Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Starosta

Rudolf Kusý Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Profesný životopis:
Úspešne absolvoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. Kombináciu dejepis – občianska náuka – etika. Neskôr absolvoval manažment na City University.
Po skončení vysokej školy pôsobil v školstve a pracoval s mládežou. V roku 2009 založil občianske združenie Za Bratislavu - Nové Mesto, ktorého cieľom je umožniť občanom mestskej časti presadiť svoje návrhy, predstavy a pripomienky na komunálnej úrovni.  
Neskôr prešiel do súkromnej sféry, kde pôsobil vo viacerých manažérskych funkciách. Bol konateľom spoločnosti DOUBLE RK spol. s r.o..
V komunálnych voľbách v roku 2006 bol ako nezávislý kandidát zvolený za poslanca miestneho zastupiteľstva v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.  
V novembri 2009 sa stal poslancom Bratislavského samosprávneho kraja, keď uspel ako jediný nezávislý kandidát.
V komunálnych voľbách v roku 2010 bol ako nezávislý kandidát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Zároveň sa stal najmladším starostom na území Bratislavy.
V komunálnych voľbách v roku 2014 bol ako nezávislý kandidát opätovne zvolený za starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto.
Vo februári 2017 oznámil svoju kandidatúru na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Skončil druhý.  
V roku 2018 opätovne kandidoval a bol zvolený za starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

Kontakt:
telefón: 02/49 253 422
fax: 02/45 529 459
e-mail: sekretariat@banm.sk
Odkaz pre starostu: http://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/pridat-podnet
Facebook: Rudolf Kusý

Kancelária starostu
 

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.


Pôsobnosť starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
  • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.
Pracovný program starostu

Majetkové priznania starostu

Poradca starostu:

Ing. arch. Eleonóra Adamcová
kancelária č. 209/2. poschodie
telefón: 02/49 253 408

Ing. Igor Dula, CSC.

Predchádzajúci starostovia mestskej časti
  • 1990 – 1994 – RNDr. Miloš Lampert (VPN, KDH)
  • 1994 – 2010 – Ing. Richard Frimmel (NEKA)


Vytvorené: 12.01.2012 20:57, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore