Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho matričného úradu 24.03.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
“SANOM – neurorehabilitačná klinika“ Časť:SO 12 - Vonkajšie areálové osvetlenie, SO 14 - Kontajnery, parc. čísla 13440/l, 16, 63, 67, 64, 65, 68, 12, 13525/l, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.03.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Dom Varšavská“ bytový dom, 3 parkovacie stojiská na pozemku parc. č.13061/2, prípojky na inžinierske siete a inžinierske stavby aj na pozemkoch parc. č. 22063, 13061/1 a 13061/5 v k. ú. Nové Mesto v Bratislave 23.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie: „Rekonštrukcia bytového domu, Plzenská 1-3“ na ulici Plzenská 1-3 v Bratislave, súpis. č. 16 na pozemku parc. č. 11403 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 22.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o zmene návrhu – trasa kanalizácie, Určenie lehoty pre prihlásených účastníkov konania „Polyfunkčný objekt Zátišie 12, Bratislava“ , k. ú. Nové Mesto 22.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o dražbe č.1/2021, dátum konania dražby 26.04.2021 Čas otvorenia dražby: 13:00 hod., Miesto konania dražby: zasadacia miestnosť v kancelárii správcu I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., na ul. Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, 1 poschodie 22.03.2021 Oznámenie o konaní dražby
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 7 ks stromov a 12 m2 kríkového porastu rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 15123/24 v k. ú. Nové Mesto (Junácka ulica v Bratislave) 22.03.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12898 v k. ú. Nové Mesto (Varšavská ulica v Bratislave) 18.03.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 18202/1 v k. ú. Vinohrady (Čremchová ulica v Bratislave) 18.03.2021 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania proti vydanému rozhodnutiu o povolení stavby "Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda" 18.03.2021
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu na Hálkovej 46-52, Bratislava“, so súpisným č. 723, na pozemku parc. č. 12694, 12696, 12697/1, 2,3, 12699/1,2 v katastrálnom území Nové Mesto 18.03.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Sputniková 1, 3, 5, 7 Bratislava“ v lokalite Ostredky, so súp. č. 3251, na pozemkoch parc. č. 15671/13, 15671/12, 15671/11 a 15671/100 v katastrálnom území Ružinov 18.03.2021 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Nadstavba a rekonštrukcia bytového domu Višňova 8“ na pozemku parc. č. 5930/14 a odstavných státí na pozemku parc. č. 5390/1 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 17.03.2021 Rozhodnutie o zastavení územného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Umiestnenie inžinierskej stavby verejnej elektronickej komunikačnej siete s názvom “Optická prípojka Grand Koliba “, katastrálne územie Nové Mesto 17.03.2021 Územné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Rekonštrukcia plynovodu Bratislava, Stráže, Vidlicová, UO00079, 2022 – 1.časť – Vetva D Cesta na Kamzík“ na pozemkoch parc. č. reg „C“ 6250, 6249, 6247/1, 6173, 6248, 6180, 6181, 6186/1, 6184/4 v Bratislave, katastrálne územie Vinohrady 17.03.2021 Stavebné povolenie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Terasové rodinné domy“ na Svätovavrineckej ulici v lokalite Koliba – Vtáčnik v Bratislave na pozemku parc. č. 4936/1 - 53, 4922/4, 4883/13, katastrálne územie Vinohrady 17.03.2021 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„SO 02 Spevnené plochy” na Vlárskej ulici v Bratislave v rámci stavby “Bytový dom – Rezidencia Medici” v Bratislave, na pozemku parc.č. 19470/341, /342, 19467/1, 19468/1, /2, katastrálne územie Vinohrady 17.03.2021 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
PhDr. Ivana Semjanová, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava na pobočke Radlinského 37, 817 89 Bratislava, 529, adresát si môže písomnosť prevziať do 01.04.2021 17.03.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „E“ UO parc. č. 13440/2, k. ú. Nové Mesto, na Nobelovej ulici v Bratislave 17.03.2021 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Katarína Gažíková, rok narodenia: 1974, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 31.03.2021 16.03.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore