Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy vrátane rozkopávok na verejných plochách mimo týchto komunikácií

Čo vybavíte

Predmetom povolenia užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie komunikácií je povolenie, ktoré určuje podmienky, stanovené mestskou časťou ako vlastníkom resp. správcom pozemku, ktorý je súčasťou verejného priestranstva.
Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Nedodržanie podmienok povolenia je postihnuteľné v zmysle VZN č. 4/2017  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a VZN č.3/1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto.
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva vrátane rozkopávok a mimo zvláštne užívanie miestnej komunikácie  III. a IV. triedy v zmysle Zákona č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov nie je spoplatnené. Za užívanie verejného priestranstva sa podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí daň. Povinnosti daňovníka nájdete tu

Legislatíva:
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
VZN mestských častí:
VZN č. 12/2018 úplné znenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
VZN č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Žiadosť môžete podať:

 • elektronicky cez elektronickú službu Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva (pre odoslanie podania elektronicky je potrebné prihlásenie pomocou eID karty) Elektronický formulár je potrebné elektronicky podpísať.
 • elektronickou formou na emailovú adresu: podatelna@banm.sk
 • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Čo potrebujete 

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva v rámci rozkopávok na území a vo vlastníctve resp. správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mimo zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy - rozkopávka (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
 • Vypísaná žiadosť 
 • Situačný nákres s okótovanou rozkopávkou zelene a umiestnením výkopku),             
 • Ohlásenie stavebného úradu drobnej stavby resp. právoplatné územné alebo stavebné povolenie  Z. č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Kópia katastrálnej mapy             
 • Harmonogram prác
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva na území  a vo vlastníctve resp. správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mimo zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy a mimo rozkopávky (nevzťahuje sa na elektronické podanie)
 • Vypísaná žiadosť 
 • Situačný nákres s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka a zelene
 • V prípade, že predmetom osobitného užívania verejného priestranstva je umiestnenie staveniska, umiestnenie lešenia, resp. iného predmetu osobitného užívania verejného priestranstva spojeného so stavebnou činnosťou je nutné predložiť ohlásenie stavebného úradu drobnej stavby podľa §55 ods. 2 resp. právoplatné stavebné povolenie podľa §55 ods. 1  Z. č . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Jana Filipková - 
referentka pre cestný správny orgán
kancelária č. 707/7. poschodie
telefón: 02/49 253 715
e-mail: jana.filipkova@banm.sk

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk

 


Vytvorené: 08.03.2016 12:48, webman
Hore
Hore
Hore