Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradnú tabuľu nájdete aj v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 20.10.2017: “SO 10.1 – Dočasná upokojená komunikácia“, v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 03.11.2017: “SO 10.1 – Dočasná upokojená komunikácia“, v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Martin Masaryk, rok narodenia 1969, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.10.2017 11.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Michaela Čavajdová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 26.10.2017 11.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks listnatého stromu – javora mliečneho, rastúceho na pozemku registra ,,C,, KN č. 11700/19 v kat. ú. Nové Mesto, v areáli Kutuzovových kasární v Bratislave 11.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
"Bytový dom, Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 11.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny druhu hruška obyčajná, rastúcej na pozemku registra ,,C,, KN č. 5374/2 kat. ú. Vinohrady (druh pozemku „záhrady“) na Ďumbierskej ulici 11.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe Zn. 438/2017 dátum konania dražby 07.11.2017 o 10:00 hod., Miesto dražby: Dražobná spoločnosť, a.a., Zelinárska 6, 821 08 Bratislava 11.10.2017 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov - ohlásenie odstránenia nepovolenej reklamnej stavby na pozemku parc. č. 17090/1, katastrálne územie Nové Mesto, LV č. 1516, Bojnická ul. 11.10.2017
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Podmienky prenájmu: Sociálno-prevádzková stavba so súpisným číslom 7768 v Bratislave pri ul. Kalinčiakova postavená na pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a na pozemku „C“ KN parc. č. 11280/57 10.10.2017 Predaje a prenájmy majetku
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Martin Masaryk, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2017 10.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Vladimír Filipek, rok narodenia 1965, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2017 10.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Ing. Juraj GAZDA, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2017 10.10.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. 13066/1, k. ú. Nové Mesto na Račianskej ulici v Bratislave 10.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 6 ks drevín rastúcich na pozemku registra „E“ UO s parc. č. 22399 v k. ú. Vinohrady na Magurskej ulici 10.10.2017 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Predĺženie povolenia na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Cádrova a Černicová ulica v Bratislave, mestská časť Bratislava-Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov do 15.11.2017 09.10.2017
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
"Rodinný dom" na pozemkoch parc. č. 6322/3, 6322/4, 6323/2, 6323/3, 21669/5, 6323/8 a 6323/9 v katastrálnom území Vinohrady, na Vidlicovej ul. v Bratislave 09.10.2017 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prestavba podkrovia bytového domu“ na Vajnorskej 49-51 v Bratislave, na pozemku parc. č. 12212 v katastrálnom území Nové Mesto 09.10.2017 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom" na pozemkoch parc. č. 12272/1,/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Riazanskej ulici v Bratislave 09.10.2017 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" BA Nové Mesto, Frankovská VNK " na pozem. parc. č. 4793/1, 22296/2, 4431/6,4431/5, 4800/13, 4800/14, 4800/15, 4800/7 v registri KN C a na pozemkoch parc. č. 17852, 17853/1, 17854/1 a 22296/2 v registri KN E, v k.ú. Vinohrady, Sliačska a Frankovská ul. 09.10.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore