Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Koliba - Stráže 2020 15.06.2021 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Zámer na predaj pozemku registra “C“ KN, v k.ú. Vinohrady 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci, o uzatvorení budúcich kúpnych zmlúv o prevode nehnuteľností a o uzatvorení budúcich zmlúv o zriadení vecného bremena, ktorej súčasťou je zmluva o budúcej kúpnej zmluve 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer na prenájom pozemku registra „C“ KN parc. č. 12688/3, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 4 m2, v k.ú. Nové Mesto, ktorý vznikol obnovením právneho stavu časti pozemku registra „E“ UO parc. č. 12689, evidovaného na LV č. 5567 14.06.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer schváliť postúpenia práv z nájomnej zmluvy č. 1/2021 zo dňa 02.01.2021 14.06.2021 Predaje a prenájmy majetku
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Návrh na šiestu zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto na rok 2021 11.06.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
Oznámenie nového termínu ústneho prerokovania návrhu na umiestnenie stavby - Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava 11.06.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Územný plán zóny Horná Mlynská dolina 09.06.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Obnova bytového domu Družstevná 5-7 a Trnavská 15 v Bratislave na pozemku parc.č. 11276/13 a 11276/24 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 09.06.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby - verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom - FO_BA_ Hrdličkova_1394BR v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Hrdličkova, Limbová, Pod Krásnou hôrkou v Bratislave 09.06.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rodinný dom Krasňany“ na Burgundskej ulici, na pozemku parc. č. 4438/7 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 09.06.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova a modernizácia bytového domu Kukučínova 44-46, Bratislava“ so súpis. č. 998, na pozemku parc. č. 12200/10 a 12200/11 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 08.06.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu matrikárka (matrikár) 08.06.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Zápisnica z otvárania obálok obchodnej verejnej súťaže: prenájom nebytových priestorov o výmere 526,80 m2 v objekte „Mestskej tržnice" na ulici Šancová 112 v Bratislave, situovanom na pozemku parc. č.10403/1 o výmere 4775 m2 08.06.2021
Stiahnuť súbor
Prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Nobelova sa uskutoční v termíne od 7.6. 2021 do 9.7. 2021 07.06.2021 Oznámenie o prerokovaní územnoplánovacej dokumentácie
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o ústnom prerokovaní návrhu na umiestnenie stavby: „ Polyfunkčný objekt Račianska - Pionierska, Bratislava“, Katastrálne územie Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 02 Areálový vodovod, SO 04 Areálová splašková kanalizácia, SO 05 Areálová dažďová kanalizácia, SO 07 NN prípojky SO 03 Areálový plynovod“ v lokalite Pod Vachmajstrom, k. ú. Vinohrady 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Polyfunkčný objekt Tomášikova – Bratislava – Nové Mesto“ na Tomášikovej ulici v Bratislave, na pozemku C-KN parc. č. 15115/7, 23021 (E-KN parc.č. 15115/3), „SO 701 Vnútroareálové komunikácie, napojenie vjazdu – výjazdu, chodníky, cyklochodník“ 03.06.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o doplnení a úprave návrhu na zmenu územného rozhodnutia : „Predĺženie Tomášikovej ulice Bratislava, Vajnorská - Račianska“, lokalita Zátišie, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 03.06.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Vedúci oddelenia školstva 03.06.2021 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore