Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
"BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ulici, na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 16.11.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Rodinný dom – novostavba“, na ulici Ahoj – Briežky, parcelné číslo 4351/7 v katastrálnom území Bratislava – Vinohrady 16.11.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v rozsahu TRASA III v lokalite Račianskej a Malokrasňanskej ulice v Bratislave 16.11.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vykonanie nápravy – výzva: stavebné práce v byte č.46/ 4. poschodie, bytového domu na ulici Piešťanská 7, parcelné číslo 11796/5, súpisné číslo 1639 v katastrálnom území Bratislava – Nové Mesto 12.11.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
V zmysle Metodického pokynu pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie článok 4 ods. 2 písm. a) Vás vyzývam na splnenie si povinnosti v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z., 12.11.2021
Organizačné oddelenie
V zmysle Metodického pokynu pri riešení odstránenia vozidiel, ktoré ohrozujú alebo poškodzujú životné prostredie článok 4 ods. 2 písm. a) Vás vyzývam na splnenie si povinnosti v zmysle § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z., 12.11.2021 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
IRRe s.r.o, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č.404 v úradných hodinách, do 26.11.202 11.11.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, DEPO Jurajov dvor“ 11.11.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie bytových domov Jelšová 3 a 5, Bratislava“, súpisné číslo 2867 a 2868, na pozemkoch parc. č. 5504 a 5502 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.11.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
TROFIO a.s, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, v kancelárii č.528 v úradných hodinách, do 24.11.202 09.11.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Helena Kratochvílova, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.219 v úradných hodinách, do 23.11.2021 08.11.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 302 Vnútroareálové komunikácie a parkoviská“ v členení: 302.1 Vnútoareálové komunikácie a parkoviská, 302.3 Úprava Jurskej ulice v rámci stavby „Sídlo Innovatrics, Jurska ulica, Bratislava“ k. ú. Nové Mesto 02.11.2021 Stavebné povolenie
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Inšpektor/ka verejného poriadku 02.11.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka oddelenia územného konania a stavebného poriadku 02.11.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Návrh na ôsmu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 29.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení zmeny stavby pred jej dokončením: „Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“ na Ďumbierskej ulici č. 3, k. ú. Vinohrady 26.10.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 26.10.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu a ostatné súvisiace práce Sibírska č. 7,9,11“ v Bratislave na pozemkoch s parcelným číslom 11918/5, 11919/1 a 11919/2 na Sibírskej ulici v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 25.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Dušan Vaško, rok narodenia: 1956, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 09.11.2021 25.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Bytový dom – Vajnorská ulica 25.10.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore