Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Povoľovanie prístupu k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom

Čo vybavíte

Registratúrne stredisko Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto umožňuje  prístup  k  archívnym dokumentom  a registratúrnym záznamom občanom, alebo Inštitúciam, vyhotovovaním  odpisov,  výpisov, kópií, potvrdení,  štúdiom a to len na základe písomnej žiadosti a so súhlasom prednostu MÚ. Odpis alebo výpis zo záznamov možno vyhotoviť v rozsahu oprávnených nárokov občanov, a to na základe písomnej žiadosti, doručenej vo vstupnej fáze procesu.
 
Žiadosť môžete podať: Služba nie je spoplatnená. V prípade vyhotovenia výpisu, fotokópie alebo odpisu je tento úkon spoplatnený v zmysle Zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch podľa zverejneného aktuálneho Príkazu prednostu č. 2/2022 o správnych a iných poplatkoch
V správnom konaní platí pre nazeranie do záznamov zákon o správnom konaní, pre vyhotovenie a vydanie odpisov do cudziny platia osobitné predpisy (zákon o matrike).
Vypožičiavať spisy mimo úradu môže povoliť len prednosta úradu. V takomto prípade sa vyhotoví záznam reverz v dvoch exemplároch, v ktorom sa presne označí vypožičaný spis (číslo spisu, predmet, počet listov a počet a druh príloh, inštitúcia, ktorej sa spis vypožičiava a dôvod vypožičania). Spisy sa spravidla požičiavajú na 15 dní, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 
Kedy vybavíte
Stránkové hodiny
  Dopoludnia Popoludní
Pondelok 8.00-12.00 13.00-17.00
Streda 8.00-12.00 13.00-17.00
Piatok 8.00-12.00  

U koho vybavíte

Tatiana Györődiová
kancelária č. 711/7. poschodie
telefón: 02/49 253 387
e-mail: tatiana.gyorodiova@banm.sk
e-mail: podatelna@banm.sk


Vytvorené: 29.09.2017 09:14, webman
Hore
Hore
Hore