Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
tel: 02/4463 7274
email: skolakalina@skolakalina.sk
www: www.skolakalina.sk

Riaditeľ školy: Dušan Noga, 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk
 

Profil školy:

POHYB, ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

V škole od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk. V 6. ročníku si žiaci zvolia druhý cudzí jazyk, z ponuky nemeckého alebo ruského jazyka. Základom práce s počítačmi venujeme priestor od 3. ročníka. K dispozícii máme tri multimediálne miestnosti pre vyučovanie cudzích jazykov alebo informatiky. Okrem štandardného vzdelávania formujeme u detí kladný vzťah k pohybu a športu, vedieme ich k zdravému životnému štýlu. Športové aktivity realizujeme nad rámec telesnej výchovy v rámci hodín športovej prípravy a krúžkovej činnosti. Naši žiaci absolvujú kurzy plávania, korčuľovania, lyžovania. Svoj pohybový talent môžu rozvíjať vo futbalovom, hokejovom či florbalovom krúžku. V rámci ŠKD sa môžu zúčastňovať tréningového procesu futbalovej prípravky Novomestského športového klubu priamo v areáli školy. Už niekoľko rokov v našej škole pracuje výtvarný krúžok a počas jeho činnosti žiaci zaznamenali výborné výsledky a umiestnenia na celoslovenskej úrovni. Deti so záujmom o moderné technológie môžu rozvíjať svoj talent v počítačovom krúžku. V oblasti poradenstva vo vývine, výchove a vzdelávaní spolupracujeme s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie na Vajnorskej ulici. Súčasťou našej školy je taktiež zubná ambulancia.

Škola sa dlhodobo snaží vylepšovať svoj interiér a exteriér. V nedávnej minulosti sme z priestorov šatní vytvorili a zariadili posilňovňu a pohybovú telocvičňu. V spolupráci s klubom karate sme zriadili úpolovú telocvičňu. V roku 2013 sme zrealizovali výmenu okien, vstupných dverí, zateplila sa strecha telocvične. V roku 2014 sme vybudovali moderné chemicko-fyzikálne laboratórium. V školskom roku 2015/2016 sme modernizovali prízemie budovy školy. Zrekonštruovali sme priestory pre zriadenie štyroch tried materskej školy. V školskom roku 2016/2017 sme zriadili pohybovú telocvičňu pre našich škôlkarov a zrealizovali rekonštrukciu osvetlenia veľkej telocvične. V areáli školy vyrástlo jedno z najmodernejších športovísk na Slovensku – žiaci môžu využívať veľké ihrisko s umelou trávou, ďalšie s trávovým kobercom a bežeckú dráhu. Taktiež boli vymenené zostávajúce staré okná za plastové.

V záujme zvýšenia informovanosti rodičov o dochádzke, prospechu a správaní ich detí, plánujeme pokračovať vo využívaní elektronickej triednej knihy a dochádzkového systému. Naši vyučujúci sú prostredníctvom tejto modernej technológie schopní s rodičmi denne komunikovať a hneď riešiť prípadné problémové situácie. V rámci environmentálnej výchovy je to návrat k projektu starostlivosti o čistotu studničiek v Bratislavskom lesnom parku. V oblasti zdravého životného štýlu budeme pokračovať v projektoch Viem, čo zjem a Food Kalina Day. Plánujeme rekonštrukciu ďalších priestorov školy, zameranú hlavne na kompletnú obnovu vonkajších ihrísk a telocvične.

2% z dane:

ZŠ s MŠ KALINČIAKOVA

ZŠ Kalinčiakova 12
MŠ Kalinčiakova 12
Názov: Rodičovské združenie pri ZŠ Kalinčiakova 12
Sídlo: Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava
IČO/SID: 17319617/1324
Právna forma: Občianske združenie
Účel využitia 2%: príspevky na školské výlety a exkurzie, knižné odmeny atď.
Kontakt: Miroslava Dubeňová
Tlačivo na stiahnutie: skolakalina.edupage.org/percenta2/
(Prostriedky idú pre ZŠ aj MŠ na jeden účet.)


Súčasť základnej školy:
Materská škola Kalinčiakova 12
 

Hore
Hore
Hore