Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Miroslav Špaček, rok narodenia 1945, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 16.03.2018 28.03.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 22.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok tržnice v objekte Tržnica, Šancová 112, Bratislava 22.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. DD 16/2017, dátum konania dražby 06.04.2018, o 10:30 hod., miesto konania: v salóniku reštaurácie ARTIN, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra 22.03.2018 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 140 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13434/4 a 13434/2, k. ú. Nové Mesto, na Podnikovej ulici v Bratislave 22.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Adam Salay, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.04.2018 22.03.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Kovács, rok narodenia 1964 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.04.2018 22.03.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zdenko Čajkovský, rok narodenia 1973 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.04.2018 22.03.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zuzana Crocker, rok narodenia 1975 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 06.04.2018 22.03.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v OC FreshMarket, Rožňavská 1 A, 831 04 Bratislava 22.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. /2018 zo dňa ... 2018 o úhrade za poskytovanie sociálnej služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa, ktorého zriaďovateľom je MČ BNM 21.03.2018 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Domy Kramáre“ – prestavba, dostavba a nadstavba objektov A+B, Jelšova, Uhrová ul. na pozemkoch parc. č. 5783/13, 5787/1, 5787/3, 5787/9, 5787/10, 5787/11, 5787/12, 5787/13, 5785/1, 5785/2, 5786/3, 5786/4, 5786/5, 5701/110, 5701/122, k. ú. Vinohrady 21.03.2018 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Administratívne priestory na zdravotnícke zariadenie – zmena účelu využitia stavby, POLUS Tower I, Vajnorská č. 100/A, 13. NP, k. ú. Nové Mesto 21.03.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekreačný objekt, Malý Varan v Bratislave, k.ú. Vinohrady 21.03.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 13 ks topoľov čiernych pyramidálnych, rastúcich na pozemku reg. "C" KN p.č. 12205/1 a 12205/3 v k.ú. Nové Mesto 21.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Calais consult s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 528 Adresát si môže písomnosť prevziať do 04.04.2018 20.03.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Rezidencia MEDICI“, Vlárska ul., parc. č. CKN 19470/341, 19470/342, 19470/249; parc. č. CKN 19470/1, 19470/71, 19470/8, 22306/1 (tech.+dopr. infraštruktúra), katastrálne územie Vinohrady 20.03.2018 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova bytového domu Bartoškova 4, Športová 1 v Bratislave“, súp.č. 126 a 118 na pozemku parc.č. 11299/4, 11299/7 v katastrálnom území Nové Mesto 20.03.2018 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks ihličnatých drevín, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6227, v kat. ú. Vinohrady na Vidlicovej ulici v Bratislave 20.03.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenia o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13066/27, k. ú. Vinohrady, vo dvore bytového domu na Varšavskej ul. č. 24 v Bratislave 20.03.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Normy
Všeobecne záväzné nariadenia
Zverejňovanie faktúr, objednávok, zmlúv
Pripomienkovanie
EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov
Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore