Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Kuchajda

Jazero má tvar "šľapy" o dĺžke približne 550 m a šírke v priemere 100 m. Brehy jazera sú upravené a vyštrkované vo forme pláže. Nad plážovou časťou sú brehy zatrávnené až po chodník zo zámkovej dlažby, vedúci okolo celého jazera. Plochy za chodníkom sú zatrávnené. V južnej a západnej časti sú brehy čiastočne poškodené eróziou, pričom v najjužnejšom cípe tvoria poškodené brehy až strmé steny, v ktorých hniezdia vtáci, napr. brehule. Od roku 1994 sa priestor Kuchajdy postupne upravuje a skultúrňuje, ako prírodné kúpalisko. Mestská časť dala upraviť celý priestor pre kultúrne podujatia. V roku 1996 bol postavený amfiteáter. Celý priestor pravidelne od tohto obdobia udržuje EKO - podnik VPS, zriadený mestskou časťou, pričom je zodpovedný za čistotu, poriadok a údržbu zelených plôch a drevínm v areáli.

jazero KuchajdaMechanické čistenie dna jazera a odber povrchovej vody na analýzu sa opravidelne vykonávajú od roku 1996. Na základe výskledkov analýz vzoriek povrchovej vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva povoľuje otvorenie kúpacej sezóny.

V posledných rokoch investovala mestská časť do rozvoja Kuchajdy značné investície. Boli upravené brehy jazera, rozšírené hracie plochy, zjednotil sa vzhľad stánkov s občerstvením. Prostredníctvom technologických zariadení na prevzdušnenie vody sa znížil výskyt siníc v jazere pod limitné ukazovatele v zmysle platnej legislatívy.
 

Letná sezóna


Kúpacia sezóna sa na Kuchajde začína pravidelne v polovici júna. V areáli Kuchajdy sú návštevníkom k dispozícii prezliekarne, sprchy a zariadenia pre osobnú hygienu. Pre deti je pripravených niekoľko ihrísk s pieskoviskom, preliezačkami, kolotočom a šmykľavkou. Športovci môžu okrem vody využiť ihriská na plážový volejbal, streetbal, futbal na umelej tráve či stoly na stolný tenis. Občerstvenie v areáli poskytuje niekoľko reštaurácií a bufetov. Počas prevádzky kúpaliska zabezpečuje prvú pomoc súkromná firma.
 

Otvorenie letnej kúpacej sezóny

Od 22. 6. do 31.8. 2019 je na Kuchajde otvorená letná kúpacia sezóna, ktorá je povolená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava.
V zmysle nariadenia vlády SR č. 87/2008 Z.z. o požiadavkách na prírodné kúpaliská sa budú každé 2 týždne vykonávať analýzy vzoriek vody v jazere Kuchajda, ktoré budú uverejnené na web stránke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
 

Čistenie jazera Kuchajda

Tak ako každý rok i v tomto roku mestská časť zabezpečí čistenie dna jazera Kuchajda s dôrazom na pásmo vyhradené pre kúpajúcich, plochy pod mólom a reštauráciou prostredníctvom športových potápačov.
Odpad bude sústredený do veľkokapacitného kontajnera, ktorý zabezpečí EKO - podnik VPS a bezpečnostnú situáciu zabezpečí mestská polícia.
Cieľom akcie je znížiť riziko úrazov kúpajúcich sa a súčasne odstrániť predmety z dna jazera Kuchajda, ktoré by mohli ohroziť akosť povrchovej vody.
 

Prevádzková doba na Kuchajde

od 1.4. do 30.4. v čase do 7.30 do 21.30 hod.
od 1.5. do 30.9. v čase do 6.00 do 22.30 hod.
od 1.10 do 31.3. v čase do 7.00 do 20.30 hod.

Bezpečnosť na Kuchajde

V súvislosti s pribúdajúcimi podnetmi na zhoršujúcu sa situáciu na Kuchajde, ktorú spôsobuje najmä asociálne správanie sa niektorých návštevníkov areálu, prijala mestská časť v spolupráci s políciou pre sezónu 2019 niekoľko opatrení: Mestská polícia vytvorila pozíciu okrskára pre Kuchajdu, či pravidelný policajný dohľad v areáli vo vybraných časoch. Samospráva aj polícia žiadajú všetkých návštevníkov Kuchajdy, aby v prípade, že sú svedkami asociálneho alebo kriminálneho konania a porušovania záväzných pravidiel v areáli, nekontkatovali kompetentných formou e-mailov alebo správ cez sociálne siete, ale aby bezodkladne volali Mestskú políciu na tel. čísle 159 (http://mestskapolicia.bratislava.sk/mestska-policia-expozitura-bratislava-iii/os-1005).


Vstupné na Kuchajde

Areál jazera Kuchajda je verejnosti prístupný bezplatne po celý rok.

Z histórie

Významnou miestnou lokalitou je nížinný priestor pôvodného štrkoviska Kuchajda. Táto lokalita bola už v roku 1935 známa ako pastvina a oráčina po obidvoch stranách Trnavskej cesty. Bagrovaním štrku sa štrková jama priesakom naplnila podzemnou vodou vnútrozemskej delty labute na KuchajdeDunaja. Vzniknuté jazero sa pre svoju čistú vodu stalo príťažlivým pre rybárov a v lete pre okolité obyvateľstvo. Záujem vzbudzuje aj fauna ako: divé kačky, chochlačky, kajky, labute a iné vodné vtáctvo.

Od roku 1994 sa priestor Kuchajdy postupne upravuje a skultúrňuje, ako prírodné kúpalisko. Mestská časť dala upraviť celý priestor pre kultúrne podujatia. V roku 1996 bol postavený amfiteáter. Celý priestor pravidelne od tohto obdobia udržuje EKO - podnik VPS, zriadený mestskou časťou, pričom je zodpovedný za čistotu, poriadok a údržbu zelených plôch a drevín v areáli.


 Vytvorené: 20.02.2012 13:36, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore