Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Referát územného plánovania

 • informuje verejnosť o zámeroch v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov a súčasne vydáva stanoviská ako dotknutá obec;
 • vydáva osvedčenia na výstavbu sústavy tepelných zariadení alebo jej časti v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z.

ako orgán územného plánovania:

 • obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu na území mestskej časti;
 • obstaráva územnoplánovacie podklady: územné generely, urbanistické, urbanisticko – dopravné a urbanisticko – architektonické štúdie na vybrané územia a lokality;
 • vydáva územnoplánovacie informácie;
 • vydáva vyjadrenia/územnoplánovacie informácie pre účely Okresného úradu Bratislava - Pozemkový a lesný odbor.
 • vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti
Ing. arch. Ildikó Gunárová - vedúca referátu
kancelária č. 318/3. poschodie
telefón: 02/49 253 318
e-mail: ildiko.gunarova@banm.sk

Odborní referenti v oblasti územného plánovania a stavebnej činnosti:

Ing. arch. Tatiana Pifková
kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 373
e-mail: tatiana.pifkova@banm.sk

Ing. arch. Veronika Volková
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 324
e-mail: veronika.volkova@banm.sk

Ing. Karin Grešová
kancelária č. 319/3. poschodie
telefón: 02/49 253 319
e-mail: karin.gresova@banm.sk

Ing. Adriana Luknárová
kancelária č. 319/3. poschodie
Telefón: 02/49 253 136
e-mail: adriana.luknarova@banm.sk

Ing. arch. Diana Hulejová
kancelária č. 320/3. poschodie
telefón: 02/49 253 245
e-mail: diana.hulejova@banm.sk

Ing. Zuzana Zbončáková
kancelária č. 321/3. poschodie
telefón: 02/49 253 361
e-mail: zuzana.zboncakova@banm.sk

ako špeciálny stavebný úrad v oblasti štátnej vodnej správy:

 • vydáva stavebné povolenia a kolaudačné povolenia na vodné stavby pre individuálne zásobovanie vodou – studne;
 • vydáva vyjadrenia k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy z hľadiska ochrany vodných pomerov;
 • vykonáva štátny vodoochranný dozor v rámci svojej pôsobnosti.
Mgr. Peter Kollárik - GIS koordinátor
kancelária č. 322/3. poschodie
telefón: 02/49 253 473
e-mail: peter.kollarik@banm.sk
 • zabezpečuje tvorbu geografického informačného systému (GIS) mestskej časti;
 • zabezpečuje spravovanie údajov v rastrovom a vektorovom tvare v rozsahu územia obce;
 • zabezpečuje tvorbu a spravovanie databáz;
 • zabezpečuje spracovanie a evidenciu informácií o území mestskej časti do GIS;
 • zabezpečuje podklady pre spracovanie internej dokumentácie, pre tvorbu koncepcií rozvoja a technického využitia územia mestskej časti;
 • zabezpečuje prevádzkovanie GIS (softvér), mimo zverejňovania na internetovej stránke mestskej časti;
 • zabezpečuje podporu užívateľov GIS v rámci miestneho úradu.


Posledná aktualizácia: 02.05.2024 13:44
Hore
Hore
Hore