Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Starosta

Mgr. Matúš Čupkamcweb
 
Mgr. Matúš Čupka (* 28. február 1987, Bratislava) bol v komunálnych voľbách v roku 2022 so ziskom 55,39 % - 7 832 platných hlasov bol zvolený za starostu m. č. Nové Mesto a súčasne za poslanca mestského zastupiteľstva. Kandidoval za trojkoalíciu Team Bratislava, Progresívne Slovensko a SaS.
Je občiansky aktivista a komunálny politik, v roku 2011 založil občiansku iniciatívu Zelená hliadka, s ktorou organizoval brigády na zber odpadu a obnovu verejných priestorov. Za blogy o reklamných trojnožkách získal Novinársku cenu v roku 2014.
Pracoval pre Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť a pre Dell.
V roku 2011 absolvoval Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, odbor európske štúdiá a medzinárodné vzťahy, jeden semester študoval na Uppsala Universitet vo Švédsku.
Je ženatý a má dve deti. 

Kontakt:
telefón: 02/49 253 422
fax: 02/45 529 459
e-mail: sekretariat@banm.sk
Odkaz pre starostu: http://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/pridat-podnet

Majetkové priznanie starostu

Kalendár - pracovný program starostu

Záštita starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Prvý zástupca starostu
Zástupca starostu

Kancelária starostu

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.


Pôsobnosť starostu:

  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia,
  • vykonáva obecnú správu,
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.
  • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
  • je správnym orgánom v administratívnoprávnych vzťahoch
  • môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak, že ho nepodpíše.

Predchádzajúci starostovia mestskej časti
  • 1990 – 1994 – RNDr. Miloš Lampert (VPN, KDH)
  • 1994 – 2010 – Ing. Richard Frimmel (NEKA)
  • 2010 – 2022 – Mgr. Rudolf Kusý (NEKA)


Vytvorené: 12.01.2012 20:57, Borčin Ján
Hore
Hore
Hore