Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie sociálnych služieb

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Marčíková
kancelária č. 311/3. poschodie
telefón: 02/49 253 601
e-mail: iveta.marcikova@banm.sk
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2018 - 2021


Agenda denných centier seniorov a stravovanie

Mgr. Anna Dáni
kancelária č. 310/3. poschodie
telefón: 02/49 253 377
e-mail: anna.dani@banm.sk

Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Príloha č.2 = prosím používať žiadosť zverejnenú samostatne
Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na stravovanie


Agenda poskytovania sociálnych príspevkov - finančná výpomoc a spracúvanie žiadostí o poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni

Sociálne príspevky

Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

Mgr. Mária Mačutková
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail: maria.macutkova@banm.sk

Úplné znenie zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM - úplné znenie (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3)
Základné informácie o poskytovaní pomoci v sociálnej výdajni

Sociálna pomoc - Žiadosti a súvisiace dokumenty o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni
Sociálne príspevky
 

Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru a zabezpečovanie spoločensko - kultúrnych podujatí

PhDr. Mária Repáňová
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: maria.repanova@banm.sk
 

Opatrovateľská služba

Oľga Dubnická
kancelária č. 306/3. poschodie
telefón: 02/49 253 416
e-mail:olga.dubnicka@banm.sk

Jana Bachmanová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail: jana.bachmanova@banm.sk
 

Za poskytované služby prijímatelia opatrovateľskej služby hradia poplatok podľa prílohy č. 1- Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2018
Opatrovateľska služba


Sociálne posudzovanie

Mgr. Adriana Kovácsová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413 
e-mail: adriana.kovacsova@banm.sk

Mgr. Katarína Velšmídová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 226
e-mail:katarina.velsmidova@banm.sk

Sociálne posudzovanie

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.


Pozn.: Pri bezodkladnom poskytnutí alebo bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov fyzická osoba uvedie údaje podľa § 8 ods.1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (t. j. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej narodenia a adresu jej pobytu) a písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predloží dodatočne. 


Agenda pochovávania zomrelých občanov a opatrenia SPOD a SK

Mgr. PhDr. Martin Bednár
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: martin.bednar@banm.sk


Komunitné centrum

Mgr. Silvia Polaščin - koordinátor
e-mail: silvia.polascin@banm.sk


Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mgr. Zuzana Červenková - vedúca zariadenia
Robotnícka ul. č. 11, 831 03 Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skzuzana.cervenkova@banm.sk

Ako vybaviť:
Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Sociálne príspevky
Sociálna pomoc


Prevencia sociálnej izolácie

Od júla 2016 je realizátorkou projektu PhDr. Magda Panáková.
Menovaná komunikuje s osamelými obyvateľmi mestskej časti na telefónnej linke 0908 321 737, kde je možné volať nepretržite. Poskytuje osamelým obyvateľom informácie a pomoc pri riešení ich problémov. Osamelým seniorom, ktorí zatelefonujú na túto linku, zavolá realizátorka projektu naspäť na účet miestneho úradu.


Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021Vytvorené: 05.01.2012 17:53, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore