Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 23056/69, k. ú. Nové Mesto, v lokalite ulice Cesta na Senec v Bratislave 11.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie VEDÚCEHO ODDELENIA SPRÁVY MAJETKU A VNÚTORNEJ SPRÁVY 10.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta VEDÚCEHO ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU 10.02.2020 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Olja Markuš-Peckovska, rok narodenia 1989, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.02.2020 10.02.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Úprava prevádzkového areálu AUTOPALACE, Vajnorská 178 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 10.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: OBYTNÝ SÚBOR 7 RD Jurská, Jurská a Pezinská ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 07.02.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Emília Gregorovičová, rok narodenia 1958, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 21.02.2020 06.02.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 4936/31, 4936/34, k. ú. Vinohrady, v lokalite Koliba - Vtáčnik v Bratislave 06.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12904, k. ú. Nové Mesto, na ulici Pri Dynamitke 6 v Bratislave 06.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13443/170, k. ú. Nové Mesto, na Odborárskej ulici v Bratislave 06.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Montáž plynového kotla pre byt č. 39“ v byte č. 39, na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Pri Bielom kríži 17 v Bratislave, súpis. č. 1149, na pozemku parc. č. 13165/2 v katastrálnom území Nové Mesto 06.02.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska – SO 010 Spevnené plochy a komunikácie“- samostatné objekty : SO 010A Komunikácie a parkoviská, SO 010B Chodníky a SO 010C Cyklotrasa, na pozemkoch parc. č. 13077/3, 13077/6, 13077/9, 13073/19, 13073/20, k.ú. Nové Mesto 06.02.2020 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebné povolenie: „Obnova bytového domu Sibírska 46 a 48“ na ulici Sibírska 46 a 48 v Bratislave, súpis. č. 1617 na pozemkoch parc. č. 11779/1, 11779/2 a 11779/9 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 06.02.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti územného plánovania 05.02.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18663/16 v k. ú. Vinohrady (Ulica Koziarka v Bratislave) 05.02.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu na Šancovej 102, súpisné číslo 3562, na pozemku parc. č. 10399/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.02.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
“ Polyfunkčný bytový dom Račianska“, na pozemku parc. č.13077/3, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 05.02.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy 31.01.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 29 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13525/11, 13440/65, 13440/63, 13525/1 a 13525/17 v k. ú. Nové Mesto (Nobelova ulica v Bratislave) 31.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Kaderníctvo – salón krásy“ v nebytovom priestore (bývalý Športservis) v bytovom dome na Vajnorskej ulici č. 28, súpisné číslo 1351, na pozemku parc. č. 11304/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 30.01.2020 Oznámenie o začatí konania o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore