Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Samospráva

Mestská časť pri výkone samosprávnych funkcií najmä:
 • vykonáva úlohy súvisiace s riadnym hospodárením so zvereným majetkom i s vlastným majetkom
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v MČ
 • vykonáva správu, údržbu a výstavbu miestnych komunikácií III. a IV. triedy, vrátane k nim patriacej zelene a stromoradí a zabezpečuje ich čistenie. Zabezpečuje správu a údržbu zelene a stromoradí  a zabezpečuje  ich  čistenie
 • utvára podmienky pre miestnu kultúru, záujmovú a umeleckú činnosť, telesnú kultúru, rekreáciu a šport
 • tvorí a chráni životné prostredie a podmienky pre zdravý spôsob života a práce obyvateľov
 • vykonáva vlastnú investičnú a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja MČ,
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje organizácie a zariadenia patriace do pôsobnosti MČ
 • zabezpečuje hospodársky a sociálny rozvoj mestskej časti v nadväznosti na celomestský rozvoj a celomestské rozvojové dokumenty
 • vykonáva správu  miestnych daní. Rozhoduje o zavedení alebo zrušení miestnej verejnej dávky a  miestnych daní určuje ich náležitosti
 • plní úlohy vyplývajúce zo zákona o voľbách a referende,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • je zakladateľom základných škôl a školských zariadení,

Orgánmi mestskej časti sú:

a) miestne zastupiteľstvo
b) starosta
 

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:

a) miestna rada
b) komisie 


Posledná aktualizácia: 28.02.2023 07:41
Hore
Hore
Hore