Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Vladimír Ábel, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.04.2023 23.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Ahoj Briežky“ na pozemkoch parc. č. 4355/3 a 4355/10 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 23.03.2023 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb Halašova 20, vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku - technické zariadenie – veľkoplošná LED s príslušenstvom 23.03.2023
Stiahnuť súbor
Terézia Fábryová, rok narodenia: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 07.04.2023 23.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Patrik Kulov, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.04.2023 23.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ondrej Orvoš, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.04.2023 23.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Stacenko Anatolii, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 20.04.2023 23.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 12351/1, k. ú. Nové Mesto, Pluhová 918/15 v Bratislave 22.03.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného rozvoja a životného prostredia
Stiahnuť súbor
Ing. Jaroslav Čaniga, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.226 v úradných hodinách, do 06.04.2023 22.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy Boskovičova ulica, v termíne: 10.04.2023 - 10.06.2023, v čase: pondelok - sobota od 09.00 do 18.00 hod. z dôvodu: rekonštrukčné práce na plynovode 22.03.2023 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Roland Budovský, rok narodenia: 1975 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.04.2023 22.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Adriána Nemochovská, rok narodenia: 1970 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 05.04.2023 21.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Bedrich Graf, rok narodenia: 1972 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 05.04.2023 21.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Roščák, rok narodenia: 1980 písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 05.04.2023 21.03.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. _/2023 zo dňa 4.4.2023, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok „Športoviska Pionierska“ 21.03.2023 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
„Park Pod Kolibou – Stavebné úpravy v podzemnej garáži – vybudovanie deliacej priečky medzi parkovacími státiami P75 a P76“ na ul. Pod Vtáčnikom č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 a 26, k. ú. Vinohrady (+kolaudačné rozhodnutie) 21.03.2023 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť nájom nebytového priestoru o celkovej podlahovej ploche 203,7 m2, nachádzajúceho sa ul. Ovručská 5 občianskemu združeniu SME SPOLU na účel – dočasného komunitného centra pre rodiny s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou na Ukrajine 21.03.2023 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť prenájom nebytového priestoru (dielne) ul. Hálkova 11 v Bratislave o celkovej výmere podlahovej plochy 104,24 m2 pre nájomcu Havarijná služba Olivová s.r.o. za účelom využitia predmetných priestorov na prevádzkové a skladové účely 21.03.2023 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť prenájom časti nebytového priestoru stavby so súpisným číslom 1602 evidovanej na liste vlastníctva číslo 3749 pre nájomcu BADENTAL, s.r.o. za účelom prevádzkovania zubnej ambulancie 21.03.2023 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právnych služieb a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 20.03.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore