Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zápisnica z otvárania obálok RIADITEĽ Základnej školy s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava 27.06.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rezidencia Horizont Bratislava“ 27.06.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Vlárska“ 27.06.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás – VEĽKÝ VARAN/SLANEC“ 27.06.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu snázvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Račianska 71“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 3269, na ul. Račianska 1E 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu s názvom „LZE - FVE - SLOVUNIT-Sliačska s.r.o., Sliačska 1D, Bratislava“ - výstavba fotovoltaickej elektrárne na streche existujúceho objektu so súpisným číslom 10235, na ul. Sliačska 1/D 24.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Upovedomenie o pripojení podkladov zabezpečených z katastra nehnuteľností, Výzva na vyjadrenie kpodkladom pre vydanie rozhodnutia v konaní o povolení obnovy spojeného územného a stavebného konania “Rodinný dvojdom - 2RD“ 24.06.2022
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jan Kralovič, rok narodenia: 1951, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 07.07.2022 22.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania na umiestnenie líniovej stavby Názov stavby: “ FTTH BA KBV Podniková Bratislava“ 22.06.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Benjamin Angermayer, rok narodenia: 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.07.2022 21.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Veronika Zemanová, rok narodenia: 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.07.2022 21.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Terneniová, rok narodenia: 1995, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 06.07.2022 21.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie na stavbu „Rodinný dom RB-Koliba Záruby“ na ulici Záruby na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 18204/1, 18203/1, 18203/2, 18205, 18202/3 21.06.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín 20.06.2022 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Uzemné rozhodnutie na umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom „Optika Premac s.r.o., Stará Vajnorská 25,83102 Bratislava – Nové Mesto“ 20.06.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Ing. Anatolii Stacenko, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do16.07.2022 17.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michal Rigo, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 16.07.2022 17.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Martin Znachor, rok narodenia: 1977, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 02.07.2022 17.06.2022 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3ROZ“ na streche bytového domu so súp. č. 3189, na ul. Rozvodná č. 17, k. ú. Vinohrady 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia (modernizácia) technológie základňovej stanice B3MIK“ umiestnenej na streche bytového domu so súp. č. 1625, na ul. Mikovíniho č. 13-15, k. ú. Nové Mesto 16.06.2022 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore