Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do základnej školy

Čo vybavíte

Zápis detí do základných škôl pre šk. rok 2021/2022 bol ukončený.

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu sa zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2021/2022 bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí a komunikácia školy so zákonnými zástupcami detí (ro­dičmi) bude prebiehať elektronicky od 12. apríla do 23. apríla 2021. Odporúčame overiť si aktuálne informácie pred konaním zápisu na webovej stránke konkrétnej základnej školy. V prípade akýchkoľvek otázok sa rodičia môžu obrátiť na jednotlivé základné školy prostredníctvom zve­rejnených kontaktov.
Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy pre školský rok 2021/2022 musí rodič vyplniť prihlášku, ktorú nájde na web stránke základnej školy. Rodič môže ako prihlášku použiť aj iný formulár, ktorý doručí základnej škole, napr. e-mailom. Rodič môže poskytnúť osobné údaje potrebné pri zápise aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si (po dohode s vedením školy) vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní ho doručí do základnej školy podľa pokynu riaditeľa školy. Prípadné osobné stretnutia v škole sa uskutočnia za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕši 6. rok veku.
Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.
O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje jej riaditeľ, pričom prioritne sú prijímané deti s trvalým pobytom v spádovej oblasti danej základnej školy. link (školský obvod)
Dieťa môže plniť povinnú školskú dochádzku aj v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme (odporúčame zapísať dieťa aj do spádovej školy). V prípade, že dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musí ho rodič zapísať aj do základnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa vydáva riaditeľ školy do 15. júna 2021.

Žiadosť môžete podať (vyberte jednu z možností):

  • elektronicky cez elektronickú službu Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) 
  • vyplniť Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy a odoslať poštou na adresu príslušnej základnej školy (rozhoduje dátum poštovej pečiatky – do 23. 04. 2021) alebo osobne prevziať/doručiť do základnej školy (kontaktujte riaditeľa školy)
  • elektronicky vyplnením prihlášky na stránke konkrétnej školy 

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu základnú školu s materskou školou:

 
U koho vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Vytvorené: 11.01.2012 15:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore