Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie – zmena 1, na ul. V. Tegelhoffa 4, Bratislava“ časť stavby: SO 07.1 NFŠ Tréningové ihriská ZŠ Kalinčiakova – ihrisko s prírodnou trávou (tréningové ihrisko č. 2) 06.06.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 1 ks dreviny rastúcej na pozemku parc. č. 6775 v k. ú. Vinohrady, Bellova ulica v Bratislave 06.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o výrube 3 ks drevín rastúcich na pozemku parc. č. 21648/7 v k. ú. Vinohrady, Jahodová ulica v Bratislave 06.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN, p.č.23022/6 v k.ú. NM, LV č. 5567, za účelom užívania a prevádzkovania sociálneho zariadenia ŽST Nové Mesto pre Dopravný podnik a.s. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemkov registra "E" UO p. č. 13330/1, k. ú. NM, LV č. 5567 za účelom umiestnenia predajného stánku rýchleho občerstvenia na dobu určitú pre spoločnosť HE servis s.r.o. 06.06.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. .../2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 06.06.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Dom Varšavská,“ na ul. Varšavská, na pozemkoch parc. č. 13061/1, 2, 5 a 22063 v kat. území – Nové Mesto v Bratislave 05.06.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Povolenie na čiastočnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Jeséniova ulica (od Strážnej po Podkolibskú ulicu) v termíne: 03.06.2019 - 14.06.2019 v dĺžke 40,00 m 04.06.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Chatový objekt, Koziarka v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Francúzske okno,“ v byte č. 9, na 4. p. bytového domu so súp. č. 1512, na ul. Račianska č. 41 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11825/2, katastrálne územie – Nové Mesto 04.06.2019 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Patrik Cesnek, rok narodenia: 1974 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.06.2019 31.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1.“ Ide o líniovú stavbu vedenú cez ulice Budyšínska, Tehelná, Nova, Odbojárov, Šancová, Kutuzovova, Príkopova, Belehradská, Sadová, Mestská, Osadná, Vajnorská, Družstevná, Krížna, k. ú. Nové Mesto 30.05.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia strechy, Ormisova 5 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 30.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mai Dam Thi Ngoc, rok narodenie: 1987, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 13.06.2019 29.05.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať novovytvorené pozemky registra „C“ KN v k. ú. Nové Mesto parc. č. 12440/8, parc. č. 12440/9, parc. č. 12440/10 za účelom vybudovať a umiestniť výťahovú šachtu a vstup k bytovému domu na ul. Pluhovej 12 a 12 parkovacích miest 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer ZŠsMŠ Sibírska postúpiť práva z Nájomnej zmluvy za účelom zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti pre žiakov a zamestnancov na spoločnosť BADENTAL, s.r.o. 29.05.2019 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinný dom Zátišie – odstránenie stavby, Zátišie č. 39 Bratislave, k. ú. Nové Mesto 29.05.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Nové Mesto a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 29.05.2019 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 10 ks stromov a 6 ks krovitých porastov, rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 19470/26,19470/29,19470/30, 19465/44 a 19465/45 v kat. ú. Vinohrady v Bratislave na Vlárskej ulici 29.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o výrube 2 ks ihličnatých stromov, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22306/17, k. ú. Vinohrady v lokalite Vlárskej ul. v Bratislave 29.05.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore