Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Dom Varšavská“ s prípojkami na IS a vonkajšími parkovacími miestami, na ul. Varšavská v Bratislave, na pozemkoch parc. C KN č. 13061/2, 13061/1, 13061/5, 22063 („E“ 22063) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 02.07.2019 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín cestnej zelene (6 ks stromov) pri miestnej komunikácii III. triedy ul. Viktora Tegelhoffa na pozemkoch parc. č. 15125 k. ú. Nové Mesto v Bratislave 01.07.2019
Stiahnuť súbor
„Obytný súbor Urban Residence - Promenáda, Račianska ul., Bratislava,“ časť stavby: SO 34.5.1 Prípojka NN pre objekt osvetlenie promenády a SO 35 Osvetlenie promenády, na pozemkoch parc. č. 11486/10, 30, 74 a 75 v k. ú. Nové Mesto 01.07.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Referent rozpočtu 28.06.2019 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti - zmena využitia: nová pobočka ČSOB a. s. v OC POLUS, POLUS CITY CENTER, Vajnorská ul. 100 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 28.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Oporný múr a terénne schody„ na pozemkoch parc. č.3734/1, 3734/2 v katastrálnom území Staré Mesto, na Pražskej ulici v Bratislave. Stavba je v tejto objektovej skladbe: SO 01 Oporný múr a terénne schody 28.06.2019 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Statická sanácia bytového domu Klenová č.9 v Bratislave“ na pozemkoch parc.č. 19470/189 Klenová ulica, Bratislava v katastrálnom území Vinohrady 28.06.2019 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks tuje riasnatej rastúcej na pozemkoch registra „E“ UO parc. č. 1-4770/4 v k. ú. Nové Mesto, na ulici Cesta na Senec v Bratislave 28.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Miroslav KADNÁR, rok narodenia: 1965 písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 12.07.2019 27.06.2019 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 72 ks drevín – k. ú. Petržalka 26.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe Zn. DD 0PSO051/19 dátum konania dražby 24.07.2019 o 10.00 hod., Miesto konania dražby: CONFERENCE ROOM 2 (KS2) na prízemí, PREMIUM business hotel Bratislava, Priekopy 20/A, 821 08 Bratislava 26.06.2019 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich na pozemkoch parc. č. 5440/26, 50, 51, 68, 72 v k. ú. Vinohrady, Stromová ulica v Bratislave 26.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„SO 05 Areálové komunikácie a parkoviská a SO 06 Prístupová komunikácia“ v rámci stavby „Verejný skladový objekt SELFSTORAGE“ na Turbinovej ulici v Bratislave, na pozemku parc.č.13664/141, /142. /143, /200, /201, /43, /50, 13665/4, k. ú. Nové Mesto 25.06.2019 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Prístavba skladu a oplotenia od železničnej vlečky a od cesty“ v areáli na Turbínovej ul. č. 1 v Bratislave, súp.č. 3479, na pozemku parc. č. 13664/19, 13664/91 v katastrálnom území Nové Mesto 24.06.2019 Dodatočné stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania o vydanie súhlasu na výrub 24 ks stromov a 1 ks krovitého porastu, rastúcich na pozemkoch parcely registra „C“ KN č. 13410/1, 13410/8, 13410/9 a 13410/10 v kat. ú. Nové Mesto v Bratislave na Jurskej ulici 24.06.2019 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: FTTH_BA_KBV_Nobelova_1, Nobelova, Odborárska ul. v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 24.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: BA_STARÁ VAJNORSKÁ_BJOERN_VN_TS, Stará Vajnorská v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 24.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia plynovodov – Kramáre“ - líniová stavba vedená cez ulice Limbová, Magurská, Bárdošova, L.Dérera v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 24.06.2019 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán hl. mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení neskorších predpisov a doplnkov - Zmeny a doplnky 06 18.06.2019
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena účelu využitia priestorov, Administratívna budova, Hattalova č. 12A, 1. posch., miestnosť č. 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 18.06.2019 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore