Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
„Bellavita Residence“ bytové domy so 120 bytmi, Tupého ulica Bratislava, na pozemku parc.č. 4431/1, 4796/1, 4797, 4798/1,4800/1,/2,/7,/8,/9,/12,/13,/14,/15 v katastrálnom území Vinohrady 05.01.2018 Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 1 ks dreviny rastúcej na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5656/2, k. ú. Vinohrady, na Magurskej ulici v Bratislave 05.01.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Bytový dom Budyšínska 3, Bratislava 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Weinberg Residence – dve vily, Koliba Vinohrady, Strážna ul. Bratislava, parc. č. 4419/1,2 a 4420 04.01.2018 Upovedomenie o odvolaní
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnému zámeru: Zmena účelu užívania stavby – výrobný priestor v RD /garáž na výrobňu nealkoholického nápoja/, Pluhová č. 72 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.01.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Adam SALAY, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 05.01.2018 21.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Stavebné úpravy v byte č. 27 na 9. NP bytového domu so súpisným č.11301 na pozemku parc. č. 5619/4 a 5617/1 v katastrálnom území Vinohrady, na Rozvodnej 13/c v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
"Vstavba bytov do podkrovia," bytového domu na pozemku parc. č. 13444/12 v katastrálnom území Nové Mesto, na Odborárskej 38, 40 v Bratislave 21.12.2017 Rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
" Bytový dom, Pod strážami" na pozemkoch parc. č. 6506/71, 6506/72, 6506/73, 6506/93 a 6506/94 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Prerušenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 0171 Vonkajšie spevnené plochy a komunikácia ( ul. V. Tegelhoffa), ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," , k. ú. Nové Mesto 21.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zmena stavby pred dokončením na stavebný objekt SO 05 Prípojka silnoprúd (SO E2.3 NN káblový rozvod a PS E2.3 Doplnenie technológie) na pozemku parc. č. 4884/1 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Povolenie zmeny stavby pred dokončením
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
SO 0172 Spevnené plochy pre administratívnu budovu Sitno, ktorý je súčasťou stavby:" Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1," k. ú. Nové Mesto 21.12.2017 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Tomáš Steiner, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 423, 4 poschodie. Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.01.2018 21.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Richard Holý, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 510 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.01.2018 21.12.2017
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Paula Aschengeschwandtnerová, písomnosť uložená na Daňovom úrade Bratislava Ševčenková 32, 8500 00 Bratislava v kancelári č. 527 Adresát si môže písomnosť prevziať do 05.01.2018 21.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
„Zateplenie a obnova bytového domu Jeséniova 12-16, Bratislava“ so súpisným č. 2327, na pozemku parc. č. 7022/2, 7022/3, 7022/7 v katastrálnom území Vinohrady 21.12.2017 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Jozef Blahút, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.01.2018 20.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Helena Molnárová, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.01.2018 20.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Robin Bučťo, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 04.01.2018 20.12.2017 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 1 ks ihličnatého stromu, rastúceho na pozemku parcela registra „C“ KN č. 12509 v kat. ú. Nové Mesto na Záborského ul. v Bratislave 20.12.2017 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore