Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Školský úrad

Vedúci Školského úradu

PaedDr. Erik Špaňo
kancelária č. 211/2. poschodie
telefón: 02/49 253 372
e-mail: erik.spano@banm.sk


PaedDr. Jana Siwiecová 
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 380
e-mail: jana.siwiecova@banm.sk

Mgr. Zuzana Zábojová
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49 253 211
e-mail: zuzana.zabojova@banm.sk

Monika Zápražná
kancelária č. 208/2. poschodie
telefón: 02/49 253 378
e-mail: monika.zaprazna@banm.sk

 

Školský úrad

 • zabezpečuje, organizuje a koordinuje činnosť s riaditeľmi škôl v mestskej časti Bratislava–Nové Mesto
 • vykonáva úlohy súvisiace s pôsobnosťou mestskej časti ako školského úradu
 • spolupracuje pri príprave informácií a správ z oblasti výchovy a vzdelávania pre orgány štátnej správy a verejnosti
 • spracúva koncepciu rozvoja školstva ako súčasti rozvoja mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • zabezpečuje riešenie podnetov, sťažností ako i odvolania rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé školy
 • spolupracuje s poslancami mestskej časti v rámci jednotlivých komisií
 • zúčastňuje sa zasadnutia rady škôl
 • riadi činnosť metodikov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
 • spracúva počty detí a žiakov
 • podľa trvalého bydliska žiaka, informuje o plnení povinnej školskej dochádzky a plnení povinného predpimárneho vzdelávania iné mestské časti/obce/mestá
 • spolupracuje so školami v rámci súťaží a činnosti žiackeho parlamentu
 • rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom mestská časť Bratislava – Nové Mesto,
 • kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania,
 • poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava – Nové Mesto.

Informácie

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto:

 

Ako vybaviť:

Zápis do materskej školy
Zápis do základnej školy
Príspevok na súkromnú materskú školu
 


Vytvorené: 14.01.2010 12:58,
Hore
Hore
Hore