Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Vydanie potvrdenia o nedoplatkoch voči mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Potvrdenie o nedoplatkoch vyjadruje skutočnosť, že žiadateľ nemá k dátumu vydania tohto potvrdenia nedoplatky voči mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na dani z nehnuteľnosti do roku 2004 vrátane a taktiež mestská časť ako správca dane neeviduje u menovaného ku dňu vydania potvrdenia ani iné nedoplatky na miestnych daniach, ani na miestnych poplatkoch spravovaných mestskou časťou podľa príslušných daňových zákonov.
Správcom dane z nehnuteľnosti od roku 2005 je hlavné mesto SR Bratislava, preto je kompetentný sa k obdobiu od roku 2005 vyjadrovať v prípade potreby žiadateľa tento správca dane z nehnuteľností (Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, Blagoevova 9, P.O. BOX 76,
850 05 Bratislava 5).
Žiadateľ, môže byť fyzická osoba, ktorá napríklad začala konanie o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. Jednou z povinných príloh takejto žiadosti je aj potvrdenie o tom, že žiadateľ o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky nemá nedoplatky voči mestskej časti, v územnom obvode ktorej je prihlásený k pobytu.
Žiadateľ, môže byť aj právnická osoba, ktorá žiada o vystavenie potvrdenia o tom, že nemá nedoplatky voči mestskej časti, kde má sídlo. Dôvody žiadosti môžu byť rôzne, napríklad potrebuje takéto potvrdenie z dôvodu splnenia podmienky vyplývajúcej zo súkromno-obchodného vzťahu.
Žiadosti sú v zmysle právnych predpisov spoplatnené správnym poplatkom vo výške 3,00 €, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha č. 1, položka 143, písm. b).
Výnimkou sú prípady, keď žiadateľ potrebuje takéto potvrdenie ako prílohu pre žiadosť o poskytnutie dotácie u subjektu verejnej správy. V takomto prípade podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 8a, ods. 6 sa takéto potvrdenie vydáva bezplatne.

Čo potrebujete 

Žiadosť môžete podať

  • osobne na miestnom úrade
  • písomnou formou na adresu: Miestny úrad MČ B-NM Junácka 1, 832 91 Bratislava 32 
Kedy vybavíte
 
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Mgr. Svetlana Engliová
kancelária č. 507/5. poschodie
telefón: 02/49 253 170
e-mail: svetlana.engliova@banm.sk


Posledná aktualizácia: 12.06.2023 11:20
Hore
Hore
Hore