Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Rozhodnutie - „Rodinný dom a oplotenie“ na pozemku parc. č. 4690/3 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 29.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní územného konania o umiestnení stavby s názvom "Bytový dom Vila Magurská " 29.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu Pluhová 12“, na pozemku parc. č. 12451, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 29.06.2021 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - “SANOM – neurorehabilitačná klinika“, členenie Stavby: SO 12 - Vonkajšie areálové osvetlenie SO 14 - Kontajnery, na pozemkoch parcely č. 13440/1, 16, 63, 67, 64, 65, 68, 12, 13525/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 29.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonfigurácia telekomunikačného zariadenia na existujúcej základňovej stanici GSM LTE siete Orange Slovensko a.s. na streche bytového domu so súpisným číslom 1623, na ul. Mikovíniho 7, na pozemku reg. „C“ KN parc. č. 11917/1, v k. ú. Nové Mesto 29.06.2021 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
EKO-podnik verejnoprospešných služieb vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru o výmere 526,80 m2 v objekte Mestskej tržnice, na ulici Šancová 112 28.06.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Územné rozhodnutie na umiestnenie stavby s názvom "Polyfunkčný objekt Zátišie 12, Bratislava", k. ú. Nové Mesto 24.06.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Výmena výťahov bytového domu“ na Račianskej ulici č. 79 v Bratislave, súpisné číslo 1526, na pozemku parc. č.12142/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 23.06.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dodatočné povolenie stavby výťahu a vstupu do obytného domu na Pluhovej ulici 12 v Bratislave na pozemku parc. 12451, katastrálne územie Nové Mesto 23.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zamietnutie návrhu na vydanie územného rozhodnutia na stavbu „Rezidencia ELANIUS“ na ulici Pod Vachmajstrom, na pozemkoch parc. č. 6712/61, 4975/7, 6712/57, 6712/59, 6712/60 a 4975/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 23.06.2021 Zamietnutie návrhu
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 06 NN káblové vedenie“ na pozemkoch parc.č. 6712/49, 6712/57-60, 6712/69, 6712/72, 6712/166-183, 6712/187 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 22.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Manažér pre eurofondy 22.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia správy majetku a vnútornej správy 22.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník oddelenia školstva 22.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 22 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Račianska 79, súpisné č. 1526, postavenom na pozemku parc. č. 12142/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 22.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Žiadosť o predĺženie lehoty na doplnenie dokladov - odpoveď: zrealizovanej nadstavby na plochej streche objektu, na pozemku parc. č. 4966/11, na Bellovej ulici č. 2K, v katastrálnom území Vinohrady 22.06.2021 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v lokalite Vajnorskej ulice, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.06.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 302 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie nového termínu ústneho prerokovania návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 22.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá opatrovateľku/opatrovateľa terénnej opatrovateľskej služby 18.06.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore