Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
SPP - Distribúcia,a.s.,Mlynské Nivy 44/b, 85211 Bratislava 26, OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 29.02.2020 29.01.2020 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.097/8-2019JŠ., dátum konania dražby 19.03.2020. o 10.30 hod., Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť 2 poschodie 29.01.2020 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Západoslovenská Distribučná, a.s., 192 Čulenová 6, 81647 Bratislava OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 30.06.2020 28.01.2020 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„SO 211.5.2 – Predĺženie trasy vonkajšieho osvetlenia, SO 211.5.3 – Predĺženie trasy slaboprúdových rozvodov“, ktoré sú súčasťou líniovej stavby „Obslužná komunikácia a inžinierske siete GRAND KOLIBA – Vtáčnik“ v Bratislave 28.01.2020 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Inštalácia záložných zdrojov napájania pre kliniku traumatológie v Nemocnici akad.L.Dérera, Kramáre" v areáli-átriu Nemocnice akad. L. Dérera, Kramáre na Limbovej ul.č.5, súpis.č. 11822 na pozemku parc.č. 5437/1 v katastrálnom území Vinohrady 28.01.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Komplexná obnova a modernizácia bytového domu“, so súpisným č. 49 na Škultétyho ulici č. 2, 4, 831 03 Bratislava na pozemkoch parc. č. 11364, 11365 v katastrálnom území Nové Mesto 27.01.2020 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Vlárska 48/A, Bratislava“ so súp. č. 12463 na pozemkoch parc. č. 5620/80, 5620/87, 5620/88, 5620/89 v katastrálnom území Vinohrady 27.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č.096/10-2019JŠ., dátum konania dražby 19.03.2020. o 10.00 hod., Miesto konania dražby: Polyfunkčná budova IES s.r.o., Nová Rožňavská 136, 831 04 Bratislava, zasadacia miestnosť 2 poschodie 27.01.2020 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
SPP - Distribúcia,a.s.,Mlynské Nivy 44/b, 85211 Bratislava 26, OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 27.02.2020 27.01.2020 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Asistent koordinátora Komunitného centra 23.01.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„BA Est Žabí Majer, 2.stavba, 22kV vývody Kabelizácia VN vzdušných vedení VN212 a VN411“ v lokalite Sliačskej ulice na pozemkoch reg. KN „C“ parc. č. 18334/11, 22296/1, 19229/142, 19229/63 a na pozemkoch reg. KN „E“ parc. č. 19229/2, 19227/3, 19228 22.01.2020 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ so súpisným číslom 1518, na ul. Račianska č. 61 v Bratislave, na pozemku parc. č. 11798, v katastrálnom území Nové Mesto 22.01.2020 Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Novostavba rekreačného domu pre celoročné využitie“ v lokalite Na Vtáčniku č. 44 v Bratislave, na pozemkoch parc. č. 18052/128 a 18052/14 v kat. území Vinohrady 22.01.2020 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Odborný pracovník do oddelenia územného konania a stavebného poriadku 22.01.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Bytový dom – Vila Magurská “ medzi ulicami Magurská, Rozvodná a Likavská, na pozemkoch KNC par. č. 5647/23, 5644/1, 5643 (objekt), 5620/11 (dobudovanie chodníka), 21656 (prípojky inžinierskych sietí) v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 21.01.2020 Oznámenie o začatí územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci predĺženia platnosti rozhodnutia, ktorým bol vydaný súhlas na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18274/4, k. ú. Vinohrady, na Deviatej ulici v Bratislave 21.01.2020 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Novostavba rekreačnej chaty“, na pozemkoch parc. č. 18052/16, 18052/17, 18052/142 v katastrálnom území Vinohrady v lokalite Vtáčnik v Bratislave 21.01.2020 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno – administratívny pracovník) znížený úväzok 21.01.2020 Zápisnica z výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
Štefan Rejman, rok narodenia 1975, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Peter Klučár, rok narodenia 1968, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.02.2020 20.01.2020 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore