Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie sociálnych služieb

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Marčíková
kancelária č. 311/3. poschodie
telefón: 02/49 253 601
e-mail: iveta.marcikova@banm.sk
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2018 - 2021


Agenda denných centier seniorov a stravovanie

Andrea Tomšů
kancelária č. 310/3. poschodie
telefón: 02/49 253 377
e-mail:andrea.tomsu@banm.sk

Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (úplné znenie)
Príloha č.2 = prosím používať žiadosť zverejnenú samostatne
Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na stravovanie


Agenda poskytovania sociálnych príspevkov - finančná výpomoc a spracúvanie žiadostí o poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni

Sociálne príspevky

Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

Zásady poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Dodatok č. 1 Zásad poskytovania jednorazových finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválený Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 7.12.2021 uznesením č. 32/30
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Sociálna pomoc - Žiadosti a súvisiace dokumenty o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni
Sociálne príspevky


Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru a zabezpečovanie spoločensko - kultúrnych podujatí

PhDr. Mária Repáňová
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: maria.repanova@banm.sk
 

Referát opatrovateľskej služby

Mgr. Katarína Velšmídová - vedúca referátu
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 226
e-mail: katarina.velsmidova@banm.sk

Jana Bachmanová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail: jana.bachmanova@banm.sk

Mgr. Terézia Kniezová
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail:terezia.kniezova@banm.sk

Linky pre seniorov: 0904 031 417, 0905 287 683
Linky na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, pozitívne na ochorenie COVID-19: 0904 031 417, 0905 287 683
Na linky je možné volať v čase:
Pondelok - Streda: 8.00 - 17.00 hod.
Utorok - Štvrtok: 8.00 - 14.30.hod.
Piatok: 8.00 - 12.00 hod.

Mesačný poplatok za opatrovateľskú službu sa určí v zmysle Prílohy č. 1 Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 3/2021 zo dňa 26.05.2021 o poskytovaní sociálnych služieb a výške úhrady za sociálne služby s účinnosťou od 10.06.2021.

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2021
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2020
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2019
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2018

Opatrovateľska služba


Sociálne posudzovanie

Mgr. Mária Sečanská
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413
e-mail:maria.secanska@banm.sk

Sociálne posudzovanie

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.


Pozn.: Pri bezodkladnom poskytnutí alebo bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov fyzická osoba uvedie údaje podľa § 8 ods.1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (t. j. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej narodenia a adresu jej pobytu) a písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predloží dodatočne. 


Agenda pochovávania zomrelých občanov a opatrenia SPOD a SK

Mgr. PhDr. Martin Bednár
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: martin.bednar@banm.sk

 


Referát zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mgr. Zuzana Červenková - vedúca zariadenia
Robotnícka ul. č. 11, 831 03 Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skzuzana.cervenkova@banm.sk

Ako vybaviť:
Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Sociálne príspevky
Sociálna pomoc

Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021Vytvorené: 05.01.2012 17:53, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore