Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Asistent na úseku administratívy pre sociálne oddelenie 14.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Organizačno- administratívny pracovník a pracovník pre upratovanie v dennom centre Račianska 14.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu Referent sociálnych vecí a bytovej politiky 14.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie Vedúci úseku denných a komunitných centier 14.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Ohlásenie odstránenia drobnej stavby: „RR bod Tesco Žabka Bratislava BA_Zabka“ na streche bytového domu so súpisným číslom 13593, na ul. Svätovavrinecká 2, 2A, 2B 14.03.2023 Ohlásenie drobnej stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy Vidlicová ulica v Bratislave od 12.03.2023 - 15.05.2023, rekonštrukčné práce na plynovode 13.03.2023
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Úplná uzávierka miestnej cesty III. triedy Černicová ulica v Bratislave od 15.03.2023 - 15.05.2023, rekonštrukčné práce na plynovode 13.03.2023 Povolenie
Oddelenie investícií a dopravy
Stiahnuť súbor
Zaslanie spisového materiálu: „SO 04 – Účelové komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Rodinné domy Y“ na pozemkoch reg. „C“ parc. č. 6713/2, 6713/15-24, 6712/70 a 6712/157, k. ú. Vinohrady v Bratislave 13.03.2023
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 19 ks drevín a 6 kríkových skupín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 15120/1, 12780/176, k. ú. Nové Mesto, na Tomášikovej a Vajnorskej ulici v Bratislave 10.03.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu VZN o záväzných častiach Územného plánu zóny Podhorský pás 10.03.2023
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 6606/14 v k. ú. Vinohrady (Suchá ulica v Bratislave) 10.03.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Revitalizácia spevnených plôch – vnútroblok Kyjevská / Ovručská“, na pozemku reg. „C“ parc. č. 12050/9, katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 10.03.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Račianska“, k. ú. Nové Mesto 09.03.2023 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „E“ UO parcela č. 1307/3 v k. ú. Ružinov (Varínska ulica v Bratislave) 09.03.2023 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
„Nadstavba bytového domu, Ovručská 2, 4“ na pozemku parc. reg. C č. 11806/1, 11806/2, 11787/6 08.03.2023 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zaslanie spisového materiálu:„Rodinný dvojdom – 2RD“ – dva rodinné domy, príjazdová komunikácia a spevnené plochy, prípojky a oplotenie na pozemkoch parcelné č. 4791/1, 4791/2, 4791/3, 4792/2, 4792/7, 4789/2, 4789/3 a 4793/9 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 07.03.2023 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba oddelenia MR + operačnej sály“ na Klenovej ul. č. 1, na pozemkoch parc. č. 19465/1, 19465/4, 19470/88, 19470/339, 19477/9 a 19477/18 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 07.03.2023 Predĺženie stavebného povolenia
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženie platnosti Rozhodnutia MČ Bratislava-Nové Mesto zn.: 17853/3578/2021/ZP/CHOO zo dňa 19.05.2021 07.03.2023 Oznámenie o zmene a predĺžení platnosti rozhodnutia
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľka, zdravotná sestra do Zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (Detské jasle) 07.03.2023 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu zóny Nobelova 06.03.2023
Oddelenie územného plánovania, životného prostredia a verejného poriadku
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore