Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)

Čo vybavíte
Mestská časť rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti. Povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Povolenia sa vydávajú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a nenahrádzajú povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa iných platných právnych predpisov.

Žiadosť môžete podať

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Čo potrebujete

  Správne poplatky:
 
Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií * 80,00
Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií ** 70,00
Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípdne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií 40,00
Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II., a III. triedy 75,00
Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu 40,00
Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie*** 115,00
Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti*** 30,00
Povolenie výnimky na zriadenie úrovňového priecestia železnice s 2. miestnou komunikáciou*** 75,00
 
* Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok. 25af) § 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
** Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť, prípadne ho odpustiť. V závislosti od dopravného významu dotknutej štátnej cesty môže správny orgán poplatok zvýšiť až na päťnásobok.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri zaisťovaní bezpečnosti cestnej premávky alebo, ak technologické postupy neumožňujú iné riešenie.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie ani, ak ide o povolenie podmienené vyvolanými investíciami.
*** Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena a), c) alebo d) tejto položky zvýšiť až na päťnásobok, prípadne ho znížiť alebo odpustiť. Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa písmena b) tejto položky zvýšiť až na dvojnásobok, pripadne ho znížiť alebo odpustiť.

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Jana Rafajdusová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 708
e-mail: jana.rafajdusova@banm.sk

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk


Posledná aktualizácia: 15.05.2024 17:02
Hore
Hore
Hore