Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.

 


Názov Dátum Druh Súbor
Attila Varga, rok narodenia: 1962, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, 4 poschodie, č. dv. 410a, v termíne do 15.02.2023 31.01.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
"Územný plán zóny Na Revíne“ 31.01.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Zástupca prednostu 30.01.2023 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dvojdom – 2RD“ v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 26.01.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o povolení obnovy územného konania: Bytový dom - ,,Rezidencia MEDICI" v k. ú. Vinohrady, Vlárska, Bratislava 24.01.2023 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Paula, písomnosť uložená na katastrálnom odbore Okresného úradu v Banskej Štiavnici, v termíne do 08.02.2023 24.01.2023 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Krahulčia 2020“ 24.01.2023 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Oznámenie výsledku štátneho stavebného dohľadu - stavba radových garáží na ulici J.C.Hronského, k. ú. Nové Mesto 21.01.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava- Nové Mesto (Ing. Ivan Drgoň) a nastúpení náhradníka poslanca: Mgr. Adam Markuš 20.01.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava- Nové Mesto (Ing. Jakub Mrva) a nastúpení náhradníka poslanca: Mgr. Darina Timková 20.01.2023 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Nové mesto na rok 2023 a viacročného rozpočtu 2023-2025 20.01.2023
Oddelenie financií a účtovníctva
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. X/2023 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 20.01.2023 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom - Ahoj Briežky“ na pozemku parc. č. 4351/15, 4351/38, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 19.01.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, k. ú. Vinohrady v Bratislave 19.01.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Stavebné úpravy v byte č. 63, Vajnorská 98e, Bratislava“ na pozemku parc. č. 15123/82, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 19.01.2023 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Podpivničená terasa“ na ulici Horná Vančurova 23 v Bratislave, na pozemku parc.č. 6679/9, 6697/10, 6679/11, katastrálne územie Vinohrady 19.01.2023 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia: „Obnova bytového domu Pri starej prachárni 16, Bratislava“ so súp. č. 133 na pozemku parc. č. 11276/22 v katastrálnom území Nové Mesto 18.01.2023 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Územného plánu zóny Horný Kramer 2020 16.01.2023 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a dopravy
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o skončení platnosti územného rozhodnutia o stavebnej uzávere „Biely kríž“ 13.01.2023 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie o zastavení územného konania o stavebnej uzávere “Mierová kolónia“ 13.01.2023 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore