Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Rekonštrukcia podkrovia – vstavba bytu č.12“ v bytovom dome na Kalinčiakovej ulici č.7 v Bratislave, súpisné č. 10641, na pozemku parc. č. 11272 v katastrálnom území Nové Mesto 28.02.2022 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba elektroenergetického zariadenia „BA, Nové Mesto, Jurská ul., NNK“ v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 28.02.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o novom prejednaní územného konania na umiestnenie stavby „Bytový dom – Vila Magurská“, k. ú. Vinohrady 28.02.2022 Oprava zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Obnova bytového domu T06B KE“ na ul. L. Dérera č. 10 v Bratislave so súpisným č. 2753 na pozemkoch parc. č. 6083/3 a 6083/4 v katastrálnom území Vinohrady 25.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom s troma bytovými jednotkami Jaskový rad“, k. ú. Vinohrady 24.02.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zániku mandátu poslanca Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Nové Mesto (MUDr. Pavol Dubček) a oznámenie o nástupe náhradníka (Ing. Ľubomír KUZMA) 23.02.2022 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu inšpektor/ka verejného poriadku 23.02.2022 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody SO 01 Preústenie 22kV vedení“ v rozsahu TRASA III v lokalite Račianskej a Malokrasňanskej ulice, k. ú. Rača 22.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní územného konania o stavebnej uzávere “ Nobelova “ v novom prejednaní 21.02.2022 Oznámenie stavebnej uzávery
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BD Zátišie“, miesto stavby: pozemky parc. č.12781/2, prípojky na inžinierske siete, vjazd a výjazd aj na pozemku parc. č. 12780/1, kábel VN aj na pozemku parc. č. 22968/1, katastrálne územie Nové Mesto 21.02.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“, na pozemku parc. č. 6713/2, 6713/15-23, 6712/70 a 6712/157, katastrálne územie Vinohrady v Bratislave 21.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Komunitný plán sociálnych služieb mestskej časti Bratislava – Nové Mesto na roky 2022 – 2026 21.02.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „BA_Nové Mesto, Mandľovníková, NNK“ na Mandľovníkovej ul., na pozemku reg. KN „C“ parc. č. 22303 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 18.02.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Návrh na prvú zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na rok 2022 18.02.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Nájom pozemku – parcely registra „C“ č. 7208/1 o výmere 94 m2 zastavanej plochy a nádvoria nachádzajúcom sa na ul. Jaskový rad v k. ú. Vinohrady v Bratislave 18.02.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh VZN ktorým sa mení a dopĺňa VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 18.02.2022 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k. ú. Nové Mesto: Akad. sochár Juraj Čutek a Viera Čuteková 18.02.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k. ú. Nové Mesto: Akad. sochár Rastislav Trizma 18.02.2022 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - zmena stavby pred jej dokončením "Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia" na Ďumbierskej 3 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 17.02.2022 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavebná úprava, spojenie nebytových priestorov na parcele č.. 5554/22, 5750/28,42,43,44,45,46,47 v k. ú. Vinohrady, na Stromovej ulici č. 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52, v Bratislave 17.02.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore