Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Záštita starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Záštita starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto je čestná pocta a symbolické uznanie, z ktorého nevyplýva nárok na finančné, ani iné hmotné pôžitky, ak kompetentný orgán nerozhodne inak. Starosta mestskej časti môže poskytnúť záštitu nad dôležitými či verejne prospešnými kultúrnymi, športovými, odbornými, vedeckými, zdravotnými, informačnými a inými akciami na lokálnej či mestskej úrovni, ktoré si zasluhujú všeobecnú pozornosť, ako na území mestskej časti Bratislava-Nové mesto, Hlavného mesta SR Bratislavy či Slovenskej republiky, tak aj pri jej prezentácii v zahraničí.

Záštitu starostu mestskej časti môže získať výhradne podujatie, ktoré je v súlade s hodnotami mestskej časti Bratislava-Nové Mesto akými sú demokracia, tolerancia a sloboda slova. Rovnako aj podujatie, ktoré má jedinečný prínos v prospech spoločenského života a prispieva k zvyšovaniu kultúrnej, športovej či odbornej úrovne obyvateľov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto s regionálnym, nadregionálnym až medzinárodným charakterom.

O udelení záštity rozhoduje starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorý má zároveň právo záštitu nad podujatím aj odobrať. Rovnako starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto má právo rozhodnúť, kto z predstaviteľov Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto a jemu podriadených organizácií nad podujatím prevezme záštitu. Záštita trvá po uvedenú dobu trvania podujatia a jej platnosť zaniká jeho ukončením. V prípade dlhodobých projektov je záštita udeľovaná spravidla na 1 rok a o jej prolongáciu je potrebné opätovne požiadať.

Podmienky udelenia záštity

  • Záštita sa spravidla udeľuje podujatiam s minimálne dvojročnou súvislou činnosťou (organizovanie najmenej druhého ročníka akcie) a je vhodné ju doplniť fotodokumentáciou, tlačovými materiálmi a referenciami z predchádzajúceho ročníka.
  • O udelenie záštity môže požiadať fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je hlavným organizátorom, usporiadateľom podujatia a zodpovedá za jeho prípravu a realizáciu počas celej doby trvania.
  • Žiadosť o záštitu je potrebné predložiť miestnemu úradu najneskôr 30 dní pred konaním podujatia.
  • V žiadosti je nutné uviesť názov, termín, miesto začatia (otvorenia), dĺžku trvania podujatia, predbežný program podujatia a kontaktné údaje (telefón, e-mail) na žiadateľa. Zároveň je potrebné uviesť či bola podujatiu udelená záštita najvyššími ústavnými činiteľmi alebo inými predstaviteľmi verejného, politického a kultúrneho života, resp. inými nadnárodnými inštitúciami.
  • Žiadosť musí obsahovať stručnú charakteristiku podujatia s uvedením cieľovej skupiny a jej spoločenský význam.
  • Po udelení záštity sa vyžaduje, aby usporiadateľ pre reprezentačné a propagačné účely umiestnil erb mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v zodpovedajúcej veľkosti a na zodpovedajúcom mieste. Jeho použitie podlieha predchádzajúcemu schváleniu referátu komunikácie.
  • Zameranie podujatia musí byť v súlade s hodnotami mestskej časti Bratislava-Nové Mesto akými demokracia, tolerancia a sloboda slova. Starosta o udelení záštity rozhoduje na základe odporúčania odborne príslušného oddelenia miestneho úradu.

Žiadosť o záštitu s povinnými prílohami adresujte na:

Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Kancelária starostu, referát komunikácie
Junácka 1

832 91 Bratislava

Slovensko

Alebo emailom na:

hovorca@banm.sk

 

Výsledok posúdenia žiadosti bude oznámený žiadateľovi buď oficiálne listom na adresu uvedenú v žiadosti ak o záštitu požiadal poštou, alebo oficiálnym listom emailom, z ktorého žiadosť o záštitu odoslal.

So Žiadosťou o záštitu starostu je potrebné zaslať dve vlastné prílohy a to prílohu č. 1 - Kontaktné informácie žiadateľa a príloha č. 2 – Povinný dotazník.

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť pre udelenie záštity starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

Príloha č. 1 - Kontaktné údaje žiadateľa, Príloha č. 2 - Povinný dotazník

Metodika udeľovania záštity starostu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Posledná aktualizácia: 26.02.2024 22:24
Hore
Hore
Hore