Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Modernizácia železničného uzla Bratislava – vetva ZÁPAD 05.08.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„SO 06 Dopravné komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a stanovište kontajnerov“, v rámci stavby „Nové Vinice", k. ú. Nové Mesto v Bratislave 03.08.2021 Stavebné povolenie
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný bytový dom Račianska“ na Račianskej ulici, na pozemku parc. č. 13077/3 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia a prístavba rodinného domu“ na Svätovojtešskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 22517/1, 22517/2 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Škultétyho, 2.fáza, zmena PH na Polyfunkčný objekt B10“, miesto: Škultétyho, Račianska ulica, Bratislava, katastrálne územie Nové Mesto 02.08.2021 Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pre dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Výzva na predloženie dokladov: 1 ks reklamnej stavby bez označenia, s reklamnou plochou s odkazom na LUBICA,s.r.o., na pozemku reg. E-KN, parc. č. 4770/1, k. ú. Nové Mesto, v zeleni pri chodníku ul. Cesta na Senec pri odbočke ul. Stará Vajnorská 29.07.2021 Ohlásenie odstránenia reklamnej stavby neznámeho vlastníka - hlavné mesto SR Bratislava
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie stavby s názvom " Bytový dom, Pod strážami ", na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94, k. ú. Vinohrady v Bratislave 28.07.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stavba so súpisným číslom 7768 postavená na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 11280/46 a parc. č. 11280/57, okres: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, list vlastníctva číslo 5148, katastrálne územie Nové Mesto 27.07.2021 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu na pozemkoch reg. C-KN parc.č. 22566/1 a 22566/2 v katastrálnom území Nové Mesto na Matičnej č.4 v Bratislave 26.07.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „POLYFUNKČNÝ OBJEKT TOMAŠÍKOVA ULICA – BRATISLAVA – NOVÉ MESTO“, Stavebné objekty: SO 202, SO 501, SO 501.1, na ulici Tomášikova v Bratislave, na pozemku parc. č. 15115/7 a pozemku E-KN parc. č. 15115/3 v k. ú. Nové Mesto v Bratislava 22.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 138 na 10.posch., v bytovom dome na ulici Ladislava Dérera, súpisné číslo 2750, na pozemku parc. č. 6091/12 a 6091/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 20.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Rekonštrukcia Bárdošovej ulice, II. etapa – SO 01 – Komunikácie “ v Bratislave, na pozemku parc. č. 21663/2, 21663/1, 6003/7, 6003/16, katastrálne územie Vinohrady 20.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „SO 10 Spevnené plochy“, v rámci stavby „Obytný súbor 6 RD Jurská“ na Jurskej ulici v Bratislave, na pozemku parc. č. 13410/1, /8, /9, /10, katastrálne územie Nové Mesto 20.07.2021 Stavebné povolenie
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu opatrovateľ/ka pre poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby 16.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT/KA MIESTNEHO POPLATKU ZA ROZVOJ 16.07.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Úplná a čiastočná uzávierka miestnej komunikácie III. triedy ul. Pri Starej prachárni v Bratislave, v termíne: 19. 07. 2021 - 15.11.2021 16.07.2021 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
„Vonkajšie zasklenie balkónového priestoru“, ktoré je súčasťou bytu č. 22 na 6. poschodí bytového domu so súpisným číslom 1519, na ul. Račianska č. 63, na pozemkoch parc. č. 11794/2 a 11794/3, v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 14.07.2021 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - stavebné úpravy v byte č. 16 na 1. poschodí v bytovom dome na ulici Tehelná č. 11 v Bratislave, súpisné č. 208, na pozemkoch parc. č. 11552/5, 11551/4, 11552/6, 11553/5, 11550/4 a 11550/13, v katastrálnom území Nové Mesto 14.07.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Obytný súbor Dolný Slanec - stavebné objekty SO205 - predĺženie komunikácie na Horskej ul., SO 206 - miestna komunikácia smer Horská-Račianska ul., k. ú. Rača v Bratislave 14.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Stavebné úpravy v byte“ v byte č. 269 na 3.posch.(podľa LV 4423), v bytovom dome na ulici Guothova, súpisné číslo 2758, na pozemku parc. č. 6090/2 a 6090/3 v k. ú. Vinohrady v Bratislave 13.07.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore