Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia RD Svätovojtešská 37 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 14.10.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 11326/1 v k. ú. Nové Mesto (Plzenská ulica v Bratislave) z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu danej dreviny 11.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o predĺženie lehoty na vykonanie výrubu a termínu na realizáciu náhradnej výsadby stanovených v rozhodnutí č. 2697/1158/2018/ZP/KMEA zo dňa 29.01.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.02.2018 10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 27 ks drevín, rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 13525/1, 13513/3 a 13527 v k. ú. Nové Mesto v parku na Nobelovej ulici v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Povolenie na úplnú uzávierku miestnej komunikácie III. triedy Deviata ulica (v úseku od Desiatej po Dvanástu ulicu) v Bratislave, mestská časť Bratislava - Nové Mesto z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne 16.10.2019 - 15.11.2019 rozsah v dĺžke 56 m 10.10.2019
Oddelenie výstavby a investícií
Stiahnuť súbor
„Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ na pozemku parc. č. 4886/2, 4866/48, 4859/1, 4897/3, 4897/2, 4846, 4858,4824/1,v katastrálnom území Vinohrady 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 211.5.2 Predĺženie trasy vonkajšieho osvetlenia (verejné) a SO 211.5.3 Predĺženie trasy slaboprúdových rozvodov“, ktoré sú súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA“ 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 211 Obslužná komunikácia“, je súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete“ GRAND KOLIBA“ 10.10.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu„ na pozemkoch parc. č. 11570 v katastrálnom území Nové Mesto na ulici Mestskej 2,4,6, Sadovej 1, Vajnorskej 27,29,31, Tehelne 2 v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22773/1, k. ú. Nové Mesto, na ulici Za Kasárňou v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Odstránenie stavby „nebytovej budovy“ na pozemku parc. č. 12082/1, v katastrálnom území Nové Mesto, na rohu Račianskej a Pionierskej ulici v Bratislave 10.10.2019 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Prístrešok a oplotenie na pozemku na parc.č. 6128/54 na Guothovej ul. v katastrálnom území Vinohrady, Bratislava 10.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pergola pri bazéne, Bratislava-Slanec – na pozemkoch parc.č. 4439/6 a 4439/10 na Burgundskej ul.č. 1/A, súpisné č. 13423 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.10.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
,,Novostavba rodinného domu“ na Kĺzavej ul., na pozemkoch parc. č. 19386/1, 19387/1 reg. „C“ (prípojky inžinierskych sietí na pozemkoch parc. č. 19387/1, 22304/1) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 10.10.2019 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Daniel Peter, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Antón Janák, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Petro Voskobiinyk, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
GENESYS SK, s.r.o., písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava, Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava, v kancelárii č.213 termíne do 25.10.2019 10.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Aleksandar Ivanič, rok narodenia: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 24.10.2019 09.10.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa EKO-podniku VPS 08.10.2019 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore