Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o doplnení projektovej dokumentácie 11.05.2022 Stanovisko
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania pre stavbu „Bytový dom – Pod Vinohradmi“ 11.05.2022 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania 09.05.2022 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rodinný dom Jaskový rad na pozemku reg. C-KN parc.č. 6280/2, k. ú. Vinohrady 06.05.2022 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 22566/1 a 22566/2 v k. ú. Nové Mesto na Matičnej č.4 v Bratislave 06.05.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zákaz predaja alkoholických nápojov vo vymedzenom území mestskej časti v termíne od 12.00 hod. dňa 08. mája 2022 do 05.00 hod. dňa 09. mája 2022 05.05.2022 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Referent/ka rozpočtu a referent/ka miestneho poplatku za rozvoj 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Doručovateľ miestneho úradu 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Matrikár/matrikárka 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - Stavebné úpravy, spojenie nebytových priestorov v bytovom dome, súpisného čísla 10482, na Stromovej ulici č. 34,36,38,40,42,44,46,48,50,52 v Bratislave, k. ú. Vinohrady 04.05.2022 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„BD Zátišie“, na pozemku parc. reg. C č. 12781/2, prípojky na inžinierske siete, vjazd a výjazd aj na pozemku parc. č. 12780/1, kábel VN aj na pozemku parc. č. 22968/1 k. ú. Nové Mesto v Bratislave 04.05.2022 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„LAKESIDE PARK 03“ 04.05.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom, Podniková ulica“ na pozemku pare. č. 13434/4, 13422, 13441, 13531, 13420, 13433, 13442/33, 13433/1, :/7, :/8, :/15, 13434/2, 13435/1, 13442/24 v k. ú. Nové Mesto 04.05.2022 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica zo stretnutia Výberovej komisie na pozíciu riaditeľ/riaditeľka EKO-podniku verejnoprospešných služieb dňa 25.04.2022 o 16:00 hod. 04.05.2022 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom - Vila Magurská“ medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská v Bratislave, na pozemku parc. č. 5620/11, 5643, 5644/1, 5647/23, 21656, 22399/1 (reg. E-KN parc. č. 22399) v kat. úz. Vinohrady 26.04.2022 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zápisnica z otvárania obálok vedúca/i referátu správy budov 26.04.2022
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z otvárania obálok vedúca/i referátu obslužných činností 26.04.2022
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Územný plán zóny Podhorský pás – KOZIARKA“ 26.04.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších zmien a doplnkov, zmeny a doplnky 08“ 26.04.2022 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Jahodová 15 v Bratislave“ 26.04.2022 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore