Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Základná škola s materskou školou Kalinčiakova 12


Kalinčiakova 12
831 04 Bratislava
tel: 02/4463 7274
email: riaditel@skolakalina.sk
www: www.skolakalina.sk

Riaditeľ školy: Dušan Noga (profesijný životopis), 0903 889 363, riaditel@skolakalina.sk


Profil školy:

VZDELANIE, ŠPORT A ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL

Sme moderná škola s bohatou športovou tradíciou poskytujúca svojim žiakom kvalitný výchovnovzdelávací proces. V škole od 1. ročníka vyučujeme anglický jazyk. V 6. ročníku si žiaci z ponuky nemeckého alebo ruského jazyka zvolia druhý cudzí jazyk, ktorý vyučujú kvalifikovaní pedagógovia. Základom práce s počítačmi venujeme priestor od 3. ročníka. K dispozícii máme tri multimediálne miestnosti pre vyučovanie cudzích jazykov alebo informatiky. Našu pozornosť upriamujeme aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. V škole funguje novozriadená čitáreň, ktorú neustále dopĺňame o nové literárne diela. Využívame elektronickú triednu knihu a elektronický dochádzkový systém. Naši vyučujúci sú vďaka tejto modernej technológii schopní so žiakmi či rodičmi rýchlo a účelne komunikovať. Zárukou kvality školy je stabilný pedagogický zbor, ktorého súčasťou je i tím odborných zamestnancov – psychológov a asistentov učiteľa. Osobitú pozornosť venujeme aj žiakom - cudzincom a úzko spolupracujeme aj s CPPPaP.
Organizovaním podujatí rôzneho zamerania sa snažíme u detí formovať všestranný rozvoj ich osobnosti. Prostredníctvom celoročnej súťaže tried NAJTRIEDA kladieme dôraz aj na rozvíjanie komunikačných či sociálnych zručností, vzájomnej kooperácie, zdravej súťaživosti a fair play. Výnimočnosť a individualitu podporujeme v súťaži NAJŽIAK. Zameriavame sa na kladný vzťah k pohybu a športu, zdravý životný štýl a ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Športové aktivity realizujeme v rámci hodín športovej prípravy a krúžkov. Svoj pohybový talent môžu rozvíjať vo futbalovom, hokejovom či florbalovom krúžku. V rámci ŠKD sa žiaci 1. stupňa môžu zúčastňovať tréningu futbalovej prípravky. Motivovať deti k pohybovej aktivite sa snažíme aj prostredníctvom rôznych športových či olympijských dní. Už niekoľko rokov deti úspešne rozvíjajú svoju kreativitu vo výtvarnom krúžku a v Tvorítku. Deti so záujmom o moderné technológie môžu prejaviť svoje nadanie v počítačovom krúžku. Naši žiaci sa aktívne podieľajú aj na tvorbe školského časopisu a chode Žiackeho parlamentu. V rámci vzdelávania detí venujeme pozornosť aj oblasti environmentálnej výchovy. Jedným z našich projektov v tejto oblasti je starostlivosť o čistotu studničiek v Bratislavskom lesnom parku. V oblasti zdravého životného štýlu by sme radi naďalej pokračovali v projektoch zameraných na stravovanie: Viem, čo zjem a Food Kalina Day.
V škole a jej areáli sa v nedávnej minulosti realizovalo niekoľko rekonštrukcií. Vymenili sa okná a vstupné dvere, zateplila sa strecha telocvične, vybudovalo sa moderné chemicko-fyzikálne laboratórium, zmodernizovalo sa prízemie budovy školy, zriadila sa pohybová telocvičňa pre našich škôlkarov a zrealizovala rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične. V areáli školy vyrástlo jedno z najmodernejších ihrísk s umelou trávou, ďalšie ihrisko s trávovým kobercom a vybudovala sa bežecká dráha.

2% z dane:

ZŠ s MŠ Kalinčiakova 12Súčasť základnej školy:
Materská škola Kalinčiakova 12

Hore
Hore
Hore