Verzia pre slabozrakýchKlasické zobrazenie | Kontakty | RSS | Verzia pre tlač | English
Hore

Bezplatná právna poradňa

Bezplatná právna poradňa je počas mimoriadnej situácie dočasne mimo prevádzky. Ďakujeme za pochopenie.

Máte právny problém? Potrebujete poradiť? Mestská časť Bratislava–Nové Mesto ponúka svojim občanom s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Nové Mesto bezplatné právne poradenstvo.
 
Právna poradňa sídli:
- na prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava – Nové Mesto na Junáckej ulici 1 v kancelárii č. 14
 
K dispozícii je občanom dvakrát v týždni:
- v PONDELOK od 13.00 do 17.00 hod.
- v STREDU od 9.00 do 12.00 hod.
 
Overenie prítomnosti právnika v kancelárii telefonicky na čísle:
- 02/49 253 411
 
Občania tu budú môcť získať bezplatné právne poradenstvo pri riešení problémov týkajúcich sa:
  • exekúcií,
  • otázky týkajúce sa rodinných vzťahov ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenie/zapretie otcovstva, výživné,
  • otázky týkajúce sa dedičského konania,
  • otázky týkajúce sa pracovných vzťahov,
  • poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy,
  • otázky majetkovej povahy napr. vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo nehnuteľností nezapísaných na LV, výpovede z nájmu,
  • problémy na úseku ochrany spotrebiteľa, napr. reklamácie tovaru/služieb,
  • otázky právnej ochrany ako napr. usmernenia v súdnych sporoch a v konaniach pred štátnymi orgánmi
právne poradenstvo sa poskytuje len osobne počas vyššie uvedených úradných hodín.
Kancelária neposkytuje poradenstvo v trestných veciach a nezastupuje klientov v konaniach na súdoch.


Vytvorené: 21.09.2014 22:20, Tettinger Marek
Hore
Hore
Hore