Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie správy a majetku

Vedúca oddelenia

Ing. Silvia Ruppertová 
kancelária č. 726/7. poschodie
telefón: 02/49 253 157
e-mail: silvia.ruppertova@banm.sk

 • riadi činnosť oddelenia,
 • pripravuje podklady pre plánovanie a vyhodnocovanie činnosti oddelenia,
 • v prípade potreby vypracováva materiály na rokovanie miestnej rady a miestneho zastupiteľstva

Miriam Šujanová - asistentka oddelenia
kancelária č. 725/7. poschodie
telefón: 02/49 253 555
e-mail: miriam.sujanova@banm.sk        

 • vedie agendu oddelenia

Michaela Jankovíchová - referent pre nebytové priestory
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 608
e.mail: michaela.jankovichova@banm.sk

Barbora Hrubá - referent pre bytovú agendu
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 255
e-mail:barbora.hruba@banm.sk

 • vykonáva výpočet nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • vykonáva ročné vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • sleduje úhrady nájomného a služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov,
 • úzko spolupracuje s oddelením financií a účtovníctva Miestneho úradu B-NM
 • spolupracuje so správcovskými firmami


Alena Samarjayová - referent nájmov
kancelária č. 721/7. poschodie
telefón: 02/49 253 721
e-mail: alena.samarjayova@banm.sk

 • vedie kompletnú agendu žiadostí o nájom bytov a nebytových priestorov
 • predkladá materiály do Komisie sociálnych vecí a bývania
 • vedie agendu nájomných zmlúv
 • poskytuje informácie o nebytových priestoroch
 • upomína neplatičov a pripravuje podklady pre právne oddelenie na zabezpečenie vymáhania pohľadávky

Žiadosť o pridelenie bytu
Výmena bytu

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete (nevzťahuje sa na elektronické podanie)

 • Žiadateľ môže požiadať o pridelenie bytu, alebo výmenu bytu na základe písomnej žiadosti. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa a zdôvodnenie žiadosti.

Viac informácií:

Zásady hospodárenia s bytmi v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - úplné znenie

Zmluvy o výkone správy

 

Referát správy, údržby a prevádzky

Ing. Stanislav Fajer - vedúci referátu
kancelária č. 719/7. poschodie
telefón: 02/49 253 351
e-mail: stanislav.fajer@banm.sk
 • riadi činnosť referátu,
 • zabezpečuje správu, prevádzku a údržbu objektov MÚ,

Ing. Ivan Meliška - správca
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 177
e-mail: ivan.meliska@banm.sk

Peter Valúch - správca
kancelária č. 724/7. poschodie
telefón: 02/49 253 327
e-mail: peter.valuch@banm.skporuchy@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých služieb, revízie a oopravy vyhradených technických zariadení, čistoty v budove ako aj jeho okolí

Mgr. Igor Glova - správca
kancelária č. 717/7. poschodie
telefón: 02/49 253 701
e-mail: igor.glova@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých služieb, revízie a oopravy vyhradených technických zariadení, čistoty v budove ako aj jeho okolí
 • zabezpečuje prevádzku SMV

Tomáš Múčka – referent správy majetku
kancelária č. 717a/7. poschodie
telefón: 02/49 253 139
e-mail: tomas.mucka@banm.sk

 • zabezpečuje správu, prevádzku, údržbu a modernizáciu budov, objektov a priestorov MČ BNM, dodávku všetkých služieb, revízie a opravy vyhradených technických zariadení, čistoty v budove ako aj jeho okolí
 • zabezpečuje agendu mobilných operátorov

Roman Farský - vodič
e-mail: roman.farsky@banm.sk
Stanislav Belovič - vodič
stanislav.belovic@banm.sk
mobilný telefón
Milan Teššík - vodič
e-mail: milan.tessik@banm.sk
kancelária č. 4/prízemie
telefón: 02/49 253 355
Ing. Ladislav Zvara - vodič
kancelária č. 105/1. poschodie
e-mail: ladislav.zvara@banm.skporuchy@banm.sk

Luboš Vašš - údržbár
e-mail: lubos.vass@banm.skporuchy@banm.sk
Michal Jakubec - údržbár
e-mail: michal.jakubec@banm.skporuchy@banm.sk
Peter Seňan - údržbár
e-mail: peter.senan@banm.skporuchy@banm.sk
Bc. Andrej Horváth - údržbár - bytové domy Bojnická ulica

Zdenko Molnár- vrátnik/informátor
telefón: 02/49 253 238
e-mail: vratnica@banm.sk

Róbert Háberl- vrátnik/informátor
telefón: 02/49 253 238
e-mail: vratnica@banm.sk

Referát obslužných činností

Ing. Tatiana Ratkovská - vedúca referátu
kancelária č. 718/7. poschodie
telefón: 02/49 253 375
e-mail: tatiana.ratkovska@banm.sk

 • riadi činnosť referátu,
 • zabezpečuje zásobovanie úradu, upratovanie, registratúru, evidenciu hmotného a nehmotného majetku

Iveta Koczková - referent evidencie majetku
kancelária č. 723/7. poschodie
telefón: 02/49 253 256
e-mail: iveta.koczkova@banm.sk

 • vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Tatiana Györődiová - referent pre registratúru a archív
kancelária č. 720/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk

 • zabezpečuje správu registratúry, stará sa o uloženie a ochranu registratúrnych záznamov do uplynutia ich prevádzkovej potreby pre pôvodcu a pravidelne ich vyraďuje po uplynutí lehoty uloženia

Anna Zachová - referent osvedčovania
kancelária č. 11/prízemie
telefón: 02/49 253 261
e-mail: anna.zachova@banm.sk

 • osvedčuje podpisy na listinách a fotokópie listín

Osvedčovanie listín a podpisov na listinách 


Daniela Komínková - referent podateľne
klientske centrum/prízemie
telefón: 02/49 253 111
e-mail: podatelna@banm.sk daniela.kominkova@banm.sk

Lucia Pavlíková - referent podateľne
klientske centrum/prízemie
telefón: 02/49 253 179
e-mail: podatelna@banm.sklucia.pavlikova@banm.sk

Iveta Szalaiová - referent podateľne
klientske centrum/prízemie
telefón: 02/49 253 512
e-mail: podatelna@banm.skiveta.szalaiova@banm.sk
 

 • vykonáva ústrednú spisovú službu miestneho úradu, prijíma a expeduje došlú a odoslanú poštu,
 • vybavuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska,
 • vydáva a eviduje rybárske lístky v súlade so zákonom č. 139/2002 § 10

Upratovačky

Monika Totková - Junácka 1
Lenka Tedesco - Junácka 1
Alžbeta Bachratá - Junácka 1
Jana Benčičová - Junácka 1
Iveta Straková - Bojnická 19 - 25
František Bohunický - upratovanie Konskej železnice

Vrátnica

Junácka 1
telefón: 02/49 253 238, 02/44 371 874
mobil: 0907 703 966
e-mail: vratnica@banm.sk


Hálkova 11
telefón: 02/44 259 020
mobil: 905 387 106
Dana Líšková
Otília Polanská
František Horník
Michal Tučný
Juraj FischerPosledná aktualizácia: 15.07.2024 11:22
Hore
Hore
Hore