Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Stavebné objekty - súčasť stavby " Obytný súbor Panoráma – Koliba, " na Svätovavrineckej ulici v Bratislave 07.06.2018 Kolaudačné rozhodnutie
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/80 v k. ú. Nové Mesto na ul. Pri starom mýte v Bratislave 07.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 13605/80 v k. ú. Nové Mesto na ul. Pri starom mýte v Bratislave 07.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania v súvislosti s výrubom 3 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. č. 12272/1 v k. ú. Nové Mesto na Sreznevského ul. v Bratislave 07.06.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu“ na ulici Vihorlatská 2 v Bratislave, súpis. č. 1019, na pozemku parc. č. 13689/1 v katastrálnom území Nové Mesto v Bratislave 05.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Obnoviteľný zdroj tepla so záložným zdrojom Riazanská 48-50, Bratislava“ na pozemkoch parc.č. 12272/1,/2, na Riazanskej ulici v Bratislave“ v katastrálnom území Nové Mesto 05.06.2018 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Novostavba garáže a ateliéru zapustená do svahu“ na pozemkoch parc. č. 5812, 5813 v katastrálnom území - Vinohrady, na Uhrovej ulici v Bratislave 04.06.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 6362/1 a 6363/1 v kat. ú. Vinohrady, na ul. Jaskový rad 04.06.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku registra „C“ KN parcela č. 5750/27 v kat. ú. Vinohrady, na Stromovej ul 04.06.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 12 ks drevín a 12 ks krovitých porastov rastúcich na pozemku registra „C“ KN parc. 10362/1, k. ú. Staré Mesto, lokalita Kmeťovo námestie v Bratislave 04.06.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie vo veci súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. 5620/40, 5572/5, k. ú. Vinohrady, na Klenovej ulici v Bratislave 04.06.2018 Rozhodnutie o súhlase na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Zmena dokončenej stavby Administratívno, skladové a obchodné centrum, Stará Vajnorská v Bratislave, k. ú. Nové Mesto 04.06.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Doposlanie oznámenia o začatí stavebného konania „OC Matrix Mall, SO 11 Obchodné centrum, administratíva, SO 21 Skladovanie odpadov, SO 22 Reklamný pilier, SO 32 Sadové úpravy, SO 411 Vodovodná prípojka, SO 412 Areálový rozvod vody, SO 421" 04.06.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Západoslovenská Distribučná, a.s., 193 Čulenová 6, 81647 Bratislava OZNÁMENIE o vstupe na pozemok, zverejnené do 01.07.2018 31.05.2018 Oznámenie občanom
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Juraj Kovács, rok narodenia 1964, písomnosť uložená na MÚ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 30.06.2018 31.05.2018 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Povolenie na účel vybudovania výlezu na strechu bytového domu Legionárska č. 7, 831 04 Bratislava 30.05.2018 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanovisko k investičnej činnosti: Polyfunkčný objekt Račianska – Pionierska, Bratislava, k. ú. Nové Mesto 29.05.2018 Stanovisko k investičnému zámeru
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 7 ks drevín rastúcich na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 2962/1, 2778/201, 1411, 1491/4 a 2922 v kat. ú. Dúbravka 29.05.2018 Oznámenie o začatí správneho konania vo veci súhlasu na výrub drevín
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Postúpenie odvolania - „Jestvujúci objekt – administratívna budova“, so súp. č. 2143, na pozemku parc. č. 6506/5, v katastrálnom území Vinohrady, na Matúškovej ul. v Bratislave 29.05.2018
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer prenajať časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 17090/3, zastavané plochy a nádvoria, v rozsahu 1048 m2, v k.ú. Nové Mesto, evidovaného na LV č. 2382 v prospech nájomcu - spoločnosť ASFAPRA, s.r.o. 28.05.2018 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore