Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Prestavba jestvujúceho podkrovia obytného domu na 2 bytové jednotky - Pri starej prachárni 8, súpis.č. 10636, na pozemkoch reg.KN-C parc.č. 11266 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 27.11.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu Škultétyho 10-18, Kukučínova 2-4, Bratislava“, na Škultétyho a Kukučínovej ul. v Bratislave, na pozemku parc. č.11404, 11402 v katastrálnom území Nové Mesto 26.11.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia objektu – Polyfunkčný objekt“ na Kominárskej ulici, na pozemkoch parc. č. 11462/1, 11462/5 a 11462/43 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 26.11.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere: “ Nobelova “ 26.11.2019 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu drobnej stavby: „Oprava a doplnenie zábradlia plotu“ bytového domu na ulici Frankovská 1, 1/A, 1/B, 1/C, 1/D, 1/E, 1/F, a 1/G, súpisné číslo 13162, na pozemkoch parc. č. 4848/2, 4853/4, 4855 a 4854/5, v k. ú. Vinohrady 26.11.2019 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o spôsobe bezúročného splácania ceny prevádzaných bytov, ateliérov a pozemkov vo vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto 25.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 10403/2 nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto a to občianskemu združeniu Odyseus, o.z. 25.11.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebyt priestoru č. 905 nachádzajúcom sa v BD, súp. č. 1530 na Račianskej ul. 97 ako aj nebyt. priestoru č. 903 nachádzajúcom sa v suteréne bytového domu, súp. č 1378 na Teplickej ul. 19 25.11.2019 Návrh na schválenie prípadu osobitného zreteľa
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Odborný referent v oblasti územného plánovania 25.11.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel - parkovacia politika v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 25.11.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na roky 2020 - 2022 22.11.2019 Návrh rozpočtu MČ BNM
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Riazanská 75 prenajať časti priestorov v stavbe so súpisným číslom 672 postavenej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12204/1, okres: Bratislava III, k. ú. Nové Mesto za účelom prevádzkovania Súkromnej strednej odbornej školy „HOST“ 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6003/11 v k. ú. Vinohrady (Bardošova ulica v Bratislave) 22.11.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rodinné domy Vinohradis,“ na pozemkoch parc. č. 4860, 4861, 4862, 4863 v kat. úz. Vinohrady, na Tupého ul. v Bratislave 22.11.2019 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova spoločných častí bytového domu – oprava a náter fasády“ bytového domu so súpisným číslom 2870 na ul. Jelšová č. 9 v Bratislave, na pozemku parc. č. 5489/1, v katastrálnom území Vinohrady 22.11.2019 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku C-KN, parc. č. 15115/116, katastrálne územie Nové Mesto, Vajnorská ulica 22.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku reg. E-KN, parc. č. 15102/2 a 15113/2, katastrálne územie Nové Mesto, Za stanicou x Elektrárenská ul. v Bratislave 22.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc. č. 11903/1, katastrálne územie Nové Mesto, Račianske mýto 22.11.2019 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. č. 6095/6, ostatné plochy, o výmere 57 m2, v k.ú. Vinohrady, evidovaného na LV č. 6747, ako prípad hodný osobitného zreteľa v prospech p. Ježovej za kúpnu cenu vo výške 17.100 EUR 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemkov registra “C“ KN nachádzajúcich sa v k.ú. Vinohrady parc. č. 5675/6-zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, parc. č. 5675/1 záhrady o výmere 119 m2,v prospech manželov Mosných ako prípad hodný osob. zreteľa za kúpnu cenu 21.390 € 22.11.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore