Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do základnej školy

Čo vybavíte

Zápis detí do základných škôl pre šk. rok 2022/2023
 
Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať prezenčne v škole (pokiaľ sa epidemiologická situácia nezmení)
8. apríla a 9. apríla 2022.
Pre zapísanie dieťaťa do prvého ročníka základnej školy musia zákonní zástupcovia (ďalej len „rodič“) podľa pokynov vyplniť prihlášku, ktorá je dostupná na webovej stránke konkrétnej školy. Ak rodič nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si po dohode s vedením školy vyzdvihnúť prihlášku osobne.
Rodič je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2022 dovŕši šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť.
Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak ide o dieťa, ktoré absolvovalo predprimárne vzdelávanie v zahraničí, zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy doklad, ktorý potvrdzuje, že dieťa absolvovalo predprimárne vzdelávanie. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy s materskou školou rozhodne na základe písomného vyjadrenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaného súhlasu rodiča o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s prihláškou predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydaného na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.
 
Podľa zákona si žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, do ktorého patrí podľa trvalého bydliska, ak sa rodič nerozhodne inak (školský obvod). Žiak si môže plniť povinnú školskú dochádzku aj mimo školského obvodu, pokiaľ ho riaditeľ školy príjme. Riaditeľ spádovej školy je povinný prednostne prijať na plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí majú miesto trvalého pobytu v školskom obvode spádovej školy, a to až do výšky maximálneho počtu žiakov v triede príslušného ročníka. V prípade, že si dieťa bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí, musí ho rodič zapísať aj do základnej školy v Slovenskej republike, spravidla v mieste trvalého bydliska. O prijatí alebo neprijatí dieťaťa do základnej školy rozhoduje riaditeľ školy a rozhodnutie vydáva do 15. júna 2022.

Žiadosť môžete podať (vyberte jednu z možností):

  • elektronicky cez elektronickú službu Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) 
  • vyplniť Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy a odoslať poštou na adresu príslušnej základnej školy (rozhoduje dátum poštovej pečiatky – do 09. 04. 2022) alebo osobne prevziať/doručiť do základnej školy (kontaktujte riaditeľa školy)
  • elektronicky vyplnením prihlášky na stránke konkrétnej školy 

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu základnú školu s materskou školou:

 
U koho vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Vytvorené: 11.01.2012 15:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore