Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie sociálnych služieb

Vzhľadom na mimoriadnu pandemickú situáciu pokračuje Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto na Junáckej č. 1 v preventívnych opatreniach s cieľom predísť šíreniu nákazy Covid-19. Úrad funguje v upravenom režime: https://www.banm.sk/napiste-nam-svoju-poziadavku-a-nechajte-na-seba-kontakt-ozveme-sa-vam/
S výnimkou podateľne, pokladne, ohlasovne trvalého pobytu a osvedčovania podpisov a listín sú ostatné oddelenia pre verejnosť do odvolania zatvorené. V prípade potreby ich kontaktujte telefonicky alebo mailom: https://www.banm.sk/miestny-urad/. Vstupovať do uzavretej časti úradu je zakázané, v prípade potreby osobného kontaktu je po predošlej dohode možné využiť dočasný klientsky priestor vo vstupnej hale úradu (pred vrátnicou). Vzhľadom na tento režim je možné, že sa príslušnému zamestnancovi úradu, ktorý sa práve venuje stránke v klientskom priestore, nemusíte dovolať. Využite preto skôr mailovú komunikáciu – popíšte svoju požiadavku a nechajte na seba telefonický kontakt. Náš pracovník sa vám hneď, ako to bude možné, ozve.
Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť!

Vedúca oddelenia

Mgr. Iveta Marčíková
kancelária č. 311/3. poschodie
telefón: 02/49 253 601
e-mail: iveta.marcikova@banm.sk
Junácka ul. č. 1
832 91 Bratislava

Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2018 - 2021


Agenda denných centier seniorov a stravovanie

Andrea Tomšů
kancelária č. 310/3. poschodie
telefón: 02/49 253 377
e-mail:andrea.tomsu@banm.sk

Zoznam denných centier seniorov v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zásady poskytovania stravovania dôchodcom a poskytovania finančného príspevku na stravovanie dôchodcom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Príloha č.2 = prosím používať žiadosť zverejnenú samostatne
Žiadosť o poskytnutie stravovania / poskytnutie finančného príspevku na stravovanie


Agenda poskytovania sociálnych príspevkov - finančná výpomoc a spracúvanie žiadostí o poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni

Sociálne príspevky

Vladislava Janovičová
kancelária č. 309/3. poschodie
telefón: 02/49 253 529
e-mail: vladislava.janovicova@banm.sk

Úplné znenie zásad poskytovania finančných výpomocí obyvateľom mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Zásady poskytovania pomoci občanom v Sociálnej výdajni potravín a spotrebného tovaru v MČ BNM - úplné znenie (Dodatok č. 1+Dodatok č. 2+Dodatok č. 3)
Základné informácie o poskytovaní pomoci v sociálnej výdajni

Sociálna pomoc - Žiadosti a súvisiace dokumenty o poskytnutie pomoci v sociálnej výdajni
Sociálne príspevky

Vybavovanie finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa je kvôli dočasnému zrušeniu stránkových hodín prerušené: https://www.banm.sk/vybavovanie-financnej-vypomoci-pri-narodeni-dietata-je-kvoli-docasnemu-zruseniu-strankovych-hodin-prerusene/


Sociálna výdajňa potravín a spotrebného tovaru a zabezpečovanie spoločensko - kultúrnych podujatí

PhDr. Mária Repáňová
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: maria.repanova@banm.sk
 

Opatrovateľská služba

Mgr. Katarína Veldšmídová - poverená vedením referátu
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 226
e-mail: katarina.veldsmidova@banm.sk

Mgr. Terézia Kniezová
kancelária č. 306/3. poschodie
telefón: 02/49 253 130
e-mail:terezia.kniezova@banm.sk

Jana Bachmanová
kancelária č. 308/3. poschodie
telefón: 02/49 253 415
e-mail: jana.bachmanova@banm.sk

Za poskytované služby prijímatelia opatrovateľskej služby hradia poplatok podľa prílohy č. 1- Úkony opatrovateľskej služby platného Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava Nové Mesto č. 8/2016 zo dňa 8. 11. 2016 o poskytovaní a úhradách za sociálne služby.

Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2019
Ekonomicky oprávnené náklady na opatrovateľskú službu za rok 2018
Opatrovateľska služba


Sociálne posudzovanie

Mgr. Mária Sečanská
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 413
e-mail:maria.secanska@banm.sk

Sociálne posudzovanie

Zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto v zmysle § 8 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti fyzickej osobe, ktorá žiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, a na základe výberu poskytovateľa sociálnej služby touto fyzickou osobou

a) poskytne sociálnu službu, ak je zapísaná do registra poskytovateľov sociálnych služieb (ďalej len „register“), alebo
b) zabezpečí poskytovanie sociálnej služby u poskytovateľa sociálnej služby zapísaného do registra.


Pozn.: Pri bezodkladnom poskytnutí alebo bezodkladnom zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov fyzická osoba uvedie údaje podľa § 8 ods.1 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov (t. j. meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum jej narodenia a adresu jej pobytu) a písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby predloží dodatočne. 


Agenda pochovávania zomrelých občanov a opatrenia SPOD a SK

Mgr. PhDr. Martin Bednár
kancelária č. 205/2. poschodie
telefón: 02/49 253 131
e-mail: martin.bednar@banm.sk


Komunitné centrum

Mgr. Eva Chrappová - koordinátor
e-mail: eva.chrappova@banm.sk


Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Mgr. Zuzana Červenková - vedúca zariadenia
Robotnícka ul. č. 11, 831 03 Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skzuzana.cervenkova@banm.sk

Ako vybaviť:
Opatrovateľská služba
Sociálne posudzovanie
Denné centrá seniorov
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Sociálne príspevky
Sociálna pomoc

Kritériá pre posudzovanie súladu s Komunitným plánom sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2018 – 2021Vytvorené: 05.01.2012 17:53, Solutions Aglo
Hore
Hore
Hore