Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„4 byty – vstavba a nadstavba bytového domu“ so súpisným č. 10644, na pozemkoch parc. č. 11269 a 11263/2, v katastrálnom území Nové Mesto, na Kalinčiakovej ul. č. 13 v Bratislave 03.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k ohláseniu udržiavacích prác - „Oprava svetlíka“, na fasáde bytového domu so súpisným číslom 1638, na pozemkoch parc. č. 11796/3 a 11796/4, v katastrálnom území Nové Mesto, na Piešťanskej ul. č. 1 - 3 v Bratislave 03.10.2017 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Jelšová “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí územného konania o stavebnej uzávere “ Biely kríž “ 02.10.2017 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vyjadrenie účastníka konania k obsahu odvolania "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou na Chrasťovej ul." k. ú. Vinohrady - doposlanie oznámenia o začatí odvolacieho konania účastníkovi konania - Ing. Galvánek 29.09.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením "Rodinný dom s vodovodnou a NN prípojkou, žumpou" na Chrasťovej ul. k. ú. Vinohrady - doposlanie rozhodnutia účastníkom konania Ing. Čenčarík a Ing. Galvánek 29.09.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra ,,C“ KN č. 6060/3 v kat. ú. Vinohrady (druh pozemku „záhrada“) na ul. L. Dérera 29.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12577/1, k. ú. Nové Mesto, Lombardiniho ulica v Bratislave 27.09.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Za kasárňou č. 2, 831 03 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Sibírska č. 39, 831 02 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Odborárska č. 2, 831 02 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU Cádrova č. 23, 831 01 BRATISLAVA, s predpokladaným nástupom od 15. novembra 2017 27.09.2017 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Eco Power s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Radlinského 37, 817 89 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 11.10.2017 26.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
NORTHLINE, spol. s.r.o. písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenková 32, 850 00 Bratislava v kancelári č. 529. Adresát si môže písomnosť prevziať do 11.10.2017 26.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby 26.09.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Attila Marosi, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 11.10.2017 26.09.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č. 074/2017 dátum konania dražby 03.11.2017 o 10:15:00 hod., Miesto dražby: Salónik na 1.posch. Hotela Ambassador Hlavná 101. 040 01 Košice 26.09.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Búranie rodinného domu, Pluhová č. 64 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 25.09.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Novostavba rodinného dom PLUHOVÁ, Pluhová č. 64 v Bratislave k. ú. Nové Mesto 25.09.2017 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 679/6, k. ú. Vajnory, na Ochotníckej ulici v Bratislave 25.09.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore