Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stavebný úrad

Poverený vedením

Ing. arch. Pavel Vodička
kancelária č.          6. poschodie
telefón: 02/
e-mail: stavebne@banm.sk

Petra Hakošová - administratívny pracovník
kancelária č. 617/6. poschodie
telefón: 02/49 253 167
e-mail: petra.hakosova@banm.sk

Ing. arch. Andrea Bzdúchová - reklamné stavby
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Ing. Martina Hrajková - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail:martina.hrajkova@banm.sk

Ing. arch. Alena Knoppová - odborný referent
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: alena.knoppova@banm.sk

Ing. Martina Jakúbková - odborný referent
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: martina.jakubkova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová – odborný referent
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk

Ing. Katrin Abou Naboutová - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková - odborný referent
kancelária č. 620/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. arch. Alena Šterdasová - odborný referent
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: alena.sterdasova@banm.sk

Ing. arch. Mária Valentová - odborný referent
kancelária č. 611/6. poschodie
telefón: 02/49 253 150
e-mail: maria.valentova@banm.sk

Ing. Elena Vörösová 
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm

Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk
 

Stránkové hodiny platné od 6. 11. 2011:

  Dopoludnia Popoludní
Pondelok  8.00-12.00 13.00-17.00
Streda   8.00-12.00 13.00-17.00

Od 1.5.2003 je mestská časť stavebným úradom. Oddelenie v prenesenej pôsobnosti na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rozhoduje o sankciách pri porušení stavebného zákona.

Pri rozhodovaní podľa stavebného zákona:

 1. vydáva územné rozhodnutia rôzneho typu,
 2. vydáva písomné vyjadrenia k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 3. vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
 4. vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie,
 5. vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
 6. vydáva rozhodnutia na odstránenie stavby, alebo nariadenie odstránenia stavieb,
 7. rozhoduje o dadotočnom povolení stavby,
 8. vydáva povolenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 9. pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky, správne delikty a ukladá pokuty,
  - vykonáva štátny stavebný dohľad,
  - prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu.

Úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa Zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona.

Aktuálne verejné vyhlášky sa nachádzajú na úradnej tabuli

Špeciálny stavebný úrad

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská).
Pri ich plnení rozhoduje podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vydáva:

 1. stavebné povolenie na stavby a ich zmeny,
 2. rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 3. kolaudačné rozhodnutia na stavby pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie,
 4. rozhodnutie na odstránenie stavby, príp. nariadenie na odstránenie stavby,
 5. písomné vyjadrenie k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 6. vykonáva štátny stavebný dohľad,
 7. prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitných predpisov.

Úkony na špeciálnom stavebnom úrade sú spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona.

Ako vybaviť:
Umiestnenie stavby
Stavebné povolenie
Drobná stavba, stavebné úpravy, udržiavacie práce
Kolaudačné rozhodnutie
Dodatočné stavebné povolenie
Zmena stavby pred dokončením
Zmena v užívaní stavby
Odstránenie stavby
Informačné, reklamné a propagačné zariadenie
Špeciálny stavebný úrad
 Vytvorené: 14.01.2010 13:01,
Hore
Hore
Hore