Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie miestnej komunikácie III. a IV. triedy vrátane rozkopávok na verejných plochách mimo týchto komunikácií

Čo vybavíte

Predmetom povolenia užívania a zabratia verejného priestranstva mimo zvláštne užívanie komunikácií je povolenie, ktoré určuje podmienky, stanovené mestskou časťou ako vlastníkom resp. správcom pozemku, ktorý je súčasťou verejného priestranstva.
Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Nedodržanie podmienok povolenia je postihnuteľné v zmysle VZN č. 4/2017  o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a VZN č.3/1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto.
Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva vrátane rozkopávok a mimo zvláštne užívanie miestnej komunikácie  III. a IV. triedy v zmysle Zákona č.  135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov nie je spoplatnené. Za užívanie verejného priestranstva sa podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov platí daň. Povinnosti daňovníka nájdete tu

Legislatíva:
Zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 377/1991 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
VZN mestských častí:
VZN č. 12/2018 úplné znenie o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
VZN č. 3/1996 o starostlivosti o zeleň na území mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto

Povinnosti stavebníkov pri činnostiach v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení
Povinnosti stavebníkov pri realizácii výkopových a stavebných prác v ochranných a bezpečnostných pásmach plynárenských zariadení

Žiadosť môžete podať:

Čo potrebujete 

Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva v rámci rozkopávok na území a vo vlastníctve resp. správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mimo zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy - rozkopávka (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva na území  a vo vlastníctve resp. správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto mimo zvláštne užívanie komunikácií III. a IV. triedy a rozkopávky (nevzťahuje sa na elektronické podanie) Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Ing. Soňa Onderčinová
kancelária č. 708/7. poschodie
telefón: 02/49 253 237
e-mail: sona.ondercinova@banm.sk


Vytvorené: 08.03.2016 12:48, webman