Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Dostavba krbu“, v rodinnom dome so súp. č. 13064, na pozemku par. č. 19016/14, na ulici Semilonská 5, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 15.10.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Attila Varga, rok narodenia: 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.10.2021 15.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Lucián Bihári, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.10.2021 15.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21283/2, katastrálne územie Nové Mesto (pri železničnej trati na Kukučínovej ul.) 15.10.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mária Kvardová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.10.2021 15.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mária Kvardová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.10.2021 15.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí o konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5.SC, Vajnorská 2“ 15.10.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A, Bratislava“, so súpisným číslom 11577, na pozemku parc. č. 11462/3, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 15.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„PD: Oprava uličnej fasády vrátane okien a konštrukcie pavlači BD“ na Grösslingova 57, súpisné číslo 2470, na pozemkoch parc. č. 8802, 8801 v katastrálnom území Staré Mesto 15.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - konanie na vydanie povolenia na odstránenie stavby s názvom „Rodinný dom“ evidovaný na liste vlastníctva LV č. 168, Lopenícka č. 7, súpis. č. 1186, pozemok parc. č. 18399 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.10.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu nebytového priestoru na Hálkovej 11 pre občianske združenie Tu sme s Vami ako prípad osobitného zreteľa 13.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu pozemku parcely registra "C" č. 7208/1 o výmere 94 m2 na ul.Jaskový rad, k. ú. Vinohrady pre Mgr. Máriu Cupákovú ako prípad osobitného zreteľa 13.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Juraj Kapiaš, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Štefan Posztos písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Pavlína Pilátová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Simona Myjavcová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Karolína Merašická, rok narodenia: 1984, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Lank, rok narodenia: 1992, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Bodišová, rok narodenia: 1978, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Soňa Gábrišová, rok narodenia: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 28.10.2021 13.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore