Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do základnej školy

Čo vybavíte

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočňuje v priestoroch všetkých základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, v piatok od 14.00 hod. do 18.00 hod. a v sobotu od 8.00 hod. do 12.00 hod., ktoré nasledujú po 1. apríli, pokiaľ na tento termín nepripadne sviatok, a ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. (§ 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov; VZN č. 10/2015 zo dňa 15. decembra 2015 o určení školských obvodov jednotlivých základných škôl v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách)

Čo potrebujete

Základná škola organizuje slávnostný zápis detí za účasti zákonných zástupcov. Riaditeľ základnej školy zverejní miesto a čas zápisu a ďalšie informácie o zápise, obvyklým spôsobom, najneskôr 15 dní pred zápisom.
Zákonný zástupca je povinný predložiť pri zápise osobné údaje (§ 20 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.):
  • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo a trvalé bydlisko dieťaťa
  • meno a priezvisko, adresu zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
Žiadosť môžete podať
  • elektronicky cez elektronickú službu Žiadosť o prijatí dieťaťa do základnej školy (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty),
  • elektronickou formou na emailovú adresu príslušnej ZŠ s MŠ
  • písomnou formou na adresu príslušnej ZŠ s MŠ
U koho vybavíte

Potrebné informácie získate na oddelení školstva Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto:


Mgr. Lucia Sedlačíková
kancelária č. 211/2.

telefón: 02/49 253 602
e-mail: lucia.sedlacikova@banm.sk

Elena Hlivová – školský referent
kancelária č. 212/2. poschodie
telefón: 02/49253 211
e-mail: elena.hlivova@banm.sk
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto: Vytvorené: 11.01.2012 15:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore