Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zverejnenie návrhu na začatie stavebného konania po vydanom územnom rozhodnutí pre stavbu: „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMÁŠIKOVA ULICA – BRATISLAVA - NOVÉ MESTO“ 25.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"FO_BA_Hrdličkova_1394BR", charakter stavby: líniová stavba – optické pripojenie, k. ú. Vinohrady v Bratislave 25.03.2021 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
OBNOVA A DOSTAVBA ČASTI AREÁLU PALMA – stanovisko k doplňujúcim informáciám 24.03.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stromová, UO00081, 2022“ na uliciach Klenová, Na Revíne, Magurská, Bárdošova, Vlárska, Uhrova, Stromová, Ladzianského, Ladislava Dérera, Gouthova v Bratislave, k. ú. Vinohrady 24.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 01 Komunikácie a spevnené plochy“ napojenie na Lopúchovú ulicu v Bratislave v rámci stavby „Príprava územia pre individuálnu bytovú výstavbu (RD)“, na pozemku parc. č. 6712/49, 6712/169, 6712/173, 6712/187, k. ú. Vinohrady 24.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dagmar Čierna, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dverí 6 v termíne do 08.04.2021 24.03.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu 24.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
“SANOM – neurorehabilitačná klinika“ Časť:SO 12 - Vonkajšie areálové osvetlenie, SO 14 - Kontajnery, parc. čísla 13440/l, 16, 63, 67, 64, 65, 68, 12, 13525/l, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Dom Varšavská“ bytový dom, 3 parkovacie stojiská na pozemku parc. č.13061/2, prípojky na inžinierske siete a inžinierske stavby aj na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1-3“ na ulici Plzenská 1-3 v Bratislave, súpis. č. 16 na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 22.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene návrhu – trasa kanalizácie, Určenie lehoty pre prihlásených účastníkov konania „Polyfunkčný objekt Zátišie 12, Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto 22.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov a 12 m2 kríkového porastu rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/24 v k. ú. Nové Mesto (Junácka ulica v Bratislave) 22.03.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12898 v k. ú. Nové Mesto (Varšavská ulica v Bratislave) 18.03.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18202/1 v k. ú. Vinohrady (Čremchová ulica v Bratislave) 18.03.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu o povolení stavby "Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda" 18.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“, so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 18.03.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1, 3, 5, 7 Bratislava“ v lokalite Ostredky, so súp. č. 3251, na pozemkoch parc. č. 15671/13, 15671/12, 15671/11 a 15671/100 v katastrálnom území Ružinov 18.03.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ na pozemku parc. č. 5930/14 a odstavných státí na pozemku parc. č. 5390/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.03.2021 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom “Optická prípojka Grand Koliba “, katastrálne územie Nové Mesto 17.03.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc. č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 17.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore