Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č.24/2006 Z. z.“).
Podľa ustanovenia §38 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. má povoľujúci orgán povinnosť zverejniť na svojom web sídle nasledovné informácie:
a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie,
e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní 
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
Vzhľadom na túto skutočnosť a na skutočnosť, že mestská časť vystupuje v konaní o súhlase na výrub ako povoľujúci orgán, zverejňuje mestská časť na tejto stránke predmetné informácie, ktoré súvisia s povoľovaním výrubu pri investičných akciách, kde prebehlo konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..
 
Táto novela zároveň zmenila ustanovenia stavebného zákona upravujúce územné konania o umiestnení stavby, územné konania o využití územia, stavebné konania o povolení stavieb a kolaudačné konania, iba ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákon 24/2006 Z.z.).
V zmysle tejto novelizácie novomestský stavebný úrad zverejňuje žiadosti o začatí územného, stavebného a kolaudačného konania (bez príloh) a rozhodnutia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle k stavbám, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon: § 35 ods. 2, § 39 ods. 2, § 58 a ods. 3, § 66 ods. 2, § 69 ods. 3, § 140 c).

Bytový súbor AHOJ, Sliačska ulica, Bratislava - Nové Mesto
Bytové domy Vlárska - Kramáre, 84 b. j., Bratislava
Lakeside Park Bratislava Phase II
Obytný súbor Škultétyho
Prestavba objektu, Tomášikova ul. č. 46 Bratislava Nové Mesto, parc. č. 15111/40, 15111/13, 15444/50, 51, 122, 332, 334, 338, 124, 336, 340, 15111/2, 342, 127, 120, 56, 341, 335, 358, k. ú. Nové Mesto
Revitalizácia architektonickej a parkovej úpravy Račianske mýto
Električková trať Vajnorská radiála
Intenzifikácia Sulfenaxov na 11 kton – časť: Zvýšenie účinnosti Clausovej jednotky v prevádzke Sulfenaxov, etapa I
Rozšírenie zberu o nové katalógové čísla odpadov ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV BNM, Stará Vajnorská 6
Rozšírenie Cirkulačnej chladiacej stanice PS 16
Bytový dom Tomášikova - Trnavská, Bratislava
Obytný súbor Nové Slovany, Račianska ul. Bratislava (URBAN RESIDENCE)
Vajnorská, Bratislava
Polyfunkčný komplex Fenix Park Bratislava - "NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO KOMPLEXU STOLLWERCK RESIDENCE“
Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda
1 2 3 4 »


Posledná aktualizácia: 10.07.2023 08:46
Hore
Hore
Hore