Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Stavebný úrad

Telefonické a osobné konzultácie poskytujeme počas stránkových hodín stavebného úradu:

  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Streda  8:00 - 12:00  13:00 - 17:00

 

Rezervácia termínu osobnej konzultácie

Pre vytvorenie online rezervácie za účelom konzultácie s referentom stavebného úradu kliknite tu:

Orange Minimalist Day Dreamer (Facebook Cover) (2)
 


Vedúca stavebného úradu

Ing. Gabriela Vašková, MBA - vedúca oddelenia
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 617
e-mail: gabriela.vaskova@banm.sk


Sekretariát stavebného úradu
Prvý kontakt a všeobecné informácie

Petra Hakošová - administratívny pracovník
kancelária č. 617/6. poschodie
telefón: 02/49 253 167
e-mail: petra.hakosova@banm.sk

Eva Spiritzová- administratívny pracovník
kancelária č. 618/6. poschodie
telefón: 02/49 253 166
e-mail: eva.spiritzova@banm.sk

Mgr. Mária Zmajkovičová - administratívny pracovník
kancelária č. 620/6. poschodie
 

Odborní referenti stavebného úradu

Ohlásenia drobných stavieb a stavebných úprav
Ing. arch. Andrea Bzdúchová 
kancelária č. 605/6. poschodie
telefón: 02/49 253 558
e-mail: andrea.bzduchova@banm.sk

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk

Mgr. Simona Fašungová - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 607
e-mail: simona.fasungova@banm.sk

Ing. Zuzana Galliková, PhD. - odborný referent
kancelária č. 606a/6. poschodie
telefón: 02 49 253 154
e-mail: zuzana.gallikova@banm.sk

Ing. arch. Alexandra Kuchariková - odborný referent
kancelária č. 606/6. poschodie
telefón: 02/49 253 135
e-mail: alexandra.kucharikova@banm.sk

Ing. Barbora Miklošiová – odborný referent
kancelária č. 612/6. poschodie
telefón: 02/49 253 612
e-mail: barbora.miklosiova@banm.sk
Ing. Katrin Abou Naboutová - odborný referent
kancelária č. 604/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 384
e-mail: katrin.naboutova@banm.sk

Ing. arch. Anna Pobočková - odborný referent
kancelária č. 609/6. poschodie
telefón: 02/49 253 151
e-mail: anna.pobockova@banm.sk

Ing. Jana Stupková - odborný referent
kancelária č. 616/6. poschodie
telefón: 02/49 253 364
e-mail: jana.stupkova@banm.sk

Ing. Klaudia Targošová - odborný referent
kancelária č. 608/6. poschodie
telefón: 02/49 253 258
e-mail: klaudia.targosova@banm.sk

Ing. arch. Pavel Vodička - odborný referent
kancelária č. 610/6. poschodie
telefón: 02/49 253 400
e-mail: pavel.vodicka@banm.sk

Ing. Elena Vörösová - odborný referent
kancelária č. 613/6. poschodie
telefón: 02/49 253 153
e-mail: elena.vorosova@banm
 

Špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie

Ing. Ivana Černá - odborný referent
kancelária č. 615/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 168
e-mail: ivana.cerna@banm.sk
 

Reklamné stavby

Mgr. Viera Jakušová, PhD. – odborný referent
kancelária č. 620/6. poschodie
Telefón: 02/49 253 616
e-mail: viera.jakusova@banm.sk

Právnik

JUDr. Klaudia Bjelaková - právnička
kancelária č. 615b/6. poschodie
e-mail: klaudia.bjelakova@banm.sk


Registratúra a archív

Martin Belaj - administratívny pracovník v registratúre
kancelária č. 614/6. poschodie
telefón: 02/49 253 162
e-mail: martin.belaj@banm.sk
 

Od 1.5.2003 je mestská časť stavebným úradom. Oddelenie v prenesenej pôsobnosti na úseku územného konania a stavebného poriadku podľa stavebného zákona vydáva územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia a rozhoduje o sankciách pri porušení stavebného zákona.


Pri rozhodovaní podľa stavebného zákona:

 1. vydáva územné rozhodnutia rôzneho typu,
 2. vydáva písomné vyjadrenia k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 3. vydáva stavebné povolenia na stavby a ich zmeny,
 4. vydáva kolaudačné rozhodnutia na stavby, pre ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie,
 5. vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby,
 6. vydáva rozhodnutia na odstránenie stavby, alebo nariadenie odstránenia stavieb,
 7. rozhoduje o dadotočnom povolení stavby,
 8. vydáva povolenie na informačné, reklamné a propagačné zariadenia,
 9. pri porušení stavebného zákona prejednáva priestupky, správne delikty a ukladá pokuty,
  - vykonáva štátny stavebný dohľad,
  - prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitného predpisu.

Úkony na stavebnom úrade sú spoplatňované podľa Zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona. Nie je možné akceptovať platbu kolkom.

Aktuálne verejné vyhlášky sa nachádzajú na úradnej tabuli

Špeciálny stavebný úrad

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku plní úlohy preneseného výkonu štátnej správy pre miestne komunikácie III. a IV. triedy a účelové komunikácie (komunikácie, spevnené plochy a parkoviská).
Pri ich plnení rozhoduje podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v súčinnosti so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.
Vydáva:

 1. stavebné povolenie na stavby a ich zmeny,
 2. rozhoduje o dodatočnom povolení stavby,
 3. kolaudačné rozhodnutia na stavby pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie,
 4. rozhodnutie na odstránenie stavby, príp. nariadenie na odstránenie stavby,
 5. písomné vyjadrenie k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam,
 6. vykonáva štátny stavebný dohľad,
 7. prejednáva sťažnosti, petície a poskytuje informácie podľa osobitných predpisov.

Úkony na špeciálnom stavebnom úrade sú spoplatnené podľa zákona o správnych poplatkoch. Správne poplatky sa vyberajú v hotovosti, prevodom z účtu alebo poštovým poukazom v zmysle zákona. Nie je možné akceptovať platbu kolkom.

Neprehliadnite

Poplatková povinnosť klientov stavebného úradu.

Číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými číslami

 • zabezpečuje vydávanie súpisných a orientačných čísel pre stavby
 • vydáva oznámenia o číslovaní stavieb súpisnými a orientačnými číslami
 • vydáva potvrdenia o pridelených súpisných a orientačných číslach
 • zabezpečuje evidenciu jednotlivých druhov číslovania stavieb
 • zabezpečuje výmenu evidenčných čísel za súpisné
 • pripravuje návrhy na pomenovanie, premenovanie, prečíslovanie ulíc
 • vedie register všetkých zmlúv uzatvorených MČ
 • vedie register adries MINV SR

Číslovanie stavieb

Formuláre na stiahnutie

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie stavebných úprav


Posledná aktualizácia: 31.05.2024 09:21
Hore
Hore
Hore