Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

EIA a súvisiace povoľovacie konania v zmysle osobitných predpisov

Od 1. januára 2015 nadobudla účinnosť novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie schválená NR SR pod číslom 314/2014 Z. z. (ďalej len „zákon č.24/2006 Z. z.“).
Podľa ustanovenia §38 ods.2 zákona č. 24/2006 Z. z. má povoľujúci orgán povinnosť zverejniť na svojom web sídle nasledovné informácie:
a) žiadosť o začatie povoľovacieho konania,
b) miesto, kde je rozhodnutie vydané v povoľovacom konaní k nahliadnutiu verejnosti,
c) podmienky na realizáciu navrhovanej činnosti uvedené v povolení,
d) hlavné opatrenia na predchádzanie, zníženie, a ak je to možné, kompenzácie významných nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti alebo jej zmeny, ak bolo udelené povolenie,
e) informáciu o účasti verejnosti v povoľovacom konaní 
f) dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia.
Vzhľadom na túto skutočnosť a na skutočnosť, že mestská časť vystupuje v konaní o súhlase na výrub ako povoľujúci orgán, zverejňuje mestská časť na tejto stránke predmetné informácie, ktoré súvisia s povoľovaním výrubu pri investičných akciách, kde prebehlo konanie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z..
 
Táto novela zároveň zmenila ustanovenia stavebného zákona upravujúce územné konania o umiestnení stavby, územné konania o využití územia, stavebné konania o povolení stavieb a kolaudačné konania, iba ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (zákon 24/2006 Z.z.).
V zmysle tejto novelizácie novomestský stavebný úrad zverejňuje žiadosti o začatí územného, stavebného a kolaudačného konania (bez príloh) a rozhodnutia na úradnej tabuli a na svojom webovom sídle k stavbám, ku ktorým sa uskutočnilo posudzovanie vplyvov alebo zisťovacie konanie podľa osobitného predpisu (stavebný zákon: § 35 ods. 2, § 39 ods. 2, § 58 a ods. 3, § 66 ods. 2, § 69 ods. 3, § 140 c).

Areál reštaurácie v lokalite Železná studnička - Rotunda
Parkovisko SZU Kramáre
Bellavita Residence
Obytný súbor GRAND KOLIBA
Malý pivovar GENERAL
Rozšírenie prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli závodu Istrochem a. s. Bratislava-Nové Mesto
Zber starých vozidiel, Vajnorská ulica, Bratislava
Polyfunkčný objekt Tomášikova, Bratislava - Nové Mesto
NIDO 2 - Projekt občianskej vybavenosti - apartmánové bývanie, komerčné priestory pre obchod, kancelárie, služby Trnavská cesta, Bratislava
Nadstavba polyfunkčného objektu, Škultétyho ul. Bratislava
Mobilné zariadenie na regeneráciu sorbentov (aktívne uhlie z filtrov)
Polyfunkčný objekt Kominarca
Polyfunkčná budova a parkovací dom Kaufland
Národný futbalový štadión, parkovanie a doplnkové funkcie - zmena 1, na ul. V. Tagelhoffa 4 Bratislava
Mobilné zariadenie na termickú desorpciu kontaminovaných materiálov
« 1 2 3 »


Vytvorené: 19.02.2015 09:57, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore