Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného dom RD Száraz, Lombardiniho ulica č. 2, k. ú. Nové Mesto 05.12.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
NORTHLINE,spol. s.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava v kancelári č. 416 Adresát si môže písomnosť prevziať do 20.12.2017 05.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 3 ks stromov, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 5941/2 v kat. ú. Vinohrady 05.12.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odborný referent oddelenia sociálnych služieb 01.12.2017 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Nobelova 01.12.2017 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia nebytového priestoru, zmena polohy vstupu do priestoru úradu“ v nebytovom priestore č. 3-2 na prízemí bytového domu so súp. č. 10097 na Trnavskej ceste č. 7 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11250 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“ na so súpisným číslom 49, na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 01.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Alena Begányiová, rok narodenia 1979, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.12.2017 30.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Barnabás Bognár, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.12.2017 30.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Antónia Ružičková, rok narodenia 1993, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 15.12.2017 30.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SEO Gurus.r.o.., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529 Adresát si môže písomnosť prevziať do 15.12.2017 30.11.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o opakovanej dražbe Zn. 509/2017, dátum konania dražby 19.12.2017, o 12.2 hod., miesto konania: Dražobná spoločnosť,a.s., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 30.11.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Technická infraštruktúra Tomášikova v Bratislave k. ú. Nové Mesto 28.11.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"BA Nové Mesto, Vidlicová NNK " na pozemkoch parc. č. 21667, 6647/1, 6224 v registri KN C a na pozemku parc. č. 6194/14, v registri KN E, v katastrálnom území Vinohrady, na uliciach Vidlicovej a Cesta na Kamzík v Bratislave 28.11.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia objektu Vajnorská 21" na pozemkoch parc. č. 11355/2, 11355/19, 11355/20, 11355/21, 11355/23, 11355/24, 11355/25, 11355/26, 11355/27, 11355/28, 11355/29 a 11355/30 v katastrálnom území Nové Mesto 28.11.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať pozemky registra „C“ KN v katastrálnom území Nové Mesto: parc. č. 11276/20, parc. č. 11448/2, pre spoločnosť Bratislavská teplárenská, a.s. ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer k postúpeniu práv z Nájomnej zmluvy č. 2/2013 zo dňa 26.08.2013 v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prípad hodný osobitného zreteľa 28.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer výpožičky časti stavby so súpisným číslom 97 na pozemku parcelné číslo 11355/28, evidovanej na liste vlastníctva číslo 1290, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. Nové Mesto, v katastrálnom území Nové Mesto v prospech spoločnosti Central Zone s.r.o. 28.11.2017 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 6 ks stromov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 4970/1 v kat. ú. Vinohrady na Jeséniovej ul. v Bratislave 27.11.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 10 ks stromov a 1 ks kríkového porastu, rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11355/23 a 11355/24 v kat. ú. Nové Mesto na Vajnorskej ul. v Bratislave 27.11.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore