Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Zateplenie administratívnej budovy na Vajnorskej ulici č. 47, súp. č. 1316 na pozemku parc. č. 12211/4 (administratívna budova) a súp. č. 13628 na pozemku parc. č. 12211/40 (odovzdávacia stanica tepla) v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 24.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerušení konania: Novostavba bytovej budovy s 15 BJ Mierová kolónia, Olbrachtova, Bratislava 22.04.2020 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Predĺženie platnosti stavebného povolenia: „SO 3.1 – Komunikácie, chodník, spevnené plochy a cyklistická trasa“ v rámci stavby „Obchodné centrum MATRIX MALL“ na ulici Magnetová – Vajnorská v Bratislave 22.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena v užívaní spoločného nebytového priestoru (bývalý Športservis) na 1. PP bytového domu na Vajnorskej ulici č. 28, na pozemku parc. č. 11304/3 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave na nový účel „Kaderníctvo – salón krásy a starostlivosti o ľudské telo“ 22.04.2020 Rozhodnutie o zmene v užívaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oprava rozhodnutia na stavbu „Nadstavba bytového domu Vajnorská 69 - 73“ na pozemku parc. č. 12288, kat. úz. Nové Mesto 21.04.2020
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Údržba na časti rozvodov ústredného vykurovania v byte č. 6 na Ovručskej č. 4 21.04.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 11.1 Spevnené plochy, SO 11.1.1. Rampa, SO 11.1.2 Spevnené plochy A+B, SO 11.1.3 Spevnené plochy C, SO 11.1.4 Spevnené plochy D, SO 11.2 Exteriérové parkovanie a prekládka jestvujúceho chodníka, SO 13 Cyklochodník 21.04.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Špeciálny stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 7126 v k. ú. Vinohrady (Tupého ulica v Bratislave) 15.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rodinné domy Sliačska č. 9 Bratislava, k. ú. Vinohrady 08.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Suchá 4“ na Suchej ulici č. 4, súpisné číslo 1884, na pozemku parc. č. 6688/2 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 06.04.2020 Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 11799 v k. ú. Nové Mesto (Račianska ulica v Bratislave) 06.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15111/2, k. ú. Nové Mesto, na Tomášikovej ulici v Bratislave 06.04.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci výrubu 6 ks drevín a 85 m2 krovitých porastov rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 7213/1, 7214, k. ú. Vinohrady, na ulici Jaskov rad v Bratislave 06.04.2020 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Katarína Knedlíkocvá, rok narodenia 1988, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 18.04.2020 03.04.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Výzva na doplnenie podania „Obnova fasády bytového domu Bárdošova 12“ so súpisným číslom 2717, na ul. Bárdošova č. 12, na pozemku parc. č. 5925, v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 03.04.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova 01.04.2020 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Polyfunkčný komplex „Fenix park“, Račianska – Kukučínova – Jarošova ul. Bratislava, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia a dostavba rekreačnej chaty, Pinotová ul. Bratislava, k. ú. Vinohrady 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Rekonštrukcia rodinného domu na Makovického ulici v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: ACTIVITY HOUSE PASIENKY - polyfunkčný objekt, Trnavská cesta Bratislava, k. ú. Nové Mesto 01.04.2020 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore