Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Miestny kontrolór

Miestny kontrolór mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Ing. Martin Böhm
kancelária č. 520/5. poschodie
telefón: 02/49 253 343, 02/44 258 430
e-mail: martin.bohm@banm.sk

Útvar miestneho kontrolóra:

Ing. Ján Dubravec
kancelária č. 519/5. poschodie
telefón: 02/44 258 435, 02/49 253 410
e-mail: jan.dubravec@banm.sk

JUDr. Zuzana Šiserová
kancelária č. 116/1. poschodie
telefón: 02/49 253 178
e-mail: umk.siserova@banm.sk

Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková
kancelária č. 520/5. poschodie
telefón: 02/49 253 210
e-mail: marianna.moravcova@banm.sk

Vymedzenie úloh a oprávnení :
A. v súlade so zákon SNR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:


§ 18d Rozsah kontrolnej činnosti
(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.16f)
(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha
a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa  tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje starosta v správnom konaní podľa § 27.

§ 18e Pravidlá kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje osobitný zákon.16a) Ďalšie podrobnosti o pravidlách kontrolnej činnosti môže ustanoviť obec uznesením.

§ 18f Úlohy hlavného kontrolóra
(1) Hlavný kontrolór
a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom,
( 2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom,
(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d,
(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

B. určené miestnym zastupiteľstvom
  • kontrola plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva
  • vedie evidenciu šťažností a petícií, vybavuje a sleduje ich vybavenie
  • podáva ročne správu miestnemu zastupiteľstvu o vybavení sťažností a petícií
  • je tajomníkom komisie pre nezlučiteľnosť funkcií pri miestnom zastupiteľstve
Plán kontrolnej činnosti
Správy z kontrolnej činnosti

 


Posledná aktualizácia: 14.04.2023 08:58
Hore
Hore
Hore