Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
TROFIO a.s, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č.528 v úradných hodinách, do 24.11.202 09.11.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Helena Kratochvílova, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.219 v úradných hodinách, do 23.11.2021 08.11.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 302 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská“ v členení: 302.1 Vnútoareálové komunikácie a parkoviská, 302.3 Úprava Jurskej ulice v rámci stavby „Sídlo Innovatrics, Jurska ulica, Bratislava“ k. ú. Nové Mesto 02.11.2021 Stavebné povolenie
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inšpektor/ka verejného poriadku 02.11.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku 02.11.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 29.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením: „Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“ na Ďumbierskej ulici č. 3, k. ú. Vinohrady 26.10.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 26.10.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska č. 7,9,11“ v Bratislave na pozemkoch s parcelným číslom 11918/5, 11919/1 a 11919/2 na Sibírskej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dušan Vaško, rok narodenia: 1956, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.11.2021 25.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vajnorská ulica 25.10.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní nenávratného finančného príspevku na pobyt detí v súkromných materských školách 22.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 22.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v materskej škole a žiaka v školských zariadeniach zriadených mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto 22.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - povolenie na výrub 17 ks drevín cestnej zelene pri miestnej komunikácii III. triedy na ul. Legerského na pozemku parc. č. 22012/3, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 21.10.2021
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - povolenie na výrub 16 ks drevín klasifikovaných ako cestná zeleň na pozemkoch v k. ú. Nové Mesto (ul. Tagelhoffa, Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná, Budyšínska, Sibírska, Ursínyho, Šuňavcova) 21.10.2021
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
D-D Group s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, oddelenie exekúcie 2. v kancelárii č. 504 v úradných hodinách, do 05.11.2021 21.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia bytu č. 6 a č. 8, prístavba balkónov“ v bytovom dome na Klemensovej ul. č. 5A v Bratislave, so súp. č. 2516, na pozemku parc. č. 8841 v katastrálnom území Staré Mesto 20.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu T06B KE“ so súpisným č. 2753 na pozemkoch parc. č. 6083/3 a 6083/4 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie alebo užívanie reklamnej stavby na pozemku reg. C-KN, parc.č. 21968/75, katastrálne územie Nové Mesto 20.10.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore