatočne. 


Referát terénnej opatrovateľskej služby

Mgr. Katarína Velšmídová - vedúca referátu
kancelária č. 110/1. poschodie
telefón: 02/49 253 226
e-mail: katarina.velsmidova@banm.sk

Jana Bachmanová, Daniela Flaková, Blanka Oláhová
kancelária č. 110/1. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail:socialnastarostlivost@banm.sk; jana.bachmanova@banm.sk; blanka.olahova@banm.skLinky pre seniorov: 0904 031 417, 0903 645 282

Na linky je možné volať v čase:
Pondelok - Streda: 8.00 - 17.00 hod.
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 14.30.hod.
Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

Mesačný poplatok za opatrovateľskú službu sa určí v zmysle Prílohy č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby s účinnosťou od 10.06.2021.


Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2023
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2022
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2020
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2019
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2018

Opatrovateľska služba


Referát zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

Mgr. Zuzana Červenková - vedúca referátu
Robotnícka ul. č. 11, 831 03 Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skzuzana.cervenkova@banm.sk

Ekonomicky oprávnené náklady

Ako vybaviť:
Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov
Sociálne príspevky
Sociálna pomoc
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby)

Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2018–2021

Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti Bratislava–Nové Mesto na roky 2022-2027Posledná aktualizácia: 22.05.2024 15:29
Hore
Hore
Hore