Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Školský úrad

Vedúci Školského úradu

PaedDr. Erik Špaňo
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 372
e-mail: erik.spano@banm.sk


PaedDr. Jana Siwiecová - metodik pre ZŠ
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: jana.siwiecova@banm.sk

Mgr. Zuzana Zábojová -  metodik pre MŠ
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: zuzana.zabojova@banm.sk

Monika Zápražná - metodik pre stravovanie
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: monika.zaprazna@banm.sk


Informácie

Prijímanie do materskej školy na školský rok 2024-2025 - Informácie pre zákonných zástupcov


Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Príspevok na súkromnú materskú školu


Školský úrad

 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu
 • spolupracuje pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl
 • riadi činnosť metodikov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • spracúva počty detí a žiakov
 • podľa trvalého bydliska žiaka, informuje o plnení povinnej školskej dochádzky a plnení povinného predpimárneho vzdelávania iné mestské časti/obce/mestá
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a činnosti žiackeho parlamentu
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom mestská časť Bratislava – Nové Mesto,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto.


Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

EP - MŠ pri ZŠ, Cádrova 15 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Cádrova 23
EP - MŠ pri ZŠ, Na Revíne 14 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Cádrova 23 EP - MŠ pri ZŠ, Osadná 5 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Česká 10
EP - MŠ pri ZŠ, Rešetkova 6 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Česká 10 EP  MŠ pri ZŠ, Jeséniova 61 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jeséniova 54 MŠ, Kalinčiakova 12 - ako súčasť Základnej školy s materskou školou Kalinčiakova 12 MŠ pri ZŠ, Odborárska 2 - ako súčasť Základnej školy s materskou školou Odborárska 2 EP - MŠ pri ZŠ, Letná 7 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Riazanská 75
EP - MŠ, pri ZŠ Teplická 5 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Riazanská 75 EP - MŠ pri ZŠ, Legerského 18 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Sibírska 39
EP - MŠ pri ZŠ, Pionierska 12/A - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Sibírska 39
EP - MŠ pri ZŠ, Šunavcova 13- Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Sibírska 39 EP - MŠ pri ZŠ, Šancova 6 - Elokované pracovisko ako súčasť Základnej školy s materskou školou Za kasárňou 2

 

 
 


Posledná aktualizácia: 22.05.2024 21:39
Hore
Hore
Hore