Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referát zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov

detské jasle
Čo vybavíte:


Zariadení  starostlivosti o deti do 3 rokov  sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa na účely sociálnej služby uvedenej v zákone 448/2008 Z. z. § 31, 32, 32a a 32b. Pozostáva z vykonávania odborných, obslužných a ďalších činností alebo vykonávanie súboru týchto činností v rozsahu ustanovenom týmto zákonom pre poskytovaný druh sociálnej služby.
Úlohou zariadenia  je poskytovanie komplexnej celodennej starostlivosti o deti vo veku od jedného do troch rokov. Zabezpečuje stravovanie, opateru, výchovnú starostlivosť, ako aj vzdelávacie aktivity s ohľadom na vek, zdravotný stav a individuálny stupeň psychosomatického vývinu tak, aby podporovalo, upevňovalo a rozvíjalo telesné a duševné zdravie detí. Jeho cieľom je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializáciu.
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto so sídlom na Junáckej ul. č. 1 v Bratislave a v rámci jeho pôsobnosti metodicky riadené oddelením sociálnych služieb. Zariadenie ma tri oddelenia s celodennou starostlivosťou.
Oddelenie Kuriatka od jedného roka do roka a pol, oddelenie Lienky od roka a pol do dvoch rokov, oddelenie Slniečko od dvoch do troch rokov, v osobitých prípadoch do štyroch rokov.
Kapacita zariadenia  je stanovená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave s počtom 45 miest.
Pravidlá pre prijímanie detí do zariadenia nájdete v prevádzkovom poriadku.


Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej ul. č. 11 Bratislava v správe mestskej časti Bratislava–Nové Mesto

Čo potrebujete:
  • Evidenčný list dieťaťa v jasliach
  • Potvrdenie zamestnávateľa matky, otca dieťaťa o ich pracovnom pomere, prípadne štúdiu alebo evidencie na úrade práce
  • Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktorý potvrdzuje odborný lekár (detský pediater)

Žiadosť môžete podať:

  • elektronicky cez elektronickú službu Poskytovanie sociálnej služby v ostatných zariadeniach sociálnej služby (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 alebo Robotnícka 11, 831 03 Bratislava
  • osobne na adrese Robotnícka 11, 831 03 Bratislava
  • mailom na jasle@banm.sk
Všeobecne  záväzné  nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 4/2018 zo dňa 10. 04.  2018 o  úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Nové Mesto

Ekonomicky oprávnené náklady

Kedy vybavíte
Pondelok – Piatok: 6.30-17.00**
** prevádzkový čas detských jaslí

U koho vybavíte
Mgr. Zuzana Červenková - vedúca zariadenia
adresa: Robotnícka 11, 831 03  Bratislava
telefón: 02/45 529 408, 0918 693 986
e-mail: jasle@banm.skzuzana.cervenkova@banm.sk


 


Posledná aktualizácia: 09.11.2023 11:17
Hore
Hore
Hore