Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zápis do základnej školy

Čo vybavíte

Zápis detí do základných škôl pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia budúcich prvákov,
podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. V súlade s Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. 2/2020 zo dňa 4. februára 2020 o určení školských obvodov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a o mieste a čase zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky ako aj v zmysle dokumentu Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „Zelená otvoreným školám“ verzia 1.0 z 15. augusta 2022, sa zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách na školský rok 2023/2024 uskutoční 14. apríla 2023 v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. a 15. apríla 2023 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod.

1. Zápis bude prebiehať fyzicky, za prítomnosti zákonných zástupcov spolu s dieťaťom, v spádovej základnej škole vo svojom obvode .

Pri zápise sú zákonní zástupcovia dieťaťa povinní predložiť platné občianske preukazy, alebo identifikačné karty a rodný list dieťaťa.
Ak sú rodičia rozvedení, zákonný zástupca predloží rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov, alebo do striedavej starostlivosti.
V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.

2. Zákonný zástupca dieťaťa podáva prihlášku:

a) elektronickou formou (formulárom prihlášky zo školského informačného systému – asc agenda – prihláška na webovom sídle základnej školy).
b) zákonný zástupca dieťaťa môže základnej škole poskytnúť osobné údaje potrebné pred zápisom aj prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy
c) ak zákonný zástupca nemá možnosť komunikovať elektronicky, môže si po dohode s vedením zákonný zástupca vyzdvihnúť formulár v listinnej podobe osobne alebo si ho stiahnuť z webového sídla základnej školy.

V prípade elektronického podania si škola prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole. Následne ju rodičia (zákonní zástupcovia) podpíšu.
Prihláška do 1. ročníka musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami. V prípade, že nemôžu obidvaja prísť na zápis, je možné prihlášku vytlačiť dopredu, a priniesť ju podpísanú obidvomi zákonnými zástupcami.

Základná škola začne konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom bude prihláška na plnenie povinnej školskej dochádzky vyplnená zákonným zástupcom.

3. V prípade, že sa zákonní zástupcovia dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať len jeden, je treba vypísať „Písomné vyhlásenie – dohoda zákonných zástupcov“ (príloha 1).
Ak nie je zákonný zástupca v kontakte s druhým zákonným zástupcom dieťaťa, je treba vypísať „Písomné vyhlásenie – jeden zákonný zástupca“ (príloha 2).

4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zapísať do základnej školy dieťa, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕši 6. rok veku.

5. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou t. j. prihláškou predloží aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

6. Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, a to po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

7. Ak je pravdepodobné, že dieťa nedosiahne školskú spôsobilosť, zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia požiada riaditeľa príslušnej materskej školy o pokračovanie plnenia povinného: 
predprimárneho vzdelávania pričom je potrebné predložiť nasledujúce doklady:
a) písomný súhlas príslušného centra poradenstva a prevencie,
b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej základnej školy s materskou školou rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca písomne oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej dieťa zapísal.

8. Osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky (vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky, individuálne vzdelávanie, a. i.) sa riadi v zmysle § 23 až § 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V takom prípade je potrebné, aby zákonní zástupcovia detí o danej skutočnosti informovali ich spádové školy

9. O prijatí dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky rozhodne riaditeľ základnej školy do 15.06. 2023 na základe trvalého pobytu v danom školskom obvode.

Školské obvody základných škôl

Pre bližšie informácie kontaktujte konkrétnu základnú školu s materskou školou:

U koho vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  
 

 Vytvorené: 11.01.2012 15:01, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore