Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 90 Bratislava
02 / 49 253 111
www.banm.sk

Samospráva

MZ - fotoMestská časť pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

Orgánmi mestskej časti sú:

a) miestne zastupiteľstvo
b) starosta
 

Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:

a) miestna rada
b) tajomník miestnej rady
c) komisie
d) splnomocnenec miestneho zastupiteľstva


Miestny kontrolór

Verejné zhromaždenie občanov


Vytvorené: 12.01.2012 20:57, Borčin Ján