Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestny úrad

Miestny úrad Bratislava - Nové MestoMiestny úrad plní odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením miestnych orgánov. Organizáciu úradu, náplne činností útvarov miestneho úradu a počet zamestnancov mestskej časti ustanovuje organizačný poriadok miestneho úradu, ktorý vydáva starosta.
 

Miestny úrad najmä :

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov MČ,
 • zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a komisií miestneho zastupiteľstva,
 • vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydávaných  v správnom konaní,
 • vykonáva nariadenia MČ, uznesenia miestneho zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
 • usmerňuje po odbornej stránke organizácie a zariadenia MČ zriadené miestnym zastupiteľstvom,
 • vykonáva všetku agendu, zabezpečujúcu výkon samosprávy MČ,
 • zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy miestneho významu prenesených na MČ príslušnými zákonmi,
 • pri plnení svojich úloh spolupracuje s Magistrátom Bratislavy, s inými miestnymi úradmi a územne príslušnými orgánmi štátnej správy,
 • vytvára podmienky aj pre prácu sekretariátu starostu, útvaru miestneho kontrolóra, matričného úradu, školského úradu a ostatných pracovísk MČ,
 • informuje poslancov o konaní kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných a financovaných z rozpočtu mestskej časti.

Osobitné postavenie pracovísk v MČ majú :

 • matričný úrad, ktorý je riadený starostom. Počet zamestnancov určuje starosta. Na zamestnancov MČ v matričnom úrade sa vzťahuje Pracovný poriadok a ďalšie vnútroorganizačné predpisy. Matričný úrad nie je súčasťou miestneho úradu,
 • referát zariadenia starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa - detské jasle, ktoré majú svoj prevádzkový poriadok. Vedúca detských jaslí je riadená  a metodicky usmerňovaná oddelením sociálnych služieb,
 • denné centrá, ktoré majú svoj domáci poriadok. Vedúci denných centier sú riadení a metodicky usmerňovaní oddelením sociálnych služieb,
 • Školak klub ako zariadenie zdravia a pohybu, ktorý má svoj organizačný poriadok. Vedúci Školak klubu je riadený a metodicky usmerňovaný oddelením školstva, kultúry, športu a voľného času.

Organizačná štruktúra MČ platná od 01.01.2024:

Organizačnú struktúru a dôležité dokumenty si môžete pozrieť na stránke: banm.sk/normy

Dodatok_4_organizacnemu_poriadku
 


Prednosta miestneho úradu
Školský úrad
Oddelenie právne
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stavebný úrad
Oddelenie stratégie a investícií
Oddelenie financií a účtovníctva
Oddelenie sociálnych služieb
Oddelenie správy a majetku
Štátny fond rozvoja bývania
Matričný úrad
Oddelenie kultúry, športu a voľného času
Ochrana osobných údajov
Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 


Posledná aktualizácia: 22.04.2024 10:07
Hore
Hore
Hore