Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Ľubomír Mislovič, rok narodenia 1976, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.01.2018 25.01.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Nadstavba polyfunkčného objektu Škultétyho ulica v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 19.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 12 ks stromov, rastúcich na pozemkoch registra "C" KN parc. č. 13440/1, 13, 16, 63, 64, 65, 67, 68 a 13525/11, k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 23056/1, k. ú. Nové Mesto, na ulici Stará Vajnorská v Bratislave 18.01.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6922, k. ú. Vinohrady, na Bellovej ulici v Bratislave 18.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 13670/2, k. ú. Nové Mesto, na Tylovej ulici v Bratislave 18.01.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania stavby – nebytový priestor na bytový, Športová č. 7 – bytový dom, 6. nadzemné podlažie, nebytový priestor č. 12 - 902 , k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Búranie rodinného domu, Matúškova ulica v Bratislave, k. ú. Vinohrady 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Program odpadového hospodárstva Bratislavského kraja na roky 2016 - 2020 18.01.2018 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu užívania NP – skladového priestoru č. 3 v rodinnom dome na byt, Makovického 8, Bratislava, k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: OK_DÚ_Bratislava, Račianska 72 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: FTTH_BA_KBV_Strážna_GANSBERG_VILY, Strážna ul. v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: FTTH_BA_KBV_Strážna_GANSBERG_VILY, Strážna ul. v Bratislave k. ú. Nové Mesto 18.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Doposlanie opätovného oznámenie o začatí územného konania stavby „Zariadenie sociálnych služieb“ , pozemky parc.č. 5780/1,2/ a 5183/2,4,5,6 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave 18.01.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o obsahu podaného odvolania – Výzva účastníkom konania na vyjadrenie „Nadstavba bytového domu Kyjevská 1,3,5,7 v Bratislave“ 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Bytový dom – UNITAS, Šancová 55 – 57, Sanácia, obnova a zateplenie obvodového plášťa, so súpisným č. 3569, na pozemku parc.č. 11442, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 18.01.2018 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníkov konania k obsahu odvolania - východná a severovýchodná hranica areálu Istrochemu, prístupová komunikácia do administratívnej budovy Istrochemu, Nobelova ulica, juhozápadná a severozápadná hranica železničného telesa 18.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 12 ks stromov rastúcich na pozemkoch registra „C" KN parc. č. 13440/1, 13440/13, 13440/16, 13440/63, 13440/64, 13440/65, 13440/67, 13440/68 a 13525/11, k.ú. Nové Mesto na Nobelovej ul. 17.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Umiestnenie líniovej stavby " BA_Est-Žabí majer, 2. stavba, vývody 22kV – Kabelizácia 22kV vzdušných vedení VN 212 a VN 411" na Ceste mládeže, Kamzík, Laurotová, Neronetová, Horská v katastrálnych územiach Nové Mesto, Vinohrady, Rača v Bratislave 12.01.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového komplexu Nová Doba II“, na Vajnorskej ul. č. 48-62 v Bratislave so súpisným č. 1356 na pozemku parc. č. 11285/2 v katastrálnom území Nové Mesto 12.01.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore