Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

NOVÉ VINICE - Skalická ul. Bratislava

Názov akcie:   
1. NOVÉ VINICE, Bratislava
2. NOVÉ VINICE – II. etapa SO-04 Objekt občianskej vybavenosti – Parkovací dom a „Nové Vinice, Skalická cesta, Bratislava, dokumentácia k žiadosti o stavebné povolenie“

Navrhovateľ: WORLD TRADING, s.r.o., Česká23, Bratislava
Navrhovateľ: ACS 5, s.r.o., Plynárenská 7/a, 821 09  Bratislava
Zámer: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nove-vinice-bratislava
Zmena navrhovanej činnosti:https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nove-vinice-ii-etapa-so-04-objekt-obcianskej-vybavenosti-parkovaci-dom
 
Konanie podľa Z. č. 24/2006 Z. z. (EIA)          
 1. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, že predmetná zmena sa nebude posudzovať zo dňa 30.08.2019
 2. Informácia pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 12.09.2018
 3. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí Okresného úradu Bratislava, že predmetná zmena sa nebude posudzovať zo dňa 27.10.2015
 4. Stanovisko Mestskej časti k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 05.10.2015
 5. Oznámenie pre občanov o zmene navrhovanej činnosti zo dňa 25.09.2015
 6. Oznámenie pre občanov o Rozhodnutí OÚŽP BA v Bratislave, že predmetný zámer sa nebude ďalej posudzovať zo dňa 29.03.2012
 7. Stanovisko Mestskej časti k zámeru zo dňa 05.03.2012
 8. Oznámenie pre občanov o zámere zo dňa 16.02.2012
Konanie podľa Z. č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon)
 1. Žiadosť o stavebné povolenie zo dňa 02.04.2015
Konanie podľa Z. č. 543/2002 Z. z. (o ochrane prírody a krajiny)
 1. Žiadosť o výrub
 2. Rozhodnutie vydané v zmysle Z. č. 543/2002 Z. z. je k nahliadnutiu verejnosti na Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, 5. posch., č. dverí 506.
 3. Podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti, uvedené v povolení
 4. Hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie
 5. Informácia o účasti verejnosti v povoľovacom konaní
  Účastníkmi konania boli občianske združenia.
 6. Dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia 
 7. Právoplatné rozhodnutie vydané v rámci povoľovania výrubu k navrhovanej činnosti


Vytvorené: 15.04.2015 14:34, webman
Hore
Hore
Hore