Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie sociálnych služieb

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Marčíková
kancelária č. 311/3. poschodie
telefón: 02/49 253 601
e-mail: iveta.marcikova@banm.sk
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava
 • riadi a zodpovedá za činnosť oddelenia sociálnych služieb,
 • analytickou a koncepčnou činnosťou vykonáva úlohy v oblasti sociálnych služieb v pôsobnosti mestskej časti,
 • koordinuje a organizuje podmienky pre činnosť 8 denných centier pre seniorov,
 • riadi a kontroluje činnosť zariadenia Detských jaslí, Robotnícka 11, Bratislava,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia, predkladá pre činnosť oddelenia sociálnych služieb návrh rozpočtu na príslušný rok a plnenie jeho čerpania priebežne kontroluje

Denné centrá seniorov

Mgr. Anna Dáni
kancelária č. 310/3. poschodie
telefón: 02/49 253 377
e-mail: anna.dani@banm.sk
 • zabezpečuje akcie, ktoré sú organizované oddelením pre aktívny spôsob života seniorov v mestskej časti Bratislava Nové Mesto za jednotlivé denné centrá,
 • v spolupráci s vedúcimi denných centier koordinuje činnosť a dianie v denných centrách,
 • pripravuje návrhy a kontroluje čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých položiek za denné centrá,
 • zabezpečuje prevádzku 8 denných centier po materiálno-organizačnej, spoločensko-kultúrnej stránke,
 • pripravuje a kompletizuje podklady pre návrh rozpočtu na príslušný rok za oddelenie sociálnych služieb,
 • vybavuje požiadavky vedúcich DC, ktorú súvisia:
  1. s bežným chodom denných centier
  2. spoločensko-kultúrnymi činnosťami
  3. materiálovým vybavením
  4. základnou údržbou v denných centrách
 • vykonáva mesačné vyúčtovanie drobného nákupu za tovary a služby, potrebných na zabezpečenie chodu denných centier,
 • vedie evidenciu platieb a odoberaných jedál, ktoré zabezpečuje mestská časť Bratislava - Nové Mesto pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých,
 • vyhodnocuje dochádzku vedúcich denných centier
Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na stravovanie dôchodcov

PhDr. Mária Repáňová
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: maria.repanova@banm.sk

 • spolupracuje pri zabezpečovaní akcii organizovaných mestskou časťou BNM a na základe požiadaviek aj s ostatnými pracovníkmi oddelenia sociálnych služieb,
 • organizuje  práce v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v súvislosti s jej chodom,
 • zabezpečuje pravidelné dodávky tovaru, komunikáciu s dodávateľmi potravín a spotrebného tovaru, ako aj  jeho dovoz,
 • pripravuje zmluvy o krátkodobých prenájmoch,
 • pripravuje akcie organizované odd. sociálnych služieb podľa požiadaviek vedúcej oddelenia

Štatút Denného centra seniorov MČ Bratislava - Nové mesto
Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Komunitné centrum

Sociálna agenda

Sociálne príspevky

Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk
Mgr. Mária Mačutková
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: maria.macutkova@banm.sk

Podľa zákona č. 417/2013 Z. z. v znení neskorsích predpisov v súlade so Štatútom Hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 - 3, čl. 32. ods. 5:

 • pripravuje návrhy a kontroluje čerpanie rozpočtu podľa jednotlivých položiek v agende jednorazových finančných výpomoci,
 • pripravuje návrhy rozhodnutí o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi,
 • vykonáva poradenstvo pri zabezpečovaní základných životných podmienok a pri pomoci v hmotnej núdzi,
 • poskytuje súčinnosť orgánom štátnej správy a iným obciam pri zabezpečovaní základných životných podmienok v hmotnej núdzi, vyhovuje ich žiadostiam a bezplatne im podáva oznámenia a informácie o veciach zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi,
 • zabezpečuje realizáciu Zásad poskytovania jednorazových  finančných výpomoci  obyvateľom mestskej časti BNM (pri narodení dieťaťa, letnej detskej rekreácie, zakúpenie školských potrieb a tašky, vianočný príspevok ),
 • vykonáva administratívne práce, spojené s Sociálnou výdajňou potravín a spotrebného tovaru podľa platných zásad,
 • jednotlivé žiadosti o príspevky spracováva a predkladá na schválenie do príslušnej komisie,
 • podieľa sa na organizovaní prác v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru.

Úplné znenie zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Úplné znenie zásad poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru

Referát opatrovateľskej služby

Vedúca referátu:
Oľga Dubnická
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 416
e-mail:olga.dubnicka@banm.sk

 • riadi a koordinuje činnosť referátu opatrovateľskej služby,
 • pripravuje dohody starostu o poskytovaní a  úhrade za domácu opatrovateľskú službu, na základe právoplatného rozhodnutia o odkázanosti fyzickej osoby na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle  zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
 • pripravuje dodatky k dohodám o zmene poskytovaných úkonov a ich úhrade,
 • pripravuje dohody o ukončení poskytovanej domácej opatrovateľskej služby,
 • vykonáva komplexné administratívne práce, spojené so zavedením a ukončením opatrovateľskej služby,
 • vedie evidenciu poradovníka čakateľov z mestskej časti BNM o umiestnenie do zariadení sociálnych služieb,
 • vedie  evidenciu zmlúv prijímateľov sociálnej služby z mestskej časti BNM už umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb,
 • poskytuje poradenstvo pre občanov  mestskej časti a ďalšie subjekty o poskytovaní opatrovateľskej služby v okruhu svojej pôsobnosti,
 • zodpovedá za prípravu a čerpanie rozpočtu za referát opatrovateľskej služby,
 • poskytuje štatistické údaje z oblasti poskytovania opatrovateľskej služby,
 • spolupracuje s orgánmi sociálnej, zdravotnej starostlivosti  občianskymi združeniami, so sociálnymi pracovníkmi iných zariadení: nemocnice, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, domovy sociálnych služieb, špecializované zariadenia, s posudkovými zdravotníckymi pracovníkmi,
 • koordinuje a zabezpečuje rozvoz obedov do domácností pre občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba.

Jana Bachmanová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail: jana.bachmanova@banm.sk
Mgr. Katarína Velšmídová
e-mail:katarina.velsmidova@banm.sk

 • organizujú prácu opatrovateliek, poskytujúcich služby pre opatrované osoby v domácnostiach,
 • vykonávajú kontrolnú činnosť opatrovateliek  v domácnostiach prijímateľov sociálnej služby,
 • zabezpečujú administratívne úkony, ktoré sú podkladom na zavedenie služby,
 • vedú pracovné výkazy opatrovateliek, ako aj ostatnú predpísanú dokumentáciu,
 • vykonávajú sociálne posudzovanie na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, posudzujú individuálne predpoklady fyzickej osoby, rodinné prostredie a prostredie, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, návštevnú službu v domácnostiach,
 • vykonávajú vyhľadávaciu, signalizačnú činnosť,
 • upozorňujú na prípady, keď sa starší občania po dlhšom období nekontaktujú s okolím,
 • vedú evidenciu platieb a odobratých obedov občanov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba.
Za poskytované služby prijímatelia opatrovateľskej služby hradia poplatok podľa prílohy č. 1- Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.
 

Sociálne posudzovanie

Mgr. Adriana Kovácsová
kancelária č. 306/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413 
e-mail: adriana.kovacsova@banm.sk

 • a) vykonáva posudkovú činnosť podľa Zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov,
  b) pripravuje rozhodnutia starostu:
  o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári, na domácu opatrovateľskú službu, 
 • o zániku odkázanosti na sociálnu službu uvedenú v prvom bode,
 • o odkázanosti na sociálnu službu uvedené v prvom bode po zmene stupňa odkázanosti,
 • vyhotovuje sociálny posudok o odkázanosti na sociálnu službu,
  vedie evidenciu:
  rozhodnutí a posudkov o odkázanosti na sociálnu službu podľa stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu spolu s lekárskym nálezom nie starším ako 6 mesiacov na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu je potrebné priniesť a vybaviť osobne na  miestnom úrade, oddelenie sociálnych služieb - 3. poschodie, kancelária č. 306 z dôvodu vypracovania sociálneho posudku, ktorý je súčasťou žiadosti.

Mgr. PhDr. Martin Bednár
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: martin.bednar@banm.sk

 • agenda pochovávania zomrelých občanov na trovy mestskej časti - praktická realizácia;  proces vymáhania pohľadávok vzniknutých z titulu realizácie sociálnych pohrebov,
 • opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately /ďalej len SPO/ v zmysle Z. z.  305/ 2005 o SPODaSK,
 • odborné sociálne poradenstvo v rámci SPODaSK,
 • poradensko informačné služby FO, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom,
 • evidencia detí, rodín a plnoletých FO , pre ktoré sa vykonávajú opatrenia SPO,
 • poskytovanie súčinnosti súdu pri vykonávaní dohľadu, ktorý súd určil na výchovu maloletého,
 • prešetrovanie povesti budúcich osvojiteľov na vyžiadanie Určeného úradu Náhradnej rodinnej starostlivosti,
 • zastupovanie maloletých detí na základe uznesenia súdu o ustanovení opatrovníka v  konaniach o osvojiteľnosti,
 • agenda inštitútu osobitného príjemcu – náhradný príjemca prídavkov deti – v prípade záškoláctva, zanedbania starostlivosti zo strany rodičov. 

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Vedúci zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa:
Mgr. Alexander Tej
Robotnícka ul. č. 11
831 03 Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skalexander.tej@banm.sk

Popis činnosti:

 • riadi, zabezpečuje  a kontroluje  prevádzku a činnosť Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Robotníckej ul.,
 • odborne a metodicky usmerňuje starostlivosť o deti,
 • vedie zoznam žiadosti o umiestnenie detí do tohto zariadenia,
 • realizuje prijímanie detí do zariadenia,
 • pripravuje a kontroluje aj pracovno-právne vzťahy zamestnankýň a výstupy z nich,
 • vedie ekonomickú agendu, spojenú s prevádzkou zariadenia.

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK pre činnosť sociálneho zariadenia - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava v správe mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Anna Debnárová - terénny pracovník
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 311
e-mail: anna.debnarova@banm.sk

 • rieši problematiku ľudí bez domova v mestskej časti BNM,
 • vedie ich evidenciu podľa lokalít v mestskej časti BNM,
 • spolupracuje s úradmi a inštitúciami na zabezpečenie základných životných potrieb,  vytváraní pracovných návykov,
 • poskytuje základné poradenstvo a pomoc pri vybavovaní dokladov,
 • vedie motivačné rozhovory, zamerané na zmenu sociálnej situácie človeka.

Prevencia sociálnej izolácie

Od júla 2016 je realizátorkou projektu PhDr. Magda Panáková.
Menovaná komunikuje s osamelými obyvateľmi mestskej časti na telefónnej linke 0908 321 737, kde je možné volať nepretržite. Poskytuje osamelým obyvateľom informácie a pomoc pri riešení ich problémov. Osamelým seniorom, ktorí zatelefonujú na túto linku, zavolá realizátorka projektu naspäť na účet miestneho úradu.
Bližšie informácie na linke: http://pr.banm.sk/liferay/prevencia-socialnej-izolacie-osamelych-starsich-ludi-pravidelnymi-kontaktmi-iii

Ako vybaviť:
Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Sociálne príspevky

 Vytvorené: 05.01.2012 17:53, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore