Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Úradná tabuľa

Toto je online verzia úradnej tabule mestskej časti Bratislava - Nové Mesto.
Úradná tabuľa sa nachádza v parku na Račianskom mýte.
 


Názov Dátum Druh Súbor
Oznámenie o začatí o konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 5.SC, Vajnorská 2“ 15.10.2021 Oznámenie o začatí konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„Rekonštrukcia fasády polyfunkčného domu Račianska 20/A, Bratislava“, so súpisným číslom 11577, na pozemku parc. č. 11462/3, v katastrálnom území Nové Mesto, v Bratislave 15.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
„PD: Oprava uličnej fasády vrátane okien a konštrukcie pavlači BD“ na Grösslingova 57, súpisné číslo 2470, na pozemkoch parc. č. 8802, 8801 v katastrálnom území Staré Mesto 15.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - konanie na vydanie povolenia na odstránenie stavby s názvom „Rodinný dom“ evidovaný na liste vlastníctva LV č. 168, Lopenícka č. 7, súpis. č. 1186, pozemok parc. č. 18399 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 14.10.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu nebytového priestoru na Hálkovej 11 pre občianske združenie Tu sme s Vami ako prípad osobitného zreteľa 13.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu pozemku parcely registra "C" č. 7208/1 o výmere 94 m2 na ul.Jaskový rad, k. ú. Vinohrady pre Mgr. Máriu Cupákovú ako prípad osobitného zreteľa 13.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Líniová stavba „Rekonštrukcia plynovodov Bratislava 4.SC, Vajnorská 1“, k. ú. Nové Mesto v Bratislave 13.10.2021 Oznámenie o začatí kolaudačného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Zámer predaja pozemku registra “C“ KN parc. 18437/112, o výmere 191 m2, k. ú. Vinohrady 11.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/350, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k. ú. Nové Mesto: Akad. sochár Juraj Čutek a Viera Čuteková 08.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Zámer nájmu pozemku registra “C“ KN parc. č. 11903/351, ostatné plochy, o výmere 98 m2, v k. ú. Nové Mesto: Akad. sochár Rastislav Trizma 08.10.2021 Zámer prenájmu, predaja
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísel a správy pozemkov
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia k výrubu drevín klasifikovaných ako cestná zeleň na ul. Tagelhoffa, Odbojárov, Kalinčiakova, Družstevná, Budyšínska, Sibírska, Ursínyho, Šuňavcova, k. ú. Nové Mesto 08.10.2021
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Oznámenie o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia k výrubu drevín klasifikovaných ako cestná zeleň na ul. Legerského, k. ú. Nové Mesto 08.10.2021
Oddelenie investícií a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
Uzávierka miestnej cesty III. triedy Hroznová ul. a Uhrova ul. z dôvodu rekonštrukcie plynovodov v termíne: 27. 09. 2021 - 15. 11. 2021 06.10.2021 Povolenie
Oddelenie dopravy, európskych fondov a verejného obstarávania
Stiahnuť súbor
„Rezidencia Horizont Bratislava“ 06.10.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
„OBNOVA A DOSTAVBA ČASTI AREÁLU PALMA“ 06.10.2021 Oznámenie občanom o konaní v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. (EIA, SEA)
Životné prostredie a územné plánovanie
Stiahnuť súbor
Rozhodnutie - „Dom sociálnej starostlivosti Krásna Hôrka, zmena dokončenej stavby so zmenou účelu využitia“ na Ďumbierskej ulici č. 3, na pozemkoch parc. č. 19540/4, 19540/45, 19540/63 v katastrálnom území Vinohrady v Bratislave 05.10.2021 Zastavenie konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Stanislav Vataha, písomnosť uložená na MÚ Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava, podateľňa na prízemí, č. dv. 6 v termíne do 19.10.2021 04.10.2021 Oznámenie o uložení písomnosti
Organizačné oddelenie
Stiahnuť súbor
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcov na pracovnú pozíciu REFERENT/KA ODDELENIA ÚZEMNÉHO KONANIA A STAVEBNÉHO PORIADKU (STAVEBNÝ ÚRAD) 04.10.2021 Oznámenie výberového konania
Personálne oddelenie
Stiahnuť súbor
„Obnova bytového domu Pluhová 75-77 v Bratislave“ so súp. č. 946, na pozemkoch parc. č. 12841 v katastrálnom území Nové Mesto 01.10.2021 Oznámenie o začatí stavebného konania
Stavebný úrad
Stiahnuť súbor
Monitorovacia správa plnenia rozpočtu MČ B-NM k 30.6.2021 01.10.2021 Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
Oddelenie finančné a hospodárske
Stiahnuť súbor
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »
 

Ďalšie dokumenty z úradnej tabule


Verejné obstarávanie a obchodné súťaže
Infozákon - predložené žiadosti a povinne zverejňované informácie sú na stránke Otvorená samosprávaVytvorené: 25.02.2012 22:20, webman
Hore
Hore
Hore