Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Daň za užívanie verejného priestranstva

Čo vybavíte

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, a pod.
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom  dane za  užívanie  verejného  priestranstva  je výmera užívaného verejného priestranstva v m2.
Daňová povinnosť vzniká dňom začatia užívania verejného priestranstva a zaniká dňom ukončenia jeho užívania. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane a splniť si oznamovaciu povinnosť najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Daň, ktorú vyrúbi správca dane, je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.

Viac informácií:

Oznámenie môžete podať:

Čo potrebujete  (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a za každý aj začatý deň (v eurách)*:

Za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb (opravárenských, kopírovacích, predaj výhradne novín a časopisov), za každý aj začatý m2  a každý aj začatý deň 0,16
Za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky do 30 dní 1,00
Za umiestnenie stavebných zariadení na výstavbu, pre stavebné rekonštrukčné práce inžinierskych sietí, prevádzkové výkopy, prípojky, zabezpečovacie zariadenia pri padaní omietky a za skládku s tým súvisiaceho druhu materiálu, umiestnenie lešenia, umiestnenie kontajnera, zriadenie oplotenia a za rozkopávky nad 30 dní 3,00
Za umiestnenie skládky tuhých palív 0,16
Za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej v predošlých dvoch bodoch 1,65
Za krátkodobé umiestnenie predajného zariadenia (pojazdného alebo prenosného), umiestneného  dočasne na  verejnom  priestranstve (predaj pukancov, slaných semiačok, tabakových výrobkov, nápojov a pod.) a krátkodobé umiestnenie reklamného zariadenia propagujúceho konkrétnu akciu (reklamný stojan) 4,00
Za trvalé umiestnenie stánkov na predaj novín a časopisov, vrátane iných druhov tovaru (tabakové výrobky, nápoje a pod.), na ktoré nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a za exteriérové sedenia (letné terasy) 0,66
Za trvalé umiestnenie reklamného zariadenia na verejnom priestranstve 1,65
Za umiestnenie telefónnej búdky s reklamným a propagačným zariadením 1,00
Za umiestnenie cirkusu, lunaparku a iných atrakcií 1,65
Za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych programov, spotov, klipov, na fotografovanie, umiestnenie prenosovej techniky, iného technického zariadenia, tribúny, dekorácie 10,00
Za trvalé parkovanie osobného motorového vozidla (vyhradený parkovací box) 0,31
Za trvalé parkovanie iného ako osobného motorového vozidla (dodávka, príves) (vyhradený parkovací box) 0,33
Za parkovanie na vyhradenom parkovacom mieste (vyhradený parkovací box) pre  vozidlo  taxislužby 0,23
Za umiestnenie mobilnej zelene, ktorej výmera presahuje 1 m2 0,66
Za umiestnenie zariadenia poskytujúceho výlučne informácie o kultúrnych, spoločenských a športových podujatiach 0,66
Za usporiadanie kultúrnych, športových, propagačných a prezentačných podujatí 0,35

* Úhradu dane je možné vykonať poštovou poukážkou, prevodným príkazom alebo v pokladni Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto. V prípade platby v pokladni poplatok do 300 € možno uhradiť v hotovosti, nad 300 € bezhotovostne platobným terminálom.

Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Helena Tokáriková
kancelária č. 204/2. poschodie
telefón: 02/49 253 254
e-mail: helena.tokarikova@banm.sk
 


Posledná aktualizácia: 30.10.2023 07:17
Hore
Hore
Hore