Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Bezplatná právna poradňa

Milí susedia máte právny problém? Potrebujete poradiť? Mestská časť Bratislava–Nové Mesto ponúka svojim občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bezplatné právne poradenstvo.
 
Právna poradňa sídli:
- na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ulici 1 v kancelárii č. 14
 
K dispozícii je občanom raz v týždni:
- vo ŠTVRTOK  od 9.00 do 12.00 hod.
 
Prosím nezabudnite sa objednať na telefonnom čísle:
- 02/49 253 609
 
Občania tu budú môcť získať bezplatné právne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa:
  • exekúcií,
  • otázky týkajúce sa rodinných vzťahov ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné,
  • otázky týkajúce sa dedičského konania,
  • otázky týkajúce sa pracovných vzťahov,
  • poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,
  • otázky majetkovej povahy napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na LV, výpovede z nájmu,
  • problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru/služieb,
  • otázky právnej ochrany ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi

Pprávne poradenstvo sa poskytuje len osobne počas vyššie uvedených úradných hodín.
Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.


Posledná aktualizácia: 31.10.2023 10:16
Hore
Hore
Hore