Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Príspevok na súkromnú materskú školu

Čo vybavíte
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách
Od septembra 2022 začne mestská časť Bratislava-Nové Mesto poskytovať nenávratný finančný príspevok rodičom, ktorých trojročné či staršie dieťa z kapacitných dôvodov nedostali miesto v obecnej materskej škole na školský rok 2022/2023 a musia tak využívať služby súkromných škôlok.

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto schválilo dňa 16.11.2022 Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č.5/2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách: https://banm.zastupitelstvo.eu/20236-o-poskytovani-nenavratneho-financneho-prispevku-na-pobyt-deti-v-sukromnych-materskych-skolach/

Výška príspevku pre oprávnených žiadateľov, ktorí splnia všetky podmienky príslušného VZN účinného od 1. júla 2022, bola zmenou VZN z apríla 2022 upravená na 100 eur mesačne: https://banm.zastupitelstvo.eu/20236-o-poskytovani-nenavratneho-financneho-prispevku-na-pobyt-deti-v-sukromnych-materskych-skolach/

O príspevok musí rodič, ktorý spĺňa podmienky, požiadať. Vyplnené tlačivo podá žiadateľ do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1.

Kto má nárok na príspevok
Zákonní zástupcovia nezaopatrených detí s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
Ak dieťa dosiahlo vek troch rokov k 31. augustu príslušného kalendárneho roka.
Príspevok môže byť poskytnutý aj v prípade súrodencov, a to v plnej výške na každé dieťa.
Rodič, ktorý žiada o príspevok, musí:
  • Preukázať formou rodného listu dieťaťa, že je oprávnenou osobou.
  • Preukázať trvalý pobyt dieťaťa a vlastný trvalý pobyt v mestskej časti.
  • Preukázať, že dieťa nebolo prijaté do materskej školy zriadenej mestskou časťou Nové Mesto.
  • Preukázaný mesačný príjem oprávnenej osoby a spoločne posudzovaných dospelých osôb nesmie prevýšiť 822 eur po zdanení na osobu a zároveň osoby nie sú poberateľom príspevku na dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom súvisiacim s neprijatým dieťaťom.
Rodič nemá finančné záväzky voči mestskej časti alebo mestskou časťou zriadeným právnickým osobám.
Mestská časť poskytne rodičovi príspevok pod podmienkou, že preukáže prijatie dieťaťa do súkromnej škôlky a súčasne preukáže úhradu platby súkromnej materskej škole za príslušný mesiac.

Tlačivo: Žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vzdelávanie detí v súkromných materských školách
Vyplnené tlačivo podá žiadateľ osobne do podateľne Miestneho úradu MČ Bratislava-Nové Mesto na Junáckej ulici č. 1.

Prílohy k žiadosti:
  • Fotokópia rozhodnutia o neprijatí dieťaťa do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
  • Fotokópia zmluvy/dohody o prijatí dieťaťa do súkromnej materskej školy


Vytvorené: 30.06.2022 12:44, webman
Hore
Hore
Hore