Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
banm@banm.sk www.banm.sk

Starosta

Rudolf Kusý Mgr. Rudolf Kusý, starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto
V komunálnych voľbách v roku 2010 bol ako nezávislý kandidát zvolený za starostu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto. Zároveň sa stal najmladším starostom na území Bratislavy. Do funkcie nastúpil 23. decembra 2010. Vo funkcii starostu pokračoval aj po komunálnych voľbách v roku 2014, v ktorých získal ako nezávislý kandidát 10 412 hlasov voličov. Sľub starostu pre volebné obdobie 2014 – 2018 zložil 12. 12. 2014.

Stručný životopis: Úspešne absolvoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave. Kombináciu dejepis – občianska náuka – etika. Neskôr absolvoval manažment na City University.
Po skončení vysokej školy pôsobil v školstve a pracoval s mládežou. Neskôr prešiel do súkromnej sféry, kde pôsobil vo viacerých manažérskych funkciách. Bol konateľom spoločnosti DOUBLE RK spol. s r.o..

Kontakt:
telefón: 02/49 253 422
fax: 02/45 529 459
e-mail: sekretariat@banm.sk
Odkaz pre starostu: http://www.odkazprestarostu.sk/bratislava/pridat-podnet

Sekretariát starostu
 

Poslanie a kompetencie starostu

Starosta je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce. Funkcia starostu je verejná funkcia, je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce. Funkčné obdobie starostu je 4 roky. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.


Pôsobnosť starostu:

Príkazy starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2017
Príkazy starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2016
Príkazy starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2015
Príkazy starostu mestskej časti Bratislava-Nové mesto 2014
Príkazy starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 2013


Majetkové priznania starostu

Poradca starostu:
Ing. Ľudovít Kollárik
kancelária č. 110/1. poschodie
telefón: 02/49 253 384
e-mail: koll@banm.sk

Ing. arch. Eleonóra Adamcová
kancelária č. 209/2. poschodie
telefón: 02/49 253 408

Ing. Igor Dula

Ing. Rudolf Slezák
kancelária č. 710/7. poschodie
e-mail: rudolf.slezak@banm.sk

Mgr. Eva Chrappová

Riaditeľ kancelárie starostu:
Ing. Michal Haile 
kancelária č. 412/4. poschodie
telefón: 02/49 253 215
e-mail: michal.haile@banm.sk

Predchádzajúci starostovia mestskej časti


Vytvorené: 12.01.2012 20:57, Borčin Ján