Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie (rozkopávky)

Čo vybavíte
Mestská časť rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní alebo zrušení vjazdov z miestnych komunikácií III. a IV. triedy na susedné nehnuteľnosti. Povoľuje uzávierky miestnych komunikácií III. a IV. triedy. Vydáva povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Povolenia sa vydávajú podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a nenahrádzajú povolenia alebo vyjadrenia požadované podľa iných platných právnych predpisov.

Žiadosť môžete podať

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Čo potrebujete

  Správny poplatok

Kedy vybavíte

Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Jana Filipková
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk
Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk


Vytvorené: 30.05.2013 10:43, webman
Hore
Hore
Hore