Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Oddelenie stratégie a investícií

Poverená vedením oddelenia

Mgr. Petronela Klačanská. PhD. - poverená vedením oddelenia
kancelária č. 413/4. poschodie
telefón: 02/49 253 445
e-mail: petronela.klacanska@banm.sk

Mgr. Kristína Psotová - asistentka oddelenia
kancelária č. 710/7. poschodie
telefón: 02/49 253 618
e-mail: kristina.psotova@banm.sk
 

Referát stratégie

Ing. Marta Jonášová - projektový manažér
kancelária č. 709/7. poschodie
telefón: 02/49 253 305 
e-mail: marta.jonasova@banm.sk

Ing. Boris Morvay - projektový manažér
kancelária č. 710/6. poschodie
telefón: 02/49 253 155
e-mail: boris.morvay@banm.sk
 

Referát investícií

Ing. Alžbeta Bajzová - referent investícií
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 209
mobilný služobný telefón: 0903 624 674
e-mail: alzbeta.bajzova@banm.sk

Ing. Zita Marušáková - referent investícií
kancelária č. 712/7. poschodie
telefón: 02/49 253 603
mobilný služobný telefón: 0903 612 469
e-mail: zita.marusakova@banm.sk
Ing. Ingrid Remenárová - referent investícií
kancelária č. 713/7. poschodie
telefón: 02/49 253 610
mobilný služobný telefón: 0903 829 231
e-mail: ingrid.remenarova@banm.sk

Ing. arch. Bronislava Hostačná - referent investícií
kancelária č. 715/7. poschodie
telefón: 02/49 253 379
e-mail: bronislava.hostacna@banm.sk

  • spracováva podklady pre majetko-právne vysporiadanie stavieb mestskej časti,
  • podieľa sa na spracovaní koncepcie detských ihrísk,
  • vykonáva prípravu, realizáciu a ukončenie stavieb a ich odovzdanie užívateľomIng. Alena Nagyová - referent ŠFRB
kancelária č. 714/7. poschodie
tel: 02/49 253 352
e-mail: sfrb@banm.sk
            alena.nagyova@banm.sk

  • poskytuje informácie týkajúce sa vybavovania agendy Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“),
  • eviduje žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB,
  • pripravuje podklady pre poskytovanie úverov zo ŠFRB, overuje úplnosť a náležitosti žiadostí, potvrdzuje ich správnosť a usmerňuje žiadateľov,
  • kontroluje správnosť použitia pridelených prostriedkov zo ŠFRB pre právnické a fyzické osoby,
  • po ukončení stavby – kontroluje a odosiela kolaudačné rozhodnutia, zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby, energetické certifikáty na ŠFRB,
  • spracováva, kontroluje a potvrdzuje predložené faktúry za účelom úhrady poskytnutých úverov a zasiela faktúry na ŠFRB,
  • spracováva podklady resp. priamo zabezpečuje vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií a sťažností v rámci svojej agendy.
Bližšie informácie o získaní podpory zo ŠFRB je možné získať a skonzultovať osobne na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto.
Užitočné odkazy na stránke Štátneho fondu rozvoja bývania:
Poskytovanie podpory - ŠFRB
Informácie pre žiadateľov a záujemcov o poskytnutie podpory

Ako vybaviť:
Žiadosť o podporu zo ŠFRB
 Posledná aktualizácia: 09.05.2024 09:50
Hore
Hore
Hore