Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby v ZOS (zariadenie opatrovateľskej služby)

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Čo vybavíte:
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto poskytuje z rozpočtu na príslušný rozpočtový rok finančný príspevok na prevádzku pre neverejných poskytovateľov sociálnej služby v zariadeniach opatrovateľskej služby.

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) podľa § 75 zákona o sociálnych službách a v súlade so Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy čl. 32a je mestská časť povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Finančný príspevok na prevádzku poskytne Mestská časť Bratislava - Nové Mesto neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb, ktorý poskytuje sociálnu službu občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, len na základe písomnej žiadosti doručenej mestskej časti Bratislava - Nové Mesto podľa § 75 ods. 11 zákona o sociálnych službách.

Čo potrebujete:

Obyvateľ

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby
a prílohy: 
 • kópia právoplatného rozhodnutia na druh sociálnej služby
 • kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu
 • u osôb s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony aj rozsudok súdu o obmedzení spôsobilosti fyzickej osoby na právne úkony, uznesenie súdu o ustanovení opatrovníka
Neverejný poskytovateľ

Žiadosť neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
a prílohy:
 • kópia zmluvy o poskytnutí sociálnej služby, uzavretá medzi neverejným poskytovateľom a žiadateľom, pre ktorého mestská časť Bratislava - Nové Mesto požiadala o poskytnutie sociálnej služby
 • kópia výpisu registra poskytovateľov sociálnej služby alebo scan/kópia Registračnej karty neverejného poskytovateľa sociálnej služby
 • čestné prehlásenie žiadateľa, že voči nemu nie je vedené konkurzné konanie, resp. nie je v likvidácii
 • kópia zmluvy o bankovom účte, na ktorý sa bude poskytovať finančný príspevok
 • údaje o skutočných bežných výdavkoch a skutočne dosiahnutých príjmoch za predchádzajúci rozpočtový rok
Žiadosť môžete podať:
 • elektronicky cez ÚPVS
 • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
 • písomnou formou alebo osobne do podateľne na Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32
Postup: 

a) Postup žiadateľa pri podávaní žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 1. Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu, žiadateľ s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, ktorý má záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby na území Slovenskej republiky s finančnou podporou poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov, vyplní, podpíše a doručí na mestskú časť Bratislava - Nové Mesto „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby“ s prílohami.
 2. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto na základe zaevidovanej žiadosti žiadateľa požiada písomne neverejného poskytovateľa o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby a neverejný poskytovateľ, ak má voľné miesto, je povinný s týmto žiadateľom uzavrieť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.
b) Postup pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby pri podávaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku
 1. Po splnení vyššie uvedených podmienok neverejný poskytovateľ doručí písomnou formou na mestskú časť Bratislava - Nové Mesto „Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku“, ktorá bude obsahovať vyššie uvedené povinné prílohy.
 2. Po doručení úplnej žiadosti neverejného poskytovateľa o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku mestskej časti Bratislava - Nové Mesto vzniká neverejnému poskytovateľovi nárok na poskytnutie finančného príspevku na prevádzku v zmysle zmluvy, ktorá bude s neverejným poskytovateľom uzatvorená.
Kedy vybavíte:
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00


U koho vybavíte:

Mgr. Nina Banyáková - asistentka oddelenia
kancelária č. 307/3. poschodie
telefón: 02/49 253 304
e-mail: nina.banyakova@banm.sk


Vytvorené: 17.03.2023 11:22, webman
Hore
Hore
Hore