Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do základnej školy

Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2024/2025

Vážení rodičia budúcich prvákov, 

podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. V súlade s Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 1/2024 zo dňa 13. marca 2024 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky ďalej len „VZN č.1/2024“), ako aj v zmysle dokumentu Usmernenie k zápisu do 1. ročníka a úvodného ročníka základnej školy a prijímaniu detí na vzdelávanie zo dňa 18. marca 2024 sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2024/2025 uskutoční 12. apríla 2024 v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 13. apríla 2024 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

Zápis prebieha spravidla fyzicky, za prítomnosti obidvoch zákonných zástupcov (rodičia, resp. iná fyzická osoba, ktorá má rozhodnutím súdu dieťa zverené do výchovy, prípadne zástupca zariadenia, ktoré vykonáva ústavnú starostlivosť, výchovné opatrenie alebo ochrannú výchovu), a dieťaťa, v spádovej základnej škole vo svojom obvode.

Za účelom plnenia povinnej školskej dochádzky je zákonný zástupca  povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši 6. rokov veku k 31. augustu v príslušnom kalendárnom roku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na občianstvo dieťaťa.

Základná škola vyžaduje pri zápise:

Prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky, platné občianske preukazy, alebo identifikačné karty, zákonných zástupcov, rodný list dieťaťa, poskytnutie  údaju o materinskom jazyku dieťaťa.
      
V prípade zápisu zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí. V prípade zápisu dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné predložiť aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa

Spôsoby podania a doručenia prihlášky

1) V listinnej podobe na formulári podľa vzoru na webovej stránke školy, prípadne na formulári zverejnenom ministerstvom

V takomto prípade spravidla zákonní zástupcovia odovzdajú prihlášku podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami osobne v deň zápisu, prípadne zašlú poštou alebo kuriérom na adresu základnej školy, resp. odošlú scan tlačiva prostredníctvom e-mailu

2) Elektronicky vygenerovaním prihlášky zo školského inf. systému (napr. aSc Agenda) prostredníctvom webovej stránky školy alebo na portáli ministerstva školstva. V takomto prípade zákonní zástupcovia podpíšu prihlášku osobne v deň konania zápisu alebo k elektronickej prihláške priložia tlačivo s podpismi oboch zákonných zástupcov.  

Podpisy zákonných zástupcov

Prihláška do 1. ročníka musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak:

a) jednému z nich bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo je obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, táto skutočnosť sa preukazuje spravidla neoverenou kópiou rozhodnutia súdu,

b) jeden z nich nie je schopný sa zo zdravotných spôsobov podpísať, táto skutočnosť sa preukazuje spravidla potvrdením od jeho všeobecného lekára,

c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa, napr. ak nie sú zákonní zástupcovia  v kontakte, skutočnosť sa preukazuje čestným vyhlásením zákonného zástupcu,

d) zákonní zástupcovia sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, preukazuje sa písomným vyhlásením.

Základná škola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa.  
 
Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom.

O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15. 06. 2024 na základe trvalého pobytu v danom školskom obvode.

Ostatné podmienky prijatia nad rámec kapacitných možností spádovej základnej školy

Pri väčšom počte prijatých prihlášok do spádovej školy ako je maximálna kapacita a pri prijímaní detí do 1. ročníka z iných školských obvodov v prípade kapacít do maximálneho počtu žiakov v triede, sa môžu zohľadniť nasledujúce kritéria zoradené podľa priorít:
a) dieťa má už v škole súrodenca,
b) predškolák z materskej školy, ktorá je súčasťou spádovej základnej školy, resp. z jej elokovaného pracoviska,
c) dieťa má úradne potvrdený prechodný pobyt na adrese, ktorá spadá do školského obvodu.

Zákonní zástupcovia môžu zapísať dieťa na viac, ako jednu základnú školu. V takom prípade je ale potrebné, aby po prijatí dieťaťa do základnej školy, v ktorej začne dieťa od 1. septembra 2024 povinnú školskú dochádzku plniť, túto skutočnosť bezodkladne oznámili ostatným riaditeľom základných škôl, do ktorých súbežne deti zapísali, pretože títo musia organizačne a personálne zabezpečiť v novom školskom roku chod školy.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré k 31. augustu príslušného kalendárneho roka (vrátane) nedovŕši šiesty rok veku, ak zákonný zástupca pri zápise predloží riaditeľovi školy súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast

Zákonný zástupca môže požiadať o prijatie dieťaťa na vzdelávanie v základnej škole aj v prípade, že dieťa nedovŕši k 31.augustu v príslušnom kalendárnom roku šesť rokov veku a v aktuálnom školskom roku neplní povinné predprimárne vzdelávanie.

Ak je pravdepodobné, že dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania pričom je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

a) písomný súhlas príslušného centra poradenstva a prevencie,
b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
        
Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky (vzdelávanie v školách mimo územia. Slovenskej republiky, individuálne vzdelávanie, a. i.).

Realizuje sa v zmysle  § 23 až § 26 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takom prípade je potrebné, aby zákonní zástupcovia detí o danej skutočnosti informovali ich spádové školy.

Zápis detí cudzincov

Zákonný zástupca dieťaťa cudzinca postupuje tak isto ako zákonný zástupca dieťaťa s trvalým pobytom na území SR a so štátnym občianstvom SR.

Všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa zápisu detí do 1. ročníka základnej školy, ako aj vzory formulárov nájdete na webe ministerstva školstva

Zonam spádových základnych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Základná škola s materskou školou, Cádrova 23
Základná škola s materskou školou, Česká 10
Základná škola s materskou školou, Jeséniova 54
Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12
Základná škola s materskou školou, Odborárska 2
Základná škola s materskou školou, Riazanská 75
Základná škola s materskou školou, Sibírska 39
Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2
 


Na stiahnutie

Oznámenie - Zápis do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2024/2025
Príloha č.1. Školské obvody spádových základných škôl v zmysle VZN č. 1/2024
Príloha č.2. Žiadosť prihlášky v listinnej forme schválenej ministerstvom školstva v slovenskom jazyku
Príloha č.3. Príloha k elektronickej prihláške na odpisy zákonných zástupcov alebo zástupcu zariadenia
Príloha č.4. Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu
Príloha č.5. Písomné vyhlásenie zákonných zástupcovVytvorené: 11.01.2012 15:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore