Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie kultúry, športu a voľného času

Vedúca oddelenia

Mgr. Adriana Rabatinová
kancelária č. 111a/1. poschodie
telefón: 02/49 253 114
e-mail: adriana.rabatinova@banm.sk
 
Matej Benčík  - referent kultúry
kancelária č. 111d/1. poschodie
telefón: 02/49 253 424
e-mail: matej.bencik@banm.sk

PhDr. Lenka Kákošová  - kreatívna produkčná
kancelária č. 111d/1. poschodie
telefón: 02/49 253 113
e-mail: lenka.kakosova@banm.sk

Mgr. Denisa Machajová Záhorská - referent kultúry
kancelária č. 111d/1. poschodie
telefón: 02/49 253 116
e-mail: denisa.machajova@banm.sk

Bc. Ladislav Horvát - referent športu
kancelária č. 104/1. poschodie
telefón: 02/49 253 241
e-mail: ladislav.horvat@banm.sk
Bc. Matej Choreň - referent športu
kancelária č. 104/1. poschodie
telefón: 02/49 253 241
e-mail: matej.choren@banm.sk

Mgr. art. Šimon Peter Králik - referát DK Kramáre, poverený vedúci
kancelária č. 106/1. poschodie
telefón: 02/49 253 115
e-mail: simon.kralik@banm.sk

Peter Blaho - Školak klub
e-mail: peter.blaho100@gmail.com


Náplň činnosti referátu kultúry spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • organizáciu kultúrneho leta, koncertov, vystúpení súborov, súťaží či iných spoločenských aktivít, pri organizovaní kultúrnych podujatí spolupracuje so Strediskom kultúry a Knižnicou, zriadených MČ a metodicky ich usmerňuje,
 • tvorbu rozpočtu v oblasti kultúry a v rámci administratívnej činnosti vypracúva odborné stanoviská v oblasti kultúry,
 • spolupracuje s miestnymi kultúrnymi organizáciami, súkromnými iniciatívami, záujmovými združeniami a inými inštitúciami na území MČ zaoberajúcimi sa kultúrou,
 • podporuje rozvoj miestnych kultúrnych tradícií organizovaním kultúrnych podujatí, ako aj prostredníctvom aktivít zabezpečovaných v spolupráci s miestnymi kultúrnymi organizáciami,
 • poskytuje poradenské služby pri vzniku nových kultúrnych iniciatív združení detí a mládeže, ochotníckych súborov, tanečných a speváckych neformálnych skupín a pod.,
 • pomáha vytvárať podmienky na ich činnosť, usmerňuje usporiadateľov verejných kultúrnych podujatí a zhromaždení, predovšetkým v oblasti plnenia ich povinností vyplývajúcich z platných právnych noriem,
 • eviduje oznámenia o konaní verejných kultúrnych podujatí a zhromaždení,
 • plní úlohy zverené MČ v oblasti kultúry zákonom (organizácia verejných kultúrnych podujatí, zhromažďovacie právo a pod.),
 • organizačne zabezpečuje v spolupráci s kanceláriou starostu pietne akty kladenia vencov k pamätníkom pri príležitosti významných dní a výročí v dejinách MČ a Slovenskej republiky,
 • vedie agendu kultúrnych pamiatok a pamätihodností na území MČ,
 • administratívne zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií pre subjekty z oblasti kultúry,
 • pripravuje podklady pre vydávanie kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí,
 • sleduje úroveň kultúrnych podujatí organizovaných mestskými kultúrnymi organizáciami,
 • iniciuje nové formy kultúrnych aktivít, ktoré dotvárajú charakter MČ,
 • spolupracuje s partnerskými mestami v oblasti kultúry,
 • organizačne pomáha pri aktoch udeľovania rôznych ocenení,
 • spolupracuje s organizáciami kolektívnej správy na výkon správy práv podľa autorského zákona.

Náplň činnosti referátu športu spočíva v zabezpečovaní najmä nasledujúcich úloh:

 • organizáciu športových akcií, evidenciu verejných športových podujatí a v súvislosti s nimi vykonáva dozor,
 • v rámci administratívnej činnosti spracovanie podkladov k tvorbe rozpočtu pre oblasť športu, zodpovedá za jeho správne čerpanie, vypracováva odborné stanoviská a metodicky, hospodársky a personálne usmerňuje Školák klub.
 • spolupracuje s občianskymi združeniami, obcami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti telesnej kultúry,
 • eviduje oznámenia o konaní verejných športových podujatí,
 • spolupracuje pri organizovaní športových podujatí miestneho a regionálneho významu,
 • utvára podmienky na rozvoj športu pre všetkých,
 • podporuje športovú aktivitu zdravotne postihnutých občanov, administratívne zabezpečuje poskytovanie finančných dotácií pre športové kluby, telovýchovné jednoty a pod.,
 • pripravuje podklady pre vydávanie kalendára športových podujatí,
 • spolupracuje s partnerskými mestami v oblasti športu,
 • poskytuje poradenské služby pri zakladaní občianskych združení, neziskových organizácií a pod. zameraných na šport,
 • zabezpečuje podujatia zamerané na oceňovanie najúspešnejších športovcov,
 • vytvára priestor rozvoja športu v skupinách seniorov a mládeže.
 • Úlohy súvisiace s environmentálnou výchovou:
 • zabezpečuje osvetu a výchovu v oblasti ochrany ŽP pre obyvateľov MČ, žiakov materských, základných škôl, denných a komunitných centier,
 • spolupracuje s komisiami pri MZ, občanmi, občianskymi združeniami a iniciatívami, odbornou verejnosťou, mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a pod.

 


Posledná aktualizácia: 15.07.2024 12:32
Hore
Hore
Hore