Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Ochrana osobných údajov

OZNAMOVACIA POVINNOSť V ZMYSLE čLáNKU 13 A 14 GDPR PRE KLIENTOV MIESTNEHO úRADU

OZNAMOVACIA POVINNOSť V ZMYSLE čLáNKU 13 GDPR PRE ZAMESTNANCOV, POSLANCOV A čLENOV KOMISIí

OZNAMOVACIA POVINNOSť V ZMYSLE čLáNKU 13 GDPR PRE UCHáDZAčOV O ZAMESTNANIE

OZNAMOVACIA POVINNOSŤ V ZMYSLE čLáNKU 13 GDPR PRE KAMEROVÝ SYSTéM


 Na obsahu sa pracuje. Pre informácie o ochrane osobných údajov použite prosím hore uvedené linky. Ďakujeme za pochopenie!

Oznámenie, ktorým sa plní informačná povinnosť

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Z tohto dôvodu všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením GDPR - nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené.

1. Aké sú naše kontaktné údaje?

 

Pre uplatnenie všetkých a akýchkoľvek Vašich práv týkajúcich sa ochrany osobných údajov, si Vám dovoľujeme poskytnúť naše kontaktné údaje:

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava
IČO: 00 603 317
DIČ: 2020887385
podatelna@banm.sk
02/49 253 512, 02/49 253 179               (ďalej ako „mestská časť“ alebo „prevádzkovateľ“)

Ak máte otázku, na ktorú v týchto podmienkach o ochrane osobných údajov nenájdete odpoveď, alebo ak si želáte podrobnejšie informácie k niektorému z týchto bodov, alebo máte záujem uplatniť akékoľvek Vaše právo na ochranu osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať:

 1. pre poštovú komunikáciu, prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 2. písomne podaním žiadosti priamo v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava
 3. pre elektronickú komunikáciu (žiadosť o uplatnenie práv dotknutej osoby musí byť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom), prosím, použite nasledovné kontaktné údaje: podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk

2. Kto zodpovedá za plnenie povinností?

Ak máte otázky súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu Ing. Kristínu Štofkovú, a to poštou alebo emailom na adresu na vyššie uvedených kontaktných údajoch. 

3. Aký je rozsah, účel a právny zákald spracúvania osobných údajov?

Osobné údaje spracúvame iba v nevyhnutnom rozsahu, pričom pokiaľ to nie je potrebné, nespracúvame osobitné kategórie osobných údajov (tzv. citlivé osobné údaje).

Osobné údaje spracúvame na rôzne účely týkajúce sa našej činnosti, avšak iba v minimálnom rozsahu tak, aby bola dodržaná zásada minimalizácie účelu spracúvania osobných údajov ustanovená v GDPR, podľa ktorej prevádzkovateľ môže osobné údaje získavať iba na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely.

 

Osobné údaje spracúvame zákonným spôsobom, a to iba v medziach právnych základov, ktoré sú ustanovené v článku 6 ods. 1 GDPR (zjednodušene povedané spracúvať Vaše osobné údaje môžeme iba vtedy, ak ide o jeden z týchto dôvodovhttps://www.banm.sk/bratislava-nove-mesto/). V tomto prípade zdôrazňujeme, že medzi predmetné právne základy, na základe ktorých je možné spracúvať Vaše osobné údaje, sa zaraďuje aj danie súhlasu Vašej osoby so spracúvaním osobných údajov, avšak iba v prípade, ak neexistuje iný právny základ, nevyžaduje sa pre tento prípad ešte aj Váš osobitný súhlas so spracúvaním osobných údajov).

 

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že ako prevádzkovateľ spracúvame iba a výlučne Vaše nasledovné osobné údaje, a to na tieto účely a na základe týchto právnych základov:

 1. Oddelenie hospodárske a finančné
Účel Právny základ
Evidencia obyvateľov mestskej časti na účely platby miestnych daní a poplatkov
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 582/2004 Z.  z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
Zákon č. 496/2008 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 447/2015 o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 282/2002 Z. z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 zo dňa 22.6.2010 o podmienkach a podrobnostiach držania psov na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2016 zo dňa 16.12.2016 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 zo dňa 14. 2.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Poskytnutie a účtovanie dotácie
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)

Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmenen a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov 
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zabezpečenie finančného účtovníctva požadovaného v zmysle legislatívy (obchodné a daňové zákony) a nákladového manažérskeho účtovníctva vedeného pre potreby organizácie
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Účel Právny základ
Evidencia a správa žiadostí, vydaných povolení, rozhodnutí, výziev a stanovísk v súvislosti s využívaním miestnych komunikácií a parkovaním Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný́ zákon) v znení́ neskorších predpisov
Vyhláška č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný́ zákon)
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení́ v znení́ neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení́ neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení́ neskorších dodatkov
Spracúvanie citlivých osobných údajov o zdravotnom stave je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Vybavovanie agendy investícií Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení́ v znení́ neskorších predpisov
Spracovanie žiadostí o finančné prostriedky zo ŠFRB Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov
Realizácia a evidencia agendy verejného obstarávania Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1. Oddelenie komunikácie, kultúry, športu, mládeže a voľného času
Účel Právny základ
Evidencia verejných kultúrnych podujatí organizovaných na území mestskej časti Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Evidencia verejných športových  podujatí organizovaných na území mestskej časti Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Evidencia súťažiacich Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Evidencia rezervácií lístkov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
 1. Oddelenie organizačné a evidencie obyvateľov
Účel Právny základ
Evidencia poslancov miestneho zastupiteľstva Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Zverejnenie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme a zároveň na splnenie zákonnej povinnosti v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Evidencia členov miestnej rady - poradného orgánu starostu Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Evidencia členov odbornej komisie miestneho zastupiteľstva Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Spracovanie osobných údajov voličov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Využívanie slobody prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Evidencia obyvateľov mestskej časti Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Evidencia žiadateľov o sprístupnenie osobných údajov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Evidencia sčítacích komisárov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Evidencia občanov, ktorí si prevzali prístupové oprávnenia k elektronickému sčítaniu Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 1. Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov
Účel Právny základ
Zabezpečenie vybavovania agendy súpisného a orientačného čísla Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.  141/2015 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon  č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Zabezpečenie vybavovania právnej agendy Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Zabezpečenie vybavovania podnikateľskej agendy Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 105/1990 Z. z. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 139/1998 Z. z.  o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Zabezpečenie vybavovania agendy správy majetku Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 162/1995 o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 138/1991 Z. z. o majetku obci v znení neskorších predpisov
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
 1. Oddelenie sociálnych služieb
Účel Právny základ
Evidencia žiadateľov o poskytnutie jednorazovej dávky určenej na preklenutie finančnej tiesne členov domácnosti a na ostatné mimoriadne výdavky , ktoré nie sú schopní pokryť z vlastného príjmu a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na preklenutie nepriaznivého obdobia (preklenutie finančnej tiesne a na ostatné mimoriadne výdavky, ktoré nie sú dotknuté osoby schopné pokryť z vlastného príjmu) a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci na zakúpenie školských potrieb a školskej aktovky a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie finančnej výpomoci rodine, v ktorej sa matke súčasne narodili dve a viac detí a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie príspevku na letnú detskú rekreáciu pre deti zo sociálne slabších rodín a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaní osobných údajov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci pri narodení dieťaťa a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaní osobných údajov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci k vianočným sviatkom pre určenú skupinu obyvateľstva a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaní osobných údajov
Evidencia žiadateľov o poskytnutie štedrej večere pre osamelých seniorov a jej poskytnutie Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaní osobných údajov
Pochovávanie zomrelých občanov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov
Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 447/2008 o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Konanie pred súdom v prípade sporu za fyzickú osobu Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok
Zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok
Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok
Posudzovanie odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, vedenie evidencie vydaných posudkov a rozhodnutí Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Terénna sociálna služba súvisiaca so zabezpečením a poskytovaním opatrovateľskej služby Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni, evidencia žiadateľov o poskytovanie pomoci v sociálnej výdajni Spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Evidencia osamelých osôb a poskytovanie informácií o akciách pre osamelých Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Nahrávanie telefonických hovorov je založené na súhlase dotknutej osoby
Evidencia detí v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poskytovanie sociálnych služieb a stravovania pre seniorov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 1.  Oddelenie správy majetku a vnútornej správy
Účel Právny základ
Evidencia žiadateľov o nájom obecného bytu Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy
Spracúvanie citlivých osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Služby a činnosti spojené s prenájmom, výkonom správy bytov a prevodom vlastníckych práv Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, je  nevyhnutné na plnenie zmluvy a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 205/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Predaj obecného bytu Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, je  nevyhnutné na plnenie zmluvy a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
Zákon č. 70/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 205/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zabezpečovanie služieb integrovaného obslužného miesta IOMO Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č.305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 238/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vedenie evidencie prijatých a odoslaných zásielok vrátane interných zásielok a evidencia uložených dokumentov v registratúre Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach  a o doplnení niektorých zákonov
Vyhláška č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Vydávanie a evidencia vydaných rybárskych lístkov Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších dodatkov
Autorizovanie vstupu do priestorov a evidencia príchodov a odchodov návštevníkov vo vybraných budovách vo vlastníctve a v správe mestskej časti, prevencia vzniku škôd spôsobených nepovolanými osobami, krádežami, požiarom, nečakanými pohromami, poruchami, haváriami, technickými a technologickými zariadeniami Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ
 1. Oddelenie školstva
Účel Právny základ
Evidencia detí a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko a evidencia, v ktorých školách ju plnia Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Riešenie podnetov, sťažností a odvolaní rodičov o neprijatí dieťaťa na jednotlivé základné a materské školy v pôsobnosti mestskej časti Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a o školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 1.  Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Účel Právny základ
Vydanie rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, potvrdení v zmysle stavebného zákona o územnom a stavebnom konaní Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Vyhláška č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
Priestupkové konanie Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi
Zákon č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 1.  Oddelenie verejného poriadku
Účel Právny základ
Poskytovanie potrebnej súčinnosti správnym orgánom pri preverovaní osôb Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení́ neskorších predpisov
Zákon č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok a zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Odstraňovanie vozidiel na území́ mestskej časti, ktoré́ poškodzujú́ alebo ohrozujú́ životné́ prostredie Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Poskytovanie potrebnej súčinnosti správnym orgánom a prejednávanie priestupkov v rozsahu právomoci na prejednanie Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Všeobecne záväzné nariadenia mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
Evidencia zhromaždení organizovaných na území mestskej časti Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa
Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov
Štatút hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších predpisov
 1.  Oddelenie životného prostredia a územného plánovania


Vytvorené: 24.05.2018 12:31, webman
Hore
Hore
Hore