Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Obnova NTL plynovodov Bratislava 1_B1-Vinohrady Jaskový rad UO 00079“ na uliciach Uhrova, Cádrova, Chrasťová, Jaskový rad, Vančurová, Vidlicová, Matúškova, Na Pažiti, Brečtanová, k. ú. Vinohrady 25.03.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 19614/1, 19613/1 a reg. „E“ parc. č. 19238, 19609, katastrálne územie Vinohrady 25.03.2022 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prenájom časti administratívnej budove na ul. Hálkova 11 v Bratislave za účelom zabezpečenia dočasných priestorov pre Expozitúru Bratislava II. 25.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 8/2020 zo dňa 23.09.2020, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v objekte TRŽNICA na Šancovej ulici č. 112, Bratislava 24.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN MČ BNM, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 2/2016 zo dňa 14.06.2016, ktorým sa vydáva Trhový poriadok príležitostných trhov v prírodnom areáli Kuchajda, Bratislava 24.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu riaditeľ/ka EKO-podniku verejnoprospešných služieb vyhláseného dňa 20.09.2021 24.03.2022
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu doručovateľ/ka miestneho úradu 24.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA EKO-podnik verejnoprospešných služieb 23.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 23.03.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Nájom nebytového priestoru na Ovručskej 5 nájomcovi SME SPOLU o.z.na zriadenie dočasného komunitného centra pre rodiny s deťmi, ktoré utiekli pred vojnou v Ukrajine 23.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Nájom časti pozemku registra "C" KN parc. č. 5620/11 za účelom vybudovania 7 ks parkovacích miest pre žiadateľa K&K Real estate VI. s.r.o. 23.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Prenájom časti administratívnej budovy na ul. Hálkova 11 za účelom zabezpečenia dočasných priestorov pre Expozitúru Bratislava II. 23.03.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 22.03.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ 22.03.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Vstavba bytov do podkrovia“ bytového domu na Odborárskej ul. č. 38 a 40 v Bratislave, so súp. č. 1281 na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto 22.03.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o povolení zmeny dokončenej líniovej stavby miestneho rozvodu plynu s názvom: „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5.SC, Vajnorská 2“ 22.03.2022 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na ulici Nobelova č. 42 - 48A v Bratislave“ 22.03.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh VZN, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2021 zo dňa 16.11.2021 o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 21.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 21.03.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
“Optika Premac s.r.o., Stará vajnorská 25,83102 Bratislava – Nové Mesto“, miesto stavby parc.reg C č.: 23054/1, 23054/7, 23046/1, 23048/3, 23051/13, 23061, 23048/1, 23051/4 a parc. reg. E č. 4393/203, k. ú. Nové Mesto 17.03.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore